Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 89

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Fråga
Varför kommer inte den
rena luften ut jämnt ur
luftutblåset?
Varför försvinner inte
dålig lukt som den ska?
Varför försvinner inte
dammpartiklar som de
ska?
Varför fungerar inte
fläktarna, trots att
nätsladden sitter i och
apparaten är påslagen?
Varför ger apparaten
ifrån sig ett ovanligt ljud
vid drift?
Svar
Apparaten kanske inte är påslagen. AC4064/AC4054: tryck på knappen
för funktionsval. AC4062/AC4052: tryck på på/av-knappen.
Partikelfiltret, gasfiltret eller frontpanelen kanske inte sitter rätt. Sätt in
filtren igen och sätt fast frontpanelen igen.
Om du har utfört ovannämnda kontroller och apparaten fortfarande
inte fungerar kan det vara något fel på den. Dra ur kontakten och ta
med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av Philips
auktoriserat serviceombud.
Förfiltret kan vara igentäppt. Rengör förfiltret (mer information finns i
kapitlet Rengöring och underhåll).
Du kanske har glömt att ta bort plasthöljet från ett nytt filter. Ta bort
plasthöljet innan du slår på apparaten igen.
Luftintaget eller -utblåset kan vara blockerat av externa föremål. Ta
bort föremålen som blockerar luftintaget eller -utblåset.
Gasfiltret kanske är smutsigt eller nästan förbrukat. Rengör gasfiltret
(mer information finns i kapitlet Rengöring och underhåll) eller byt ut
det (mer information finns i kapitlet Byte av filter).
Du kanske använder apparaten i ett rum med mycket dålig luftkvalitet.
I sådana fall bör du öppna fönstren för att förbättra luftkvaliteten.
Du kanske använder apparaten i ett rum som är mycket större än vad
apparaten är avsedd för. Ställ apparaten i ett mindre rum.
Den rekommenderade rumsstorleken är upp till 20 m² för AC4054/
AC4052 och 40 m² för AC4064/AC4062.
Partikelfiltret kanske är nästan förbrukat. Kontrollera färgen på
partikelfiltret (se kapitlet Byte av filter) och byt ut filtret om det
behövs.
Du kanske använder apparaten i ett rum som är mycket större än vad
apparaten är avsedd för. Ställ apparaten i ett mindre rum.
Den rekommenderade rumsstorleken är upp till 20 m² för AC4054/
AC4052 och 40 m² för AC4064/AC4062.
Det kanske är något fel på apparaten. Slå av apparaten och dra ur
kontakten. Ta med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserat serviceombud.
Förfiltret kan vara igentäppt. Rengör förfiltret (mer information finns i
kapitlet Rengöring och underhåll).
Du kanske har glömt att ta bort plasthöljet från ett nytt filter. Ta bort
plasthöljet innan du slår på apparaten igen.
Luftintaget eller -utblåset kan vara blockerat av externa föremål. Ta
bort föremålet som blockerar luftintaget eller -utblåset.
svEnskA
89

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: