Download Print this page

Мерки За Безопасност - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Мерки за безопасност
20 20
Този уред може да бъде използван от деца над
8 годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности
или лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
• ERGORAPIDO™ трябва да се използва само от
bul
възрастни и само за нормално почистване в
домашна среда.
cro
• Уверете се, че прахосмукачката се съхранява на
сухо място.
cze
• Всяко обслужване и ремонт трябва да се
извършва от оторизиран сервизен център на
est
Electrolux.
• Изключете ERGORAPIDO™ от зарядното
slk
устройство, преди почистване или поддръжка
на вашата ERGORAPIDO™.
hun
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се
гарантира, че няма да си играят с уреда.
latv
• Опаковъчният материал, например найлонови
торбички не трябва да бъдат достъпни за деца,
lith
за да се избегне задушаване.
• Всяка прахосмукачка е проектирана за
pol
определено напрежение. Уверете се, че вашето
захранване е същото като отбелязаното върху
табелката с данни на адаптера за зареждане.
rom
• Използвайте само оригиналния адаптер за
зареждане, предназначен за ERGORAPIDO™.
gre
tur
ukr
slo
Внимание!
Този уред има електрически връзки:
• Никога не всмуквайте течности с
прахосмукачката
• Не потапяйте в почистващи препарати
• Маркучът трябва
Никога не използвайте прахосмукачката:
• В мокри помещения.
• В близост да запалими газове и др.
• Когато продуктът показва видими признаци на
повреда.
• Върху остри предмети или течности.
• Върху гореща или студена сгурия, запалени
цигарени угарки и др.
• Върху фин прах, например от мазилка, бетон,
брашно, гореща или студена пепел.
• Не оставяйте прахосмукачката на пряка
слънчева светлина.
• Избягвайте излагането на прахосмукачката на
силна топлина.
• Клетките на батериите не трябва да се
разглобяват, излагат на късо съединение,
поставят върху метална повърхност.
• Никога не използвайте прахосмукачката без
филтри.
• Не се опитвайте да докоснете четката, докато
прахосмукачката е включена, а четката се върти.
Използването на прахосмукачката в
горепосочените обстоятелства може да причини
сериозно нараняване или повреда на продукта.
Такова нараняване или повреда не се покрива от
гаранцията или от Electrolux.
Гаранцията не покрива намаляване
издръжливостта на батерията поради възрастта
или ползването й, тъй като животът на батерията
зависи от времето и естеството на употреба.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V