Download Print this page

Środki Bezpieczeństwa - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Środki bezpieczeństwa
28 28
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia i będą świadome
związanych z tym zagrożeń.
bul
• Odkurzacz ERGORAPIDO™ powinien powinny być
używanytkować wyłącznie przez osoby dorosłe i
cro
tylko do odkurzania w warunkach domowych.
• Odkurzacz należy przechowywać w suchym
cze
miejscu.
• Serwis i naprawy należy zlecać mogą być
est
wykonywane wyłącznie w autoryzowanym
serwisie firmy Electrolux.
slk
• Przed rozpoczęciem odkurzania lub konserwacji
odkurzacza ERGORAPIDO™ należy odłączyć go od
hun
ładowarki.
• Nie pozwalaćNależy pilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem.
latv
• Materiały opakowaniowe, takie jak torby
plastikowe, należy trzymać w miejscu
lith
niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć uduszenia.
• Odkurzacz należy powinien być podłączanyyć do
pol
źródła zasilania o odpowiednim napięciu. Należy
sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z
rom
napięciem podanym na tabliczce znamionowej
zasilacza.
gre
• Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza
przeznaczonego do odkurzacza ERGORAPIDO™.
tur
ukr
slo
Nigdy nie należy używać odkurzacza:
• Jeśli odkurzana powierzchnia jest mokra.
• W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
• Gdy urządzenie nosi wyraźne ślady uszkodzenia.
• Do odkurzania przedmiotów z ostrymi
krawędziami lub płynów.
• Do odkurzania żarzących się lub zimnych węgli,
tlących się niedopałków itp.
• Do odkurzania drobnego pyłu – np. gipsu,
cementu, mąki, gorącego lub zimnego popiołu.
• Nie wystawiać odkurzacza na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
• Nie wystawiać odkurzacza na działanie wysokiej
temperatury.
• Akumulatora nie można rozbierać, zwierać ani kłaść
na metalowych powierzchniach.
• Nigdy nie używać odkurzacza bez filtrów.
• Nie wolno dotykać wałka szczotki, gdy odkurzacz
jest włączony, a wałek się obraca.
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może
skutkować poważnym zranieniem użytkownika lub
uszkodzeniem urządzenia. Uszkodzenia tego typu
nie są objęte gwarancją firmy Electrolux.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje zmniejszenia
pojemności akumulatora spowodowanego
procesem starzenia się lub jego użytkowaniem,
ponieważ żywotność akumulatora zależy od
intensywności i sposobu użycia.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V