Download Print this page

Разопаковане И Зареждане; Raspakiravanje I Punjenje; Vybalení A Nabití; Lahtipakkimine Ja Laadimine - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

‫ أو من خالل مركز خدمة‬www.electrolux/shop ‫امللحقات وقطع الغيار متوفرة من وكيلك، عىل املوقع‬
‫، يجب اصطحابها إىل أحد م ر اكز‬ERGORAPIDO™ ‫يف حالة حدوث عطل يف مكنسة‬
‫، أو وكيل الخدمة التابع‬Electrolux ‫يف حالة تلف سلك إمداد الكهرباء أو الشاحن، يجب استبداله مبعرفة‬
‫ مسؤوليتها عن كل األ رض ار الناتجة عن أي استخدام غري مالئم للجهاز أو يف حالة العبث‬Electrolux ‫تخيل‬
.‫ال يغطي هذا الضامن انخفاض وقت تشغيل البطارية نتيجة لعمرها أو استخدامها‬
‫تم تصميم هذا املنتج مع الرتكيز عىل النواحي البيئية. جميع األجزاء البالستيكية مميزة ألغ ر اض إعادة‬
www.electrolux .com :‫ملعرفة التفاصيل، تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين‬
‫نقر بأن هذه املكنسة الكهربية التي تعمل بالبطاريات واملخصصة لالستخدام املنزيل تتوافق مع توجيه‬
،2006/95/EC ‫/801/4002، وتوجيه الجهد املنخفض رقم‬EC ‫) رقم‬EMC( ‫التوافق الكهرومغناطييس‬
‫39. وقد تم إج ر اء كل اختبا ر ات التوافق مبعرفة هيئة اختبا ر ات‬E68/EEC ‫ رقم‬CE ‫وتوجيه عالمة‬
‫الخدمة أو اإلصالحات‬
.‫العمالء لديك‬
.‫ املعتمدة‬Electrolux ‫خدمة‬
.‫لها، أو أي شخص مؤهل آخر لتفادي التعرض للخطر‬
‫معلومات للمستهلك‬
.‫بالجهاز‬
.‫التدوير‬
.‫خارجية مستقلة‬
59 59
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
rus
arb

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V