Download Print this page

Philips AC4052 User Manual: Svenska

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

svEnskA

8
Allmän beskrivning (Bild 1)
Luftintag
A
Luftutblås
B
Kontrollpanel AC4064/AC4054
C
1 Lampa för viloläge
2 Lampa för SmartAir-kontroll
3 Lampa för BoostPower
4 Lampor för låg, medel- och hög hastighet
5 Luftkvalitetsindikator
6 Knapp för funktionsval
7 Lampor för timer (1, 4 eller 8 timmar)
8 Timerknapp
Kontrollpanel AC4062/AC4052
D
1 På/av-knapp
2 Lampor för låg, medel- och hög hastighet
3 Reglage för hastighetsval
Frontpanel
E
Partikelfilter (ESP filter)
F
Förfilter
G
Gasfilter (Zeolite-filter)
H
Luftkvalitetssensor (under förfiltret)
I
Koronafältladdare
J
Handgrepp
K
Apparatens huvuddel
L
Handtag
M
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens baksida motsvarar den lokala
,
nätspänningen innan du kopplar in den.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
,
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
Använd inte apparaten om nätsladden eller kontakten är skadad.
,
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika
,
funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
,
Om vägguttaget som försörjer apparaten med ström har dålig anslutning blir kontakten på
,
apparaten varm. Se till att du ansluter apparaten till ett vägguttag med god anslutning.
Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
,
Lämna minst 10 cm utrymme bakom och på båda sidor om apparaten.
,
Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller
,
framför luftintaget.
Undvik att knacka på apparaten (särkilt luftintaget och -utblåset) med hårda föremål.
,
Lyft och flytta alltid apparaten med handtaget på baksidan eller handgreppen på båda sidor.
,
Stoppa inte in fingrarna eller några objekt i luftutblåset eller -intaget.
,
Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i apparaten.
,
Använd inte apparaten om du har använt myggspiraler eller på platser med rester från olja,
,
rökelse, gnistor från tända cigaretter eller kemisk rök.
Använd inte apparaten nära gasutrustning, värmekällor eller eldstäder.
,
Dra alltid ur nätsladden när du har använt apparaten och innan du rengör den.
,

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

   Related Content for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: