Download Print this page

Philips AC4052 User Manual

Cleanair system
Hide thumbs
Also See for AC4052 
User manual - 100 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Quick Links

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AC4064, AC4062, AC4054, AC4052

Advertisement

loading

  Also See for Philips AC4052

  Related Manuals for Philips AC4052

  Summary of Contents for Philips AC4052

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Čeština 1 Ελληνικα MAgyAr 1 Română 9...
 • Page 6: English

  English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. With this new CleanAir System you breathe cleaner air. For the best results, place the CleanAir System in a room where you spend most of your time, e.g.
 • Page 7 Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8: Timer Function

  Before first use Placing the zeolite gas filter The appliance comes with all filters, except the zeolite gas filter, fitted inside. Tip: Place the appliance against a wall for more stability when you remove or insert filters. Note: Make sure you insert the filters in the correct position (with the arrow facing upwards). Note: The appliance is equipped with a safety device.
 • Page 9 When the set time has elapsed, the appliance automatically switches to standby mode. Note: If you want to stop the air cleaning process before the set time has elapsed, press the function selection button until the standby light goes on. AC4062/AC4052 Put the plug in the wall socket Press the on/off button to switch on the appliance. (Fig. 14) Set the speed slide to the desired speed: low, medium or high (Fig. 15).
 • Page 10 Turn the ESP particle filter upside down (Fig. 16). Check the pollution between the layers and judge which pollution level applies. Only replace filter in case pollution bridges two layers (Fig. 17). A new ESP particle filter is available under the following type numbers: AC4107 for CleanAir System AC4054/AC4052 AC4108 for CleanAir System AC4064/AC4062 Zeolite gas filter In case of normal household use in a non-smoking environment and in case of proper maintenance (see chapter ‘Cleaning and maintenance’), the zeolite gas filter lasts up to 5 years.
 • Page 11 If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 12 The fans do not work, The appliance may be malfunctioning. Switch off the appliance and even though the unplug it. Take the appliance to your Philips dealer or an authorised appliance is plugged in Philips service centre. and switched on.
 • Page 13 Problem Solution The corona particle This is not a problem. By brushing the top and bottom of the corona charger is still dirty after particle charger, you remove enough dirt to make it work properly I have cleaned it with again.Never touch the corona particle charger with your hands.
 • Page 14: Čeština

  Čeština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. S touto novou čističkou vzduchu budete dýchat čistší vzduch. Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže čističku umístíte v místnosti, ve které trávíte nejvíce času, např. v obývacím pokoji nebo v ložnici.
 • Page 15 Přístroj nepoužívejte v místnosti, která je větší nebo menší než velikost prostoru, pro kterou je přístroj určen. Doporučená velikost místnosti je 6 až 20 m² pro přístroj AC4054/AC4052 a 6 až 40 m² pro přístroj AC4064/AC4062. Aby nedocházelo k rušení, umístěte přístroj nejméně 2 m od elektrických zařízení využívajících vzdušných rádiových vln, např.
 • Page 16 (emP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Před prvním použitím Umístění...
 • Page 17 Rozsvítí se odpovídající kontrolka časovače. Chcete-li deaktivovat funkci časovače, stiskněte tlačítko časovače a držte je stisknuté, dokud kontrolka časovače nezhasne. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. Poznámka: Chcete-li zastavit proces čištění vzduchu před uplynutím nastaveného času, stiskněte tlačítko výběru funkce, dokud se nerozsvítí pohotovostní kontrolka. AC4062/AC4052 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky Stisknutím tlačítka pro zapnutí a vypnutí přístroj zapněte. (Obr. 14) Nastavte posuvník rychlosti na požadovanou rychlost: nízká, střední nebo vysoká (Obr. 15). ê = nízká rychlost ë = střední rychlost í = vysoká rychlost Rozsvítí se odpovídající kontrolka rychlosti.
 • Page 18 Otočte filtr ESP na částice dnem nahoru (Obr. 16). Zkontrolujte znečištění mezi vrstvami a posuďte, jaká je úroveň znečištění. Filtr vyměňte pouze tehdy, jestliže znečištění spojuje dvě vrstvy. (Obr. 17) Nový filtr ESP na částice je k dispozici pod následujícími typovými označeními: AC4107 pro systém CleanAir AC4054/AC4052 AC4108 pro systém CleanAir AC4064/AC4062 Zeolitový filtr plynů V případě běžného domácího použití v nekuřáckém prostředí a při správné údržbě (viz kapitola „Čištění a údržba“) vydrží zeolitový filtr plynů na částice až 5 let.
 • Page 19 Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...
 • Page 20 Vstup nebo výstup vzduchu může být zablokovaný vnějšími předměty. Odstraňte předmět, který blokuje vstup nebo výstup vzduchu. Vyčistěte filtry a kruhový nabíječ částic (viz kapitola „Čištění a údržba“). Pokud to nepomůže, přístroj odpojte a odneste prodejci výrobků Philips nebo autorizovanému servisnímu středisku společnosti Philips. Nedochází k řádnému Zeolitový...
 • Page 21 Problém Řešení Z přístroje během V případě neobvyklého zápachu kontaktujte autorizované servisní provozu vychází středisko společnosti Philips.. neobvyklý zápach. Po vyčištění jemným Toto není problém. Otřete-li štětečkem horní a spodní část kruhového kartáčkem je kruhový nabíječe částic, odstraníte dostatečné množství nečistot, aby mohl opět nabíječ...
 • Page 22: Ελληνικα

  Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www. philips.com/welcome. Με αυτό το νέο σύστημα καθαρισμού αέρα αναπνέετε καθαρότερο αέρα. Για βέλτιστα...
 • Page 23 τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί...
 • Page 24 Η συσκευή δεν απομακρύνει το μονοξείδιο του άνθρακα (CO). ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (emF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών...
 • Page 25 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, πιέστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει η λυχνία του χρονοδιακόπτη. Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Σημείωση: Εάν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία καθαρισμού του αέρα πριν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, πιέστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας μέχρι να ανάψει η λυχνία αναμονής. AC4062/AC4052 Συνδέστε το φις στην πρίζα. Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. (Εικ. 14) Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα: χαμηλή, μέτρια ή υψηλή (Εικ. 15). ê = χαμηλή ταχύτητα ë = μέτρια ταχύτητα...
 • Page 26 Πιέστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. καθαρισμός και συντήρηση Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Αποτρέπετε την είσοδο νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού ή εύφλεκτου απορρυπαντικού μέσα στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή (εύφλεκτο) απορρυπαντικό, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς. κυρίως σώμα συσκευής Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και εξωτερικό σώμα της συσκευής για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση σκόνης. Σκουπίστε τη σκόνη από το σώμα της συσκευής με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Καθαρίστε την είσοδο και έξοδο αέρα με ένα στεγνό μαλακό πανί. Φορτιστής σωματιδίων corona Μην αγγίζετε ποτέ το φορτιστή σωματιδίων corona με τα δάχτυλά σας. Καθαρίζετε πάντα το φορτιστή σωματιδίων corona με το ειδικό μαλακό βουρτσάκι καθαρισμού που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το φορτιστή σωματιδίων corona: τα καλώδια είναι ιδιαίτερα εύθραυστα. Αφαιρέστε το μαλακό βουρτσάκι καθαρισμού από το εμπρόσθιο τμήμα. Περάστε απαλά το βουρτσάκι κατά μήκος του επάνω και του κάτω μέρους του φορτιστή σωματιδίων corona.
 • Page 27 Ελέγξτε τη μόλυνση ανάμεσα στα στρώματα και κρίνετε ποιο επίπεδο μόλυνσης ισχύει. Αντικαταστήστε το φίλτρο μόνο στην περίπτωση που η μόλυνση καλύπτει δύο στρώματα. (Εικ. 17) Ένα νέο φίλτρο σωματιδίων ESP διατίθεται υπό τους παρακάτω τύπους: AC4107 για τα συστήματα καθαρισμού αέρα AC4054/AC4052 AC4108 για τα συστήματα καθαρισμού αέρα AC4064/AC4062 Φίλτρο αερίων zeolite Υπό φυσιολογική οικιακή χρήση σε περιβάλλον μη καπνιστών και με κατάλληλη συντήρηση (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και συντήρηση’), το φίλτρο αερίων zeolite διαρκεί έως και 5 χρόνια.
 • Page 28 Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα...
 • Page 29 μεγαλύτερου μεγέθους από αυτό για το οποίο προορίζεται η συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα μικρότερο δωμάτιο. Το συνιστώμενο μέγεθος δωματίου είναι από 6m² έως 20m² για τους τύπους AC4054/AC4052 και από 6m² έως 40m² για τους τύπους AC4064/AC4062. Τα σωματίδια...
 • Page 30 μπλοκάρει την είσοδο ή την έξοδο του αέρα. Ενδέχεται η συσκευή να δυσλειτουργεί. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Ενδέχεται το πλέγμα του φορτιστή σωματιδίων corona να μην είναι...
 • Page 31: Magyar 1

  Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Az új CleanAir System légtisztítónak köszönhetően tisztább levegőt lélegezhet be. A legjobb eredmény elérése érdekében abban a helyiségben helyezze el a készüléket, amelyikben a legtöbb időt tölti (pl.
 • Page 32 Az ajánlott méretet meghaladó vagy annál kisebb helyiségben ne használja a készüléket. Az ajánlott méret 6 m² és 20 m² között van az AC4054/AC4052 típus, valamint 6m² és 40 m² között az AC4064/AC4062 esetén. Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket legalább 2 m távolságban helyezze el a rádióhullámmal működő...
 • Page 33 A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO). elektromágneses mezők (emF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos. teendők az első használat előtt a zeolit gázszűrő...
 • Page 34 Ha az időzítőt ki szeretné kapcsolni, tartsa lenyomva az időzítő gombot addig, míg az időzítő jelzőfény kialszik. Ha a beállított idő letelt, a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol. Megjegyzés: Ha a légtisztítási folyamatot le kívánja állítani, még mielőtt a beállított idő letelik, tartsa lenyomva a funkcióválasztó gombot addig, míg a készenléti jelzőfény világítani nem kezd. AC4062/AC4052 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. (ábra 14) A sebességkapcsolóval állítsa be a kívánt fokozatot: lassú, közepes, gyors (ábra 15). ê = lassú fokozat ë = közepes fokozat í...
 • Page 35 Fordítsa fejjel lefelé az ESP részecskeszűrőt (ábra 16). Ellenőrizze a rétegek közötti szennyeződést, majd ítélje meg az érvényes szennyezettségi szintet. Csak abban az esetben cserélje ki a szűrőt ha két réteget érint. (ábra 17) A következő típusú ESP új részecskeszűrők kaphatók: AC4107 az AC4054/AC4052 típusú CleanAir rendszerhez AC4108 az AC4064/AC4062 típusú CleanAir rendszerhez Zeolit gázszűrő Rendes háztartási használat esetén, dohányfüstmentes helyiségben és megfelelő karbantartás mellett (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet) a zeolit gázszűrő élettartama legfeljebb 5 év.
 • Page 36 Az elülső panel visszahelyezése során először az alsó részt helyezze be (1), majd nyomja a helyére a felső részt (2) (ábra 7). Jótállás és szerviz Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
 • Page 37 Valószínűleg a készüléket sokkal nagyobb méretű szobában használja, mint amelyhez azt tervezték. Helyezze a készüléket kisebb helyiségbe. Az AC4054/AC4052 típus 6 m² és 20 m², az AC4064/AC4062 típus 6 m² és 40 m² közötti szobaméretig ajánlott. A készülék nem A részecskeszűrő...
 • Page 38 Távolítsa el a levegőbemeneti vagy levegőkimeneti nyílásra helyezett tárgyat. A készülék valószínűleg hibásan működik. Kapcsolja ki, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. Forduljon Philips márkakereskedőhöz vagy hivatalos Philips szakszervizhez. A Corona részecskesztatizátor rácsozata feltehetően szennyezett.
 • Page 39: Română 9

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Cu acest nou sistem CleanAir, respiraţi aer mai curat. Pentru rezultate optime, amplasaţi sistemul CleanAir într-o cameră în care vă petreceţi majoritatea timpului, de ex. camera de zi sau dormitorul.
 • Page 40 în interiorul aparatului. Nu utilizaţi aparatul într-o cameră mai mare sau mai mică decât suprafaţa recomandată. Suprafaţa recomandată a camerei este de la 6m² până la 20 m² pentru AC4054/AC4052 şi de la 6m² până la 40 m² pentru AC4064/AC4062.
 • Page 41 Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent. Înainte de prima utilizare montarea filtrului de zeolit pentru gaze Aparatul este livrat cu toate filtrele, cu excepţia celui de zeolit pentru gaze, montate în interior.
 • Page 42 Pentru a dezactiva funcţia de cronometru, apăsaţi butonul pentru cronometru şi menţineţi-l apăsat până când ledul pentru cronometru se stinge. După scurgerea timpului setat, aparatul trece automat în modul standby. Notă: Dacă doriţi să opriţi procesul de curăţare a aerului înainte de scurgerea timpului setat, apăsaţi butonul de selectare a funcţiei până se aprinde indicatorul de standby. AC4062/AC4052 Introduceţi ştecherul în priza de perete Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni aparatul. (fig. 14) Setaţi comutatorul pentru viteză la valoarea dorită : scăzută, medie sau ridicată (fig. 15). ê = viteză scăzută ë = viteză medie í...
 • Page 43 Întoarceţi filtrul de particuleESP cu partea inferioară în sus (fig. 16). Verificaţi poluarea dintre straturi şi apreciaţi ce nivel de poluare se aplică. Înlocuiţi filtrul numai dacă poluarea implică două straturi. (fig. 17) Un nou filtru de particule ESP este disponibil cu următoarele coduri: AC4107 pentru sistemul CleanAir AC4054/AC4052 AC4108 pentru sistemul CleanAir AC4064/AC4062 Filtru de zeolit pentru gaze În cazul utilizării casnice normale, într-un mediu în care nu se fumează şi dacă este bine întreţinut (consultaţi capitolul ‘Curăţarea şi întreţinerea’), filtrul de zeolit pentru gaze de particule rezistă până...
 • Page 44 Garanţie şi service Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de centru, deplasaţi-vă...
 • Page 45 Curăţaţi filtrele şi încărcătorul de particule corona (consultaţi capitolul ‘Curăţarea şi întreţinerea’). Dacă acest lucru nu este util, scoateţi aparatul din priză şi duceţi-l la un distribuitor Philips sau la un centru de service Philips autorizat. Mirosurile nu sunt Este posibil ca filtrul de zeolit pentru gaze să...
 • Page 46 Este posibil ca aparatul să funcţioneze defectuos. Opriţi aparatul şi deconectaţi-l. Duceţi aparatul la distribuitorul dvs. Philips sau la un centru de service Philips autorizat. Probabil plasa încărcătorului de particule corona nu este curată. Curăţaţi încărcătorul de particule corona (consultaţi capitolul ‘Curăţarea şi...
 • Page 52 4222.000.9330.4...

This manual is also suitable for:

Ac4054Ac4064Ac4062