Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 86

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

svEnskA
86
SmartAir-kontroll: den inbyggda luftsensorn känner av omgivande luftkvalitet och väljer
,
automatiskt den bäst lämpade hastigheten. Under de första minuterna efter att du har valt
SmartAir-kontrollfunktionen blinkar luftkvalitetsindikatorn rött för att visa att
luftkvalitetssensorn mäter kvaliteten på den omgivande luften. Efter cirka 5 minuter lyser
luftkvalitetsindikatorn med grönt sken om luftkvaliteten är bra eller med rött sken om
luftkvaliteten är dålig (Bild 10).
BoostPower: apparaten drivs med hög hastighet under 0 minuter (BoostPower-lampan är
,
tänd) och slås sedan automatiskt över till Smart Air-kontroll (BoostPower-lampan slocknar
och SmartAir-kontrollampan tänds) (Bild 11).
Hastighet: apparaten körs med den hastighet som du väljer.
,
-
= låg hastighet
-
= medelhastighet
-
= hög hastighet

Om du vill stänga av apparaten trycker du på funktionsvalsknappen tills lampan för viloläge
tänds (Bild 1).

Dra ur nätsladden.
Timerfunktion
1
Sätt in kontakten i vägguttaget och välj den funktion och inställning som krävs enligt
beskrivning ovan.

Tryck på timerknappen för att ställa in drifttiden (1,  eller 8 timmar) (Bild 1).
Motsvarande timerlampa tänds (Bild 1).
,
Om du vill avaktivera timerfunktionen trycker du på timerknappen och håller den intryckt
,
tills timerlampan slocknar.
När den inställda tiden är slut övergår apparaten automatiskt till viloläge.
,
Obs! Om du vill avbryta luftreningsprocessen innan den inställda tiden är slut trycker du på
funktionsvalknappen tills lampan för viloläge tänds.
AC4062/AC4052
1
Sätt in kontakten i vägguttaget.

Tryck på på/av-knappen för att slå på apparaten. (Bild 15)

Ställ in hastighetsreglaget på önskad hastighet: låg, medel eller hög (Bild 16).
-
= låg hastighet
-
= medelhastighet
-
= hög hastighet
Motsvarande hastighetslampa tänds.
,

Tryck på på/av-knappen när du vill stänga av apparaten och dra ur nätsladden.
Rengöring och underhåll
Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
Rengör inte apparatens huvuddel, partikelfiltret eller gasfiltret med vatten eller några andra
vätskor eller rengöringsmedel.
Apparatens huvuddel
Rengör regelbundet insidan och utsidan av apparatens huvuddel så att inte damm samlas där.
1
Torka bort damm från apparatens huvuddel med en torr, mjuk trasa.

Rengör luftintaget och luftutblåset med dammsugaren.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: