Download Print this page

Philips AC4064 User Manual

Cleanair system
Hide thumbs
Also See for AC4064 
User manual - 124 pages
Manual - 24 pages
Specifications - 3 pages

Advertisement

Quick Links

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AC4064, AC4062, AC4054, AC4052

Advertisement

loading

  Also See for Philips AC4064

  Related Manuals for Philips AC4064

  Summary of Contents for Philips AC4064

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 DAnsk 1 DEutsCh Ελληνικα 1 EspAñol 0 suomi 8 FrAnçAis 56 itAliAno 65 nEDErlAnDs 7 norsk 8 português 90 svEnskA 98 türkçE 106...
 • Page 6: English

  English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. With this new CleanAir System you breathe cleaner air. For the best results, place the CleanAir System in a room where you spend most of your time, e.g.
 • Page 7 Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8: Timer Function

  Gently pull the top part of the front panel off the appliance (1) and then lift the panel upwards to remove it (2) (Fig. 3). To remove the ESP particle filter, grab the filter handles on both sides and gently slide the filter out of the appliance. (Fig. 4) Remove all packaging material from the zeolite gas filter and slide the filter into the appliance. (Fig. 5) You can only insert the zeolite gas filter after you have removed the particle filter. To insert the ESP particle filter, slide it into the appliance (‘click’) (Fig. 6). To reattach the front panel, insert the bottom edge first (1) and then press the top part home (2) (Fig. 7). using the appliance AC4064/AC4054 Put the plug in the wall socket The standby light goes on (Fig. 8). Press the function selection button one or more times to select the required function and setting (Fig. 9). The corresponding light goes on and the standby light goes out. SmartAir Control: the built-in air sensor determines the ambient air quality and automatically selects the most appropriate speed. In the first few minutes after you select the SmartAir Control function, the air quality indicator flashes red to indicate that the air quality sensor is measuring the ambient air quality. After approximately 5 minutes, the air quality indicator lights up green if the air quality is good or lights up red if the air quality is poor (Fig. 10).
 • Page 9 English Press the timer button to set the operating time (1, 4 or 8 hours) (Fig. 13). The corresponding timer light goes on. To deactivate the timer function, press the timer button and keep it pressed until the timer light goes out. When the set time has elapsed, the appliance automatically switches to standby mode. Note: If you want to stop the air cleaning process before the set time has elapsed, press the function selection button until the standby light goes on. AC4062/AC4052 Put the plug in the wall socket Press the on/off button to switch on the appliance. (Fig. 14)
 • Page 10 A new ESP particle filter is available under the following type numbers: AC4107 for CleanAir System AC4054/AC4052 AC4108 for CleanAir System AC4064/AC4062 Zeolite gas filter In case of normal household use in a non-smoking environment and in case of proper maintenance (see chapter ‘Cleaning and maintenance’), the zeolite gas filter lasts up to 5 years.
 • Page 11 If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 12 The fans do not work, The appliance may be malfunctioning. Switch off the appliance and even though the unplug it. Take the appliance to your Philips dealer or an authorised appliance is plugged in Philips service centre. and switched on.
 • Page 13 English Problem Solution The corona particle This is not a problem. By brushing the top and bottom of the corona charger is still dirty after particle charger, you remove enough dirt to make it work properly I have cleaned it with again.Never touch the corona particle charger with your hands.
 • Page 14: Dansk

  DAnsk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Med dette nye CleanAir-system kommer du til at indånde friskere luft. Sæt CleanAir-systemet i et værelse, hvor du bruger meget tid, f.eks.
 • Page 15 Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
 • Page 16 DAnsk Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Før apparatet tages i brug første gang Placering af Zeolit-luftfilteret Apparatet leveres med alle filtre monteret med undtagelse af Zeolit-luftfilteret.
 • Page 17 DAnsk Tag stikket ud af stikkontakten. timer-funktion Sæt stikket i stikkontakten, og vælg den ønskede funktion og indstilling som beskrevet ovenfor. Tryk på timer-knappen for at indstille den ønskede brugstid (1, 4 eller 8 timer) (fig. 13). Den tilsvarende timer-indikator lyser. Timer-funktionen deaktiveres ved at trykke på timer-knappen og holde den nede, indtil indikatoren slukker. Når den indstillede tid er gået, skifter apparatet automatisk til standby. Bemærk: Hvis du vil stoppe luftrensningen, før den indstillede tid er gået, skal du trykke på funktionsknappen, indtil standby-indikatoren tænder. AC4062/AC4052 Sæt stikket i en stikkontakt Tænd apparatet ved at trykke på on/off-knappen. (fig. 14) Indstil hastighedskontakten til den ønskede hastighed: lav, mellem eller høj (fig. 15).
 • Page 18 Kontrollér forureningen mellem lagene, og bedøm niveauet. Du skal kun udskifte filteret, hvis forureningen udfylder mellemrummet mellem to lag. (fig. 17) Nye ESP-partikelfiltre kan bestilles med følgende numre: AC4107 til CleanAir System AC4054/AC4052 AC4108 til CleanAir System AC4064/AC4062 Zeolit-luftfilter Ved normal anvendelse i et ikkeryger-hjem og forudsat ordentlig vedligeholdelse (se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”) holder Zeolit-luftfilteret i op til 5 år. Bemærk: Ved anvendelse under mere ekstreme forhold (rygermiljø, byggerod, andre steder end i hjemmet osv.) og ved utilstrækkelig vedligeholdelse kan det være nødvendigt at udskifte Zeolit-luftfilteret oftere.
 • Page 19 øverste del på plads (2) (fig. 7). reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 20 Brug apparatet i et mindre rum. Den anbefalede rumstørrelse er fra 6 m² op til 20 m² for AC4054/AC4052 og fra 6 m² op til 40 m² for AC4064/AC4062. Støvpartikler forsvinder ESP-partikelfilteret har udtjent sin levetid. Kontroller farven på ESP- ikke.
 • Page 21 DAnsk Problem Løsning Apparatet afgiver en Kontakt dit lokale Phillips Kundecenter, hvis der fremkommer en mærkelig lugt, når det mærkelig lugt. kører. Corona-partikelladeren Det er ikke noget problem. Ved at børste den øverste og nederste del er stadig beskidt, efter jeg af Corona-partikelladeren kan du fjerne nok snavs, til at den skulle har rengjort den med kunne fungere igen.
 • Page 22: Deutsch

  DEutsCh Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Das neue CleanAir System sorgt für besonders saubere Luft in Ihren Räumen. Für optimale Ergebnisse stellen Sie das CleanAir System in dem Zimmer auf, in dem Sie die meiste Zeit verbringen, beispielsweise im Wohn- oder Schlafzimmer.
 • Page 23 Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 24 Das Gerät filtert kein Kohlenmonoxid (CO) aus der Luft. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
 • Page 25 DEutsCh Zuschalten der Smart Air Control-Funktion blinkt die Luftqualitätsanzeige rot. Dadurch wird signalisiert, dass der Sensor die Umgebungsluftqualität misst. Nach Ablauf von ca. 5 Minuten leuchtet die Anzeige bei guter Luftqualität grün bzw. bei schlechter Luftqualität rot (Abb. 10). BoostPower: Das Gerät läuft 30 Minuten lang auf hoher Geschwindigkeit (die BoostPower- Anzeige leuchtet) und schaltet dann automatisch auf SmartAir Control (die BoostPower- Anzeige erlischt und die SmartAir Control-Anzeige leuchtet auf) (Abb. 11). Geschwindigkeit: Das Gerät läuft mit der von Ihnen eingestellten Geschwindigkeit. ê = niedrig ë = mittel í = hoch Um das Gerät abzuschalten, drücken Sie die Funktionswahltaste so lange, bis die Standby- Anzeige aufleuchtet (Abb. 12). Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. timer-Funktion Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, und wählen Sie die gewünschte Funktion und Einstellung, wie oben beschrieben. Drücken Sie die Timer-Taste, um die Betriebsdauer (1, 4 oder 8 Stunden) einzustellen (Abb. 13). Die entsprechende Timer-Anzeige leuchtet auf. Zum Deaktivieren der Timer-Funktion drücken Sie die Timer-Taste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Timer-Anzeige erlischt. Bei Ablauf der eingestellten Zeit schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Hinweis: Soll der Luftreinigungsvorgang vor Ablauf der eingestellten Zeit abgebrochen werden, drücken Sie die Funktionswahltaste, bis die Standby-Anzeige aufleuchtet.
 • Page 26 Schichten verteilt ist. (Abb. 17) Neue ESP-Partikelfilter können unter folgenden Typennummern bestellt werden: AC4107 für das Clean Air System AC4054/AC4052 AC4108 für das Clean Air System AC4064/AC4062 Zeolith-Gasfilter Bei normaler Nutzung in einem Nichtraucher-Haushalt und bei ordnungsgemäßer Wartung (siehe Kapitel “Reinigung und Wartung”) hat der Zeolith-Gasfilter eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren.
 • Page 27 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.
 • Page 28 Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und das Gerät noch immer nicht läuft, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion vor. Ziehen Sie den Netzstecker, und bringen Sie das Gerät zu Ihrem Philips Händler oder zu einem autorisierten Philips Service-Center. Die gereinigte Luft Unter Umständen ist der Vorfilter verstopft.
 • Page 29 AC4064/AC4062 von 6 m² bis 40 m² empfohlen. Die Ventilatoren Möglicherweise liegt eine Fehlfunktion vor. Schalten Sie das Gerät aus, funktionieren nicht, und ziehen Sie den Netzstecker. Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Philips obwohl das Gerät Händler oder zu einem autorisierten Philips Service-Center. eingesteckt und eingeschaltet ist.
 • Page 30 DEutsCh Problem Lösung Das Corona- Dies ist kein Problem. Indem Sie den oberen und unteren Teil des Partikelladegerät ist Corona-Partikelladegeräts abbürsten, entfernen Sie genügend Schmutz, auch nach dem um wieder einen normalen Betrieb zu ermöglichen. Berühren Sie das Reinigen mit der Corona-Partikelladegerät nie mit den Händen.
 • Page 31 Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www. philips.com/welcome. Με αυτό το νέο σύστημα καθαρισμού αέρα αναπνέετε καθαρότερο αέρα. Για βέλτιστα...
 • Page 32 τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί...
 • Page 33 Η συσκευή δεν απομακρύνει το μονοξείδιο του άνθρακα (CO). ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών...
 • Page 34 Ελληνικα Χρήση της συσκευής AC4064/AC4054 Συνδέστε το φις στην πρίζα. Ανάβει η λυχνία αναμονής (Εικ. 8). Πιέστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και ρύθμιση (Εικ. 9). Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία και σβήνει η λυχνία αναμονής. Έλεγχος SmartAir: ο ενσωματωμένος αισθητήρας αέρα καθορίζει την ποιότητα του αέρα περιβάλλοντος και επιλέγει αυτόματα την πιο κατάλληλη ταχύτητα. Μέσα στα πρώτα λεπτά από την επιλογή της λειτουργίας ελέγχου SmartAir, η ένδειξη ποιότητας αέρα αναβοσβήνει κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι ο αισθητήρας ποιότητας αέρα αξιολογεί την ποιότητα του αέρα περιβάλλοντος. Μετά από περίπου 5 λεπτά, η ένδειξη ποιότητας αέρα ανάβει πράσινη εάν η ποιότητα του αέρα είναι καλή ή κόκκινη εάν η ποιότητα του αέρα είναι κακή (Εικ. 10). BoostPower: η συσκευή λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα για 30 λεπτά (η λυχνία BoostPower είναι αναμμένη) και έπειτα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ελέγχου Smart Air (σβήνει η λυχνία BoostPower και ανάβει η λυχνία ελέγχου SmartAir) (Εικ. 11). Ταχύτητα: η συσκευή λειτουργεί στην ταχύτητα που επιλέγετε. ê = χαμηλή ταχύτητα ë = μέτρια ταχύτητα í = υψηλή ταχύτητα...
 • Page 35 Ελληνικα Πιέστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. καθαρισμός και συντήρηση Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Αποτρέπετε την είσοδο νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού ή εύφλεκτου απορρυπαντικού μέσα στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή (εύφλεκτο) απορρυπαντικό, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς. κυρίως σώμα συσκευής Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και εξωτερικό σώμα της συσκευής για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση σκόνης. Σκουπίστε τη σκόνη από το σώμα της συσκευής με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Καθαρίστε την είσοδο και έξοδο αέρα με ένα στεγνό μαλακό πανί. Φορτιστής σωματιδίων corona Μην αγγίζετε ποτέ το φορτιστή σωματιδίων corona με τα δάχτυλά σας. Καθαρίζετε πάντα το φορτιστή σωματιδίων corona με το ειδικό μαλακό βουρτσάκι καθαρισμού που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το φορτιστή σωματιδίων corona: τα καλώδια είναι ιδιαίτερα εύθραυστα. Αφαιρέστε το μαλακό βουρτσάκι καθαρισμού από το εμπρόσθιο τμήμα. Περάστε απαλά το βουρτσάκι κατά μήκος του επάνω και του κάτω μέρους του φορτιστή...
 • Page 36 στρώματα. (Εικ. 17) Ένα νέο φίλτρο σωματιδίων ESP διατίθεται υπό τους παρακάτω τύπους: AC4107 για τα συστήματα καθαρισμού αέρα AC4054/AC4052 AC4108 για τα συστήματα καθαρισμού αέρα AC4064/AC4062 Φίλτρο αερίων zeolite Υπό φυσιολογική οικιακή χρήση σε περιβάλλον μη καπνιστών και με κατάλληλη συντήρηση (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και συντήρηση’), το φίλτρο αερίων zeolite διαρκεί έως και 5 χρόνια.
 • Page 37 Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα...
 • Page 38 Καθαρίστε τα φίλτρα και το φορτιστή σωματιδίων corona (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και συντήρηση’). Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Οι οσμές δεν...
 • Page 39 μπλοκάρει την είσοδο ή την έξοδο του αέρα. Ενδέχεται η συσκευή να δυσλειτουργεί. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Ενδέχεται το πλέγμα του φορτιστή σωματιδίων corona να μην είναι...
 • Page 40: Español 0

  EspAñol introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Con este nuevo sistema CleanAir respirará un aire más limpio. Para obtener los mejores resultados, coloque el sistema CleanAir en una habitación donde pase la mayor parte del tiempo, por ejemplo,...
 • Page 41 Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de red local. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 42 El aparato no elimina el monóxido de carbono (CO). Campos electromagnéticos (CEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 43 EspAñol ê = velocidad baja ë = velocidad media í = velocidad alta Para apagar el aparato, pulse el botón de selección de función hasta que el piloto de modo de espera se encienda (fig. 12). Desenchufe el aparato. temporizador Enchufe el aparato a la red y seleccione la función y la posición deseadas según las indicaciones anteriores. Pulse el botón del temporizador para ajustar el tiempo de funcionamiento (1, 4 u 8 horas) (fig. 13). El piloto correspondiente se ilumina. Para desactivar la función del temporizador, pulse el botón del temporizador y manténgalo pulsado hasta que el piloto se apague. Cuando haya transcurrido el tiempo establecido, el aparato cambia de forma automática al modo de espera. Nota: Si desea detener el proceso de purificación del aire antes de que transcurra el tiempo establecido, pulse el botón de selección de función hasta que el piloto de modo de espera se encienda.
 • Page 44 Hay filtros de partículas ESP nuevos disponibles con los siguientes modelos: AC4107 para el sistema CleanAir AC4054/AC4052 AC4108 para el sistema CleanAir AC4064/AC4062 Filtro de gases de zeolita En caso de un uso doméstico normal, en un ambiente de no fumadores y con un mantenimiento adecuado (consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”), el filtro de gases de zeolita dura hasta 5 años.
 • Page 45 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 46 Limpie los filtros y el cargador de partículas por corona (consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”). Si el problema no se soluciona, desenchufe el aparato y llévelo a su distribuidor Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips.
 • Page 47 Problema Solución Los ventiladores no Puede que el aparato no funcione correctamente. Apáguelo y funcionan, incluso desenchúfelo. Lleve el aparato a un distribuidor Philips o a un centro de cuando el aparato está servicio autorizado por Philips. enchufado y encendido.
 • Page 48: Suomi 8

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Uusi CleanAir-järjestelmä puhdistaa hengitysilmasi. Saat parhaan hyödyn CleanAir-järjestelmästä, kun sijoitat sen huoneeseen, jossa vietät paljon aikaa, kuten olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen. Ihmisistä, kasveista ja lemmikkieläimistä irtoaa hengitysilmaan pieniä hiukkasia, jotka voivat haitata varsinkin allergioista kärsivien henkilöiden hyvinvointia.
 • Page 49 Älä käytä laitetta huoneessa, joka on paljon suurempi tai pienempi kuin mihin se on tarkoitettu. Suositeltu huonekoko on 6–20 m² malleissa AC4054/AC4052 ja 6–40 m² malleissa AC4064/ AC4062. Aseta laite vähintään kahden metrin päähän muista sähkölaitteista, jotta se ei aiheuta häiriöitä...
 • Page 50 Laita sormet sivupaneelien syvennyksiin. (Kuva 2) Nosta varovasti etupaneelin yläosaa laitteesta pois päin (1) ja irrota sitten paneeli nostamalla sitä ylöspäin (2) (Kuva 3). Poista ESP-hiukkassuodatin tarttumalla suodattimen molemmilla puolilla oleviin kahvoihin ja vedä varovasti suodatin pois laitteesta. (Kuva 4) Poista zeoliittikaasusuodattimesta kaikki pakkausmateriaali ja työnnä suodatin paikalleen laitteeseen. (Kuva 5) Zeoliittikaasusuodattimen voi asentaa vasta, kun hiukkassuodatin on poistettu. Aseta ESP-hiukkassuodatin työntämällä sitä laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikoilleen (Kuva 6). Kiinnitä etupaneeli takaisin asettamalla ensin alareuna paikoilleen(1) ja paina sitten yläreuna kiinni (2) (Kuva 7). käyttö AC4064/AC4054 Työnnä pistoke pistorasiaan. Valmiustilan merkkivalo syttyy (Kuva 8). Valitse haluamasi toiminto ja asetukset painamalla toiminnonvalintapainiketta vähintään kerran (Kuva 9). Vastaavan toiminnon merkkivalo syttyy ja valmiusvalo sammuu. SmartAir-ohjaus: Sisäänrakennettu ilmanlaadun tunnistin mittaa ympäröivän ilman laadun ja valitsee automaattisesti sopivan nopeuden.Kun valitset SmartAir-ohjaustoiminnon, ilmanlaadun tunnistin vilkkuu punaisena muutaman ensimmäisen minuutin ajan merkkinä siitä, että tunnistin mittaa ympäröivän ilman laatua. Noin viiden minuutin jälkeen ilmanlaadun tunnistimen merkkivalo muuttuu vihreäksi, jos ilmanlaatu on hyvä tai se vaihtuu punaiseksi, jos ilmanlaatu on heikko (Kuva 10). BoostPower: laite käy suurella nopeudella 30 minuuttia (BoostPower -valo palaa), jonka jälkeen SmartAir-ohjaus tulee käyttöön automaattisesti (BoostPower-valo sammuu ja SmartAir-ohjausvalo syttyy) (Kuva 11).
 • Page 51 suomi Ajastintoiminto Liitä pistoke pistorasiaan ja valitse haluamasi toiminto ja asetukset edellä annettujen ohjeiden mukaan. Paina ajastinpainiketta ja valitse käyttöaika (1, 4 tai 8 tuntia) (Kuva 13). Vastaava ajastinvalo syttyy. Kun haluat poistaa ajastimen käytöstä, paina ajastinpainiketta kunnes ajastinvalo sammuu. Kun määritetty aika on kulunut, laite menee automaattisesti valmiustilaan. Huomautus: Jos haluat keskeyttää ilmanpuhdistuksen ennen kuin määritetty aika on kulunut, paina toiminnonvalintapainiketta kunnes valmiustilavalo syttyy. AC4062/AC4052 Työnnä pistoke pistorasiaan. Paina laitteen virtapainiketta. (Kuva 14) Aseta nopeuden liukusäädin haluttuun nopeuteen: hidas nopeus, keskinopeus tai suuri nopeus (Kuva 15). ê = hidas nopeus ë = keskinopeus í = suuri nopeus Vastaavan nopeuden merkkivalo syttyy.
 • Page 52 Käännä ESP-hiukkassuodatin ylösalaisin (Kuva 16). Määritä kerrosten välien likaisuustaso. Vaihda suodatin ainoastaan siinä tapauksessa, että kaksi tasoa on likaisena. (Kuva 17) Uusien ESP-hiukkasuodattimien tuotenumerot ovat: CleanAir-järjestelmä AC4054/AC4052: AC4107 CleanAir-järjestelmä AC4064/AC4062: AC4108 Zeoliittikaasusuodatin Normaalissa, tupakoimattomassa kotitalouskäytössä ja oikein huollettuna (lisätietoja on luvussa Puhdistus ja huolto) zeoliittikaasusuodatin kestää jopa 5 vuotta. Huomautus: Voit joutua vaihtamaan zeoliittikaasusuodattimen aiemmin, jos käyttöolosuhteet ovat vaativammat (esimerkiksi tupakointitiloissa, vasta remontoidussa huoneessa, ammattikäytössä) ja jos huolto on ollut riittämätöntä.
 • Page 53 Laite ei toimi. Laitteeseen ei ehkä tule virtaa. Tarkista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa. Laitteen virta saattaa olla katkaistu. Mallit AC4064/AC4054: paina toiminnonvalintapainiketta. Mallit AC4062/AC4052: paina virtapainiketta. ESP-hiukkassuodatin tai etupaneeli eivät ehkä ole kunnolla paikoillaan. Aseta ne paikoilleen.
 • Page 54 Käytätkö laitetta huoneessa, joka on paljon suurempi kuin mihin se on tarkoitettu? Siirrä laite pienempään huoneeseen. Suositeltu huonekoko on 6–20 m² malleissa AC4054/AC4052 ja 6–40 m² malleissa AC4064/ AC4062. Pölyhiukkaset eivät ESP-hiukkassuodatin saattaa olla kulunut loppuun. Tarkista ESP- poistu kunnolla.
 • Page 55 suomi Ongelma Ratkaisu Koronavarauslaite on Tämä ei ole ongelma. Koronavarauslaitteen ylä- ja alaosan harjaaminen yhä likainen, vaikka poistaa riittävästi likaa laitteen oikeaa toimintaa varten. Älä koske olen puhdistanut sen koronavarauslaitteeseen sormin. Puhdista koronavarauslaite aina sille pehmeällä tarkoitetulla puhdistusharjalla, joka on etupaneelissa. Noudata erityistä puhdistusharjalla.
 • Page 56: Français

  FrAnçAis introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/ welcome. Grâce au nouveau purificateur d’air CleanAir, l’air que vous respirez est plus sain. Pour de meilleurs résultats, installez le purificateur d’air CleanAir dans une pièce où...
 • Page 57 Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la base correspond à la tension secteur locale. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 58 L’appareil n’élimine pas le monoxyde de carbone (CO). Champs électromagnétiques (CEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
 • Page 59 FrAnçAis s’allume en vert si la qualité de l’air est bonne ou en rouge si la qualité de l’air n’est pas satisfaisante (fig. 10). BoostPower : l’appareil fonctionne à une vitesse élevée pendant 30 minutes (le voyant BoostPower est allumé), puis passe automatiquement en mode SmartAir Control (le voyant BoostPower s’éteint et le voyant SmartAir Control s’allume) (fig. 11). Vitesse : l’appareil fonctionne à la vitesse sélectionnée. ê = vitesse lente ë = vitesse moyenne í = vitesse rapide Pour interrompre le fonctionnement de l’appareil, appuyez sur le bouton de sélection de fonction jusqu’à ce que le voyant de veille s’allume (fig. 12). Débranchez l’appareil. minuteur Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur, puis sélectionnez la fonction et le réglage requis tel que décrit plus haut. Appuyez sur le bouton du minuteur pour définir la durée de fonctionnement (1, 4 ou 8 heures) (fig. 13). Le voyant correspondant du minuteur s’allume. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton du minuteur et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant du minuteur s’éteigne. L’appareil passe automatiquement en mode veille au terme de la durée définie. Remarque : Si vous souhaitez arrêter le processus de purification d’air avant le terme de la durée définie, appuyez sur le bouton de sélection de fonction jusqu’à...
 • Page 60 Les filtres antiparticules sont disponibles sous les références suivantes : AC4107 pour purificateur d’air CleanAir AC4054/AC4052 AC4108 pour purificateur d’air CleanAir AC4064/AC4062 Filtre à gaz à zéolite En cas d’usage domestique normal dans un environnement non fumeur et avec un entretien correct (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »), le filtre à gaz à zéolite dure environ 5 ans.
 • Page 61 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 62 Il s’agit peut-être d’un problème de branchement. Vérifiez que le cordon pas. d’alimentation a été correctement inséré dans la prise secteur. L’appareil n’est peut-être pas sous tension. AC4064/AC4054 : appuyez sur le bouton de sélection de fonction. AC4062/AC4052 : appuyez sur le bouton marche/arrêt.
 • Page 63 Confiez-le à votre revendeur ou à un en cours de Centre Service Agréé Philips. fonctionnement. Une odeur inhabituelle En cas d’odeur inhabituelle, contactez un Centre Service Agréé Philips. s’échappe de l’appareil en cours de fonctionnement.
 • Page 64 FrAnçAis Problème Solution Le chargeur de Il ne s’agit pas d’un problème. Brossez les parties supérieure et particules Corona est inférieure du chargeur de particules Corona. Ainsi, vous éliminez encore sale après suffisamment de poussière pour le faire fonctionner à nouveau l’avoir nettoyé...
 • Page 65: Italiano

  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Questo nuovo sistema CleanAir vi farà respirare aria più pura. Per ottenere risultati ottimali, collocate il sistema CleanAir in un ambiente dove passate la maggior parte del tempo, ad esempio nel soggiorno o in camera da letto.
 • Page 66 Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose. Non utilizzate l’apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso sono danneggiati.
 • Page 67 L’apparecchio non rimuove il monossido di carbonio (CO). Campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 68 itAliAno aver selezionato la funzione SmartAir Control, l’indicatore della qualità dell’aria lampeggia per indicare che il corrispondente sensore sta misurando la qualità dell’aria dell’ambiente. Dopo circa 5 minuti, si accende la spia verde dell’indicatore se la qualità dell’aria è buona o la spia rossa in caso contrario (fig. 10). Funzione BoostPower: l’apparecchio funziona ad alta velocità per 30 minuti (la spia BoostPower è accesa), quindi passa automaticamente alla funzione Smart Air Control (la spia BoostPower si spegne e si accende la spia SmartAir Control) (fig. 11). Velocità: l’apparecchio funziona alla velocità selezionata dall’utente. ê = velocità bassa ë = velocità media í = velocità alta Per arrestare il funzionamento dell’apparecchio, premete il pulsante di selezione delle funzioni finché non si accende la spia di standby (fig. 12). Staccate la spina dalla presa di corrente. Funzione timer Inserite la spina nella presa e selezionate la funzione e l’impostazione desiderate come descritto in precedenza. Premete il pulsante del timer per impostare il tempo di funzionamento (1, 4 o 8 ore) (fig. 13). La spia del timer corrispondente si accende. Per disattivare la funzione timer, premete il pulsante del timer e tenetelo premuto finché non si spegne la spia del timer.
 • Page 69 Il nuovo filtro ESP antiparticelle è disponibile per i seguenti numeri di modello: AC4107 per il sistema CleanAir AC4054/AC4052 AC4108 per il sistema CleanAir AC4064/AC4062 Filtro per il gas Zeolite Se utilizzato normalmente in un ambiente domestico senza fumatori, e con una corretta manutenzione (vedere il capitolo “Pulizia e manutenzione”), il filtro per il gas a zeolite dura 5 anni.
 • Page 70 Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono, consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 71 Se avete eseguito i controlli descritti e il problema persiste, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento. Scollegate l’apparecchio e consegnatelo al rivenditore o a un centro assistenza autorizzato Philips. L’aria pulita non viene Il prefiltro potrebbe essere ostruito. Pulite il prefiltro (vedere il capitolo emessa correttamente “Pulizia e manutenzione”).
 • Page 72 Philips. fuoriesce un odore di bruciato Durante il In tal caso, rivolgetevi a un centro autorizzato Philips. funzionamento, l’apparecchio produce un odore insolito. Il caricatore a corona è Non è un problema. Spazzolando la parte superiore e inferiore del ancora sporco dopo caricatore a corona, rimuovete una quantità...
 • Page 73 itAliAno Problema Soluzione Durante il Talvolta nel caricatore a corona vengono prodotte delle piccole scintille. funzionamento, Si tratta di un fenomeno normale ed è causato dalla presenza di l’apparecchio produce umidità nell’aria. scintille.
 • Page 74: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Met dit nieuwe CleanAir-systeem ademt u schonere lucht in. Voor de beste resultaten plaatst u het CleanAir-systeem in de kamer waar u de meeste tijd doorbrengt, zoals de woonkamer of de slaapkamer.
 • Page 75 Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
 • Page 76 Het apparaat verwijdert geen koolmonoxide (CO). Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 77 nEDErlAnDs luchtkwaliteitsindicator na ongeveer 5 minuten groen. De indicator wordt rood als de luchtkwaliteit slecht is (fig. 10). BoostPower: het apparaat werkt 30 minuten op hoge snelheid (het BoostPower-lampje is aan) en schakelt vervolgens automatisch over op SmartAir Control (het BoostPower-lampje gaat uit en het SmartAir Control-lampje gaat aan) (fig. 11). Snelheid: het apparaat werkt op de door u geselecteerde snelheid. ê = lage snelheid ë = gemiddelde snelheid í = hoge snelheid Als u het apparaat wilt uitzetten, druk dan op de functieselectieknop totdat het stand- bylampje gaat branden (fig. 12).
 • Page 78 Nieuwe elektrostatische deeltjesfilters zijn verkrijgbaar onder de volgende typenummers: AC4107 voor CleanAir System AC4054/AC4052 AC4108 voor CleanAir System AC4064/AC4062 Zeoliet gasfilter Het zeoliet gasfilter heeft een levensduur van maximaal 5 jaar als het apparaat goed wordt onderhouden en alleen voor normaal huishoudelijk gebruik wordt ingezet in een omgeving waar niet wordt gerookt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’).
 • Page 79 Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
 • Page 80 Als u de bovenstaande zaken hebt gecontroleerd maar het apparaat het nog steeds niet doet, is het mogelijk defect. Haal de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum. De schone lucht komt Het voorfilter zit mogelijk verstopt.
 • Page 81 40 m² voor de AC4064/AC4062. De ventilatoren Het apparaat is mogelijk defect. Schakel het apparaat uit en haal de werken niet, alhoewel stekker uit het stopcontact. Breng het apparaat naar uw Philips-dealer of het apparaat is een door Philips geautoriseerd servicecentrum. aangesloten en is ingeschakeld.
 • Page 82: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Med dette nye CleanAir-systemet kan du puste inn renere luft. Du får best resultat ved å plassere CleanAir-systemet i et rom der du oppholder deg mye, f.eks.
 • Page 83 Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 84 Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 85 norsk timerfunksjon Sett støpselet i stikkontakten og velg den nødvendige funksjonen og innstillingen som beskrevet ovenfor. Trykk på timerknappen for å angi driftstiden (1, 4 eller 8 timer) (fig. 13). Tilsvarende timerlampe tennes. Trykk på timerknappen, og hold den nede til timerlampen slukkes for å deaktivere timerfunksjonen. Når den angitte tiden har gått, går apparatet automatisk til standby-modus. Merk: Hvis du vil stanse luftrenseprosessen før den angitte tiden har gått, kan du trykke på knappen for funksjonsvalg til standby-lampen tennes. AC4062/AC4052 Sett støpselet inn i stikkontakten. Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. (fig. 14) Sett skyvebryteren for hastighet til ønsket hastighet: lav, middels eller høy (fig. 15). ê = lav hastighet ë...
 • Page 86 Kontroller forurensningen mellom lagene, og avgjør hvilket forurensningsnivå som gjelder. Bytt filteret bare hvis forurensningen går over to lag. (fig. 17) Nye ESP-partikkelfilter finnes under følgende typenummer: AC4107 for CleanAir-systemet AC4054/AC4052 AC4108 for CleanAir-systemet AC4064/AC4062 Zeolitt-gassfilter Ved bruk i vanlige husholdninger med et røykfritt miljø, og med riktig vedlikehold (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold), varer zeolitt-gassfilteret i opptil 5 år. Merk: Du må kanskje skifte ut zeolitt-gassfilteret oftere under mer ekstreme bruksforhold (røykfylt miljø, nyoppusset rom, kommersiell bruk osv.), og ved utilstrekkelig vedlikehold.
 • Page 87 Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 88 Sett apparatet i et mindre rom. Anbefalt romstørrelse er fra 6 m² og opp til 20 m² for AC4054/ AC4052, og fra 6 m² og opp til 40 m² for AC4064/AC4062. Støvpartiklene fjernes ESP-partikkelfilteret har kanskje nådd slutten på levetiden. Kontroller ikke ordentlig.
 • Page 89 Problem Løsning Det lukter rart av Hvis du oppdager rar lukt, må du ta kontakt med et autorisert Philips- apparatet under drift. servicesenter. Corona- Det er ikke noe problem. Ved å børste toppen og bunnen av corona- partikkelladeren er partikkelladeren fjerner du nok skitt til å...
 • Page 90: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Com o novo Sistema CleanAir, respirará ar mais limpo. Para obter os melhores resultados, coloque o sistema na divisão em que passa mais tempo, por exemplo, a sala de estar ou o quarto.
 • Page 91 Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem eléctrica local, antes de ligar o aparelho. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 92 Campos electromagnéticos (EmF) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
 • Page 93 português ë = velocidade média í = velocidade alta Para parar o funcionamento do aparelho, prima o botão de selecção de função até que a luz de standby acenda (fig. 12). Desligue o aparelho da corrente. Função de temporizador Ligue a ficha à tomada eléctrica e seleccione a função e configuração desejadas como descrito acima. Prima o botão do temporizador para definir o tempo de funcionamento (1, 4 ou 8 horas) (fig. 13). A luz do temporizador correspondente acende-se. Para desactivar a função de temporizador, prima o botão de temporizador e mantenha-o premido até que a luz do temporizador apague. Quando o tempo definido tiver terminado, o aparelho muda automaticamente para o modo standby. Nota: Se desejar interromper o processo de limpeza de ar antes de o tempo definido ter terminado, prima o botão de selecção de função até...
 • Page 94 Está disponível um novo filtro de partículas com as seguintes referências: AC4107 para Sistema CleanAir AC4054/AC4052 AC4108 para Sistema CleanAir AC4064/AC4062 Filtro de gás zeolite No caso de utilização doméstica normal num ambiente sem fumo e de manutenção adequada (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”), o filtro de gás zeolite dura aproximadamente 5 anos.
 • Page 95 Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 96 As ventoinhas O aparelho pode estar avariado. Desligue o aparelho no botão e retire não funcionam, mesmo a ficha da tomada. Leve o aparelho ao seu revendedor Philips ou a um quando o aparelho está centro de assistência Philips autorizado.
 • Page 97 Retire o objecto em questão. O aparelho pode estar avariado. Desligue o aparelho no botão e retire a ficha da tomada. Leve o aparelho ao seu revendedor Philips ou a um centro de assistência Philips autorizado. A rede do carregador de partículas poderá não estar limpa. Limpe o carregador (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção).
 • Page 98: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Med nya CleanAir System kan du andas renare luft. För att få bäst resultat placerar du CleanAir System i ett av de rum där du tillbringar mest tid, t.ex.
 • Page 99 Använd inte apparaten i ett rum som är större eller mindre än rekommenderad storlek. Den rekommenderade rumsstorleken är 6 - 20 m² för AC4054/AC4052 och 6 - 40 m² för AC4064/ AC4062. För att förhindra störningar bör du placera apparaten på minst 2 m avstånd från elektriska apparater med luftburna radiovågor, såsom tv-apparater, radioapparater och radiostyrda klockor.
 • Page 100 Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 101 svEnskA Dra ur nätsladden. timerfunktion Sätt in kontakten i vägguttaget och välj den funktion och inställning som krävs enligt beskrivning ovan. Tryck på timerknappen för att ställa in drifttiden (1, 4 eller 8 timmar) (Bild 13). Motsvarande timerlampa tänds. Om du vill avaktivera timerfunktionen trycker du på timerknappen och håller den intryckt tills timerlampan slocknar. När den inställda tiden är slut övergår apparaten automatiskt till viloläge. Obs! Om du vill avbryta luftreningsprocessen innan den inställda tiden är slut trycker du på funktionsvalknappen tills lampan för viloläge tänds. AC4062/AC4052 Sätt in kontakten i vägguttaget. Tryck på på/av-knappen för att slå på apparaten. (Bild 14) Ställ in hastighetsreglaget på önskad hastighet: låg, medel eller hög (Bild 15). ê = låg hastighet ë...
 • Page 102 Kontrollera föroreningarna mellan lagren och bedöm föroreningsnivån. Byt bara ut filtret om föroreningarna trängt igenom två lager. (Bild 17) Du kan köpa ett nytt ESP-partikelfilter med följande modellnummer: AC4107 för CleanAir System AC4054/AC4052 AC4108 för CleanAir System AC4064/AC4062 Zeolite-gasfilter Vid normal hushållsanvändning i en rökfri miljö och med rätt underhåll (mer information finns i kapitlet Rengöring och underhåll) håller zeolitgasfiltret upp till 5 år. Obs! I fall av mer extrema användningsförhållanden (t.ex. rökiga miljöer, nyrenoverade rum, offentliga miljöer) och otillräckligt underhåll kan du behöva byta ut zeolitgasfiltret oftare.
 • Page 103 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips- återförsäljare.
 • Page 104 6 - 40 m² för AC4064/AC4062. Fläktarna fungerar inte, Det kanske är något fel på apparaten. Slå av apparaten och dra ur trots att nätsladden kontakten. Ta med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av sitter i och apparaten Philips auktoriserat serviceombud. är påslagen.
 • Page 105 Det kanske är något fel på apparaten. Slå av apparaten och dra ur apparaten är påslagen. kontakten. Ta med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserat serviceombud. Apparaten avger en Om apparaten avger en obehaglig lukt kontaktar du ett av Philips obehaglig lukt när den auktoriserade serviceombud. är på. Koronapartikelladdaren Det är inget problem.
 • Page 106: Türkçe

  Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Bu yeni CleanAir Sistemi sayesinde daha temiz bir hava soluyacaksınız. En iyi sonuçlar için, CleanAir Sistemini oturma odası ya da yatak odası gib en çok zaman geçirdiğiniz odaya yerleştirin.
 • Page 107 Cihazı, önerilenden daha büyük veya daha küçük odalarda kullanmayın. Önerilen oda boyutları AC4054/AC4052 için 6m² - 20m² arası ve AC4064/AC4062 için 6m² - 40m² arasıdır. Parazitlenmeyi engellemek için, cihazı, havadaki radyo dalgalarını kullanan TV, radyo ve radyolu saatler gibi elektronik cihazlardan en az 2 m uzakta tutun.
 • Page 108 Dikkat: Cihaz bir güvenlik aygıtıyla donatılmıştır. ESP parçacık filtresi, zeolit gaz filtresi ve ön panel doğru yerleştirilmediği taktirde cihaz çalıştırılamaz. Parmaklarınızı yan panellerdeki yuvalara yerleştirin. (Şek. 2) Ön panelin üst parçasını cihazdan hassas bir şekilde çekin (1) ve paneli yukarı kaldırarak çıkarın (2) (Şek. 3). ESP parçacık filtresini çıkarmak için, yan taraflardaki filtre tutma yerlerini tutarak filtreyi hassas bir şekilde cihazdan kaydırın. (Şek. 4) Zeolit gaz filtresinin tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve filtreyi cihazın içine kaydırın. (Şek. 5) Zeolit gaz filtresini ancak parçacık filtresini çıkardıktan sonra takabilirsiniz. ESP parçacık filtresini takmak için cihazın içine kaydırın (‘klik’) (Şek. 6). Ön paneli yerine takabilmek için, önce alt kenarı yerleştirin (1) ve ardından üst kısmı yuvasına bastırın (2) (Şek. 7). Cihazın kullanımı AC4064/AC4054 Fişi prize takın Bekleme ışığı yanacaktır (Şek. 8). Gerekli fonksiyon ve ayarı seçmek için fonksiyon seçme tuşuna bir ya da birkaç defa basın (Şek. 9). İlgili ışık yanacak ve bekleme ışığı sönecektir. SmartAir Kontrol: dahili hava sensörü ortamın hava kalitesini belirler ve otomatik olarak en uygun hızı seçer. SmartAir Kontrol fonksiyonunu seçtikten sonraki ilk birkaç dakika içinde hava kalitesi gösterge ışığı, hava kalitesi sensörlerinin ortamın hava kalitesini ölçtüğünü göstermek için kırmızı olarak yanar. Yaklaşık 5 dakikadan sonra hava kalitesi göstergesi, hava kalitesi iyi ise yeşil olarak, hava kalitesi zayıf ise kırmızı olarak yanar (Şek. 10). BoostPower: cihaz 30 dakika boyunca en yüksek hızda çalışır (BoostPower ışığı yanar) ve daha sonra otomatik olarak SmartAir Kontrol açılır (BoostPower ışığı söner ve SmartAir Kontrol ışığı yanar) (Şek. 11).
 • Page 109 türkçE Çalışma zamanını ayarlamak için zamanlayıcı düğmesine basın (1, 4 veya 8 saatlik) (Şek. 13). İlgili zamanlayıcı ışığı yanar. Zamanlayıcı fonksiyonunu kapatmak için, zamanlayıcı ışığı sönene kadar zamanlayıcı düğmesini basılı tutmaya devam edin. Ayarlanan süre dolduğunda cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer. Dikkat: Ayarlanan süre dolmadan hava temizleme sürecini durdurmak istiyorsanız, bekleme ışığı yanana kadar fonksiyon seçme tuşunu basılı tutun. AC4062/AC4052 Fişi prize takın Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın. (Şek. 14) Hız düğmesini istenilen hıza getirin: düşük, orta veya yüksek (Şek. 15). ê = düşük hız ë = orta hız í = yüksek hız İlgili hız ışığı yanar.
 • Page 110 Yeni ESP parçacık filtresini aşağıdaki kod numaraları ile satın alabilirsiniz: CleanAir Sistemi AC4054/AC4052 için AC4107 CleanAir Sistemi AC4064/AC4062 için AC4108 Zeolite gaz filtresi Sigara içilmeyen bir ortamda ve düzgün bakım yapılarak (bkz. ‘Temizleme ve bakım’ bölümü) ev koşullarında normal kullanımda, zeolit gaz filtresinin kullanım ömrü yaklaşık 5 yıldır.
 • Page 111 Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
 • Page 112 Cihazı, uygun oda boyutundan daha büyük bir odada kullanıyor olabilirsiniz. Cihazı daha küçük bir odaya yerleştirin. Tavsiye edilen oda boyutları; AC4054/AC4052 için 6 m² - 20 m² arası ve AC4064/AC4062 için 6 m² - 40 m² arasıdır. Toz parçacıkları düzgün ESP parçacık filtresinin kullanım ömrü...
 • Page 113 türkçE Sorun Çözüm Yumuşak temizleme Bu bir sorun değildir. Corona parçacık yükleyicinin üst ve alt fırçasıyla temizlememe kısmını fırçayla temizlemeniz, düzgün çalışması için yeterlidir. Corona rağmen corona parçacık parçacık yükleyiciye kesinlikle elinizle dokunmayın. Corona parçacık yükleyici hala kirli. yükleyiciyi her zaman ön panelde bulunan özel yumuşak temizleme fırçasıyla temizleyin.
 • Page 116 .000.9.5...

This manual is also suitable for:

Ac4054Ac4062Ac4052