Download Print this page

Philips AC4052 User Manual: Dansk

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Generel beskrivelse (fig. 1)
Luftindtag
A
Luftudtag
B
Betjeningspanel AC4064/AC4054
C
1 Standby-indikator
2 SmartAir Control-indikator
3 BoostPower-indikator
4 Indikator for lav, mellem og høj hastighed
5 Indikator for luftkvalitet
6 Funktionsknap
7 Timer-indikatorer (1, 4 eller 8 timer)
8 Timer-knap
Betjeningspanel AC4062/AC4052
D
1 On/Off-knap
2 Indikator for lav, mellem og høj hastighed
3 Hastighedsvælger
Frontpanel
E
Partikelfilter (ESP-filter)
F
Forfilter
G
Luftfilter (zeolit-filter)
H
Sensor til luftkvalitet (under forfilteret)
I
Corona-feltlader
J
Fordybning
K
Apparatets kabinet
L
Håndtag
M
vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuel senere brug.
Kontrollér, om spændingsangivelsen bag på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
,
slutter strøm til apparatet.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-
,
serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget.
,
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
,
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at
,
lege med det.
Hvis der er dårlig(e) forbindelse(r) i den anvendte stikkontakt, bliver stikket på apparatet
,
varmt. Kontrollér, om apparatet er tilsluttet en korrekt installeret stikkontakt.
Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
,
Sørg for, at der er mindst 10 cm luft bag og på begge sider af apparatet.
,
Luftind- og -udtagene må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran
,
luftindtaget.
Undgå at støde mod apparatet (specielt luftindtag/udtag) med hårde genstande.
,
Løft eller flyt altid apparatet ved at løfte i håndtaget på bagsiden eller i håndgrebene i begge
,
sider.
Stik aldrig fingre eller genstande ind i luftudtag/luftindtag.
,
Sørg for, at der ikke trænger vand eller andre væsker ind i apparatet.
,

DAnsk

1

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

   Related Content for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: