Download Print this page

Philips AC4052 User Manual: Norsk

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

norsk

70
Generell beskrivelse (fig. 1)
Åpning for innluft
A
Åpning for utluft
B
Kontrollpanel AC4064/AC4054
C
1 Standby-lampe
2 SmartAir Control-lampe
3 BoostPower-lampe
4 Hastighetslamper for lav hastighet, middels hastighet og høy hastighet
5 Indikator for luftkvalitet
6 Knapp for funksjonsvalg
7 Timerlamper (1, 4 eller 8 timer)
8 Timer-knapp
Kontrollpanel AC4062/AC4052
D
1 Av/på-knapp
2 Hastighetslamper for lav hastighet, middels hastighet og høy hastighet
3 Skyvebryter for hastighetsvalg
Frontpanel
E
Partikkelfilter (ESP-filter)
F
Forfilter
G
Gassfilter (zeolitt-filter)
H
Sensor for luftkvalitet (under forfilteret)
I
Corona-feltlader
J
Fordypning
K
Apparatkabinett
L
Håndtak
M
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på baksiden av
,
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent
,
av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
Du må ikke bruke apparatet hvis ledningen eller støpselet er ødelagt.
,
Dette apparatet er ikke tiltenk bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
,
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
,
Hvis veggkontakten som brukes til apparatet, har dårlig kontakt, blir støpselet på apparatet
,
varmt. Kontroller at du setter støpselet i en veggkontakt som er ordentlig tilkoblet.
Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil og horisontal overflate.
,
La det være minst 10 cm ledig plass bak og på begge sider av apparatet.
,
Åpningene for innluft og utluft må ikke blokkeres, f.eks. ved å plassere gjenstander foran
,
åpningene.
Du bør unngå å dunke på apparatet (spesielt på åpningene for innluft og utluft) med harde
,
gjenstander.
Du bør alltid løfte eller flytte apparatet ved å holde i håndtakene bak eller på begge sider av
,
apparatet.
Du bør ikke putte fingrene eller gjenstander inn i åpningene for innluft eller utluft.
,
Du bør ikke la det komme vann eller andre væsker inn i apparatet.
,

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

   Related Content for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: