Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
van 8 jaar en ouder, en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
• De ERGORAPIDO™ mag alleen worden gebruikt
door volwassenen en alleen voor normaal
huishoudelijk stofzuigen.
• Zorg dat de stofzuiger op een droge plek wordt
opgeborgen.
• Alle onderhoud en reparaties moeten worden
uitgevoerd door een geautoriseerd Electrolux-
servicecentrum.
• Haal de ERGORAPIDO™ van de lader voordat u uw
ERGORAPIDO™ gaat schoonmaken of er onderhoud
aan gaat uitvoeren.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat
ze met het apparaat spelen.
• Verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken,
mag niet toegankelijk zijn voor kinderen, om
verstikkingsgevaar te vermijden.
• Elke stofzuiger is ontwikkeld voor een specifiek
voltage. Controleer of uw stroomspanning identiek
is aan het voltage dat op het typeplaatje van de
oplaadadapter wordt vermeld.
• Gebruik alleen de oorspronkelijke oplaadadapter
die is ontworpen voor de ERGORAPIDO™.
Gebruik de stofzuiger nooit:
• In natte gebieden.
• In de buurt van ontvlambare gassen, etc.
• Wanneer het product zichtbare schade heeft.
• Op scherpe voorwerpen of vloeistoffen.
• Op hete of koude as, opgestoken sigarettenpeuken,
etc.
• Op fijne stoffen, bijvoorbeeld van pleisterwerk,
beton, bloem, hete of koude as.
• Laat de stofzuiger niet in direct zonlicht staan.
• Voorkom dat de stofzuiger aan sterke warmte wordt
blootgesteld.
• De batterijcellen aan de binnenkant mogen niet
uit elkaar worden gehaald, kortgesloten, tegen een
metalen oppervlak worden geplaatst.
• De stofzuiger mag nooit zonder de filters worden
gebruikt.
• Raak de borstel niet aan wanneer de stofzuiger is
ingeschakeld en de rolborstel draait.
Als u de stofzuiger in de bovenstaande
omstandigheden toch gebruikt, kan dit ernstig
persoonlijk letsel of schade aan het product tot
gevolg hebben. Dergelijk letsel of schade wordt niet
door de garantie of door Electrolux gedekt.
Deze garantie dekt niet de levensduur van de batterij
omdat dit afhangt van de mate en aard van het
gebruik van de batterij.
13 13
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
rus
arb

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V