Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 14

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

DAnsk
1
Brug ikke apparatet, når du har anvendt et indendørs, rygende insektmiddel, eller på
,
steder med olierester, brændende røgelse, gnister fra tændte cigaretter eller kemiske dampe.
Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, varmeapparater eller brændeovne/kaminer.
,
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring.
,
Brug ikke apparatet i rum med store temperatursvingninger, da det kan skabe kondens inde i
,
apparatet.
Undgå interferens ved at placere apparatet mindst  m fra elektriske apparater med luftbårne
,
radiobølger, som f.eks. TV, radio og radiostyrede ure.
Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, så det ikke kan startes, medmindre
,
partikelfilteret, luftfilteret og frontpanelet er sat korrekt på.
Hvis luftkvaliteten inden døre er dårlig (f.eks. pga. rygning, madlavning eller renovering),
,
anbefaler vi på det kraftigste at åbne vinduerne under brug af apparatet for at øge
luftcirkulationen.
Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
,
Brug ikke apparatet i våde omgivelser eller ved høje rumtemperaturer, som i bad eller
,
køkken.
Apparatet fjerner ikke kulilte (CO).
,
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt
anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding er apparatet sikkert at
anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Før apparatet tages i brug første gang
Placering af luftfilteret
Apparatet leveres med alle filtre monteret med undtagelse af luftfilteret.
Tips: Stil apparatet op ad en væg, så det står mere stabilt, når du fjerner eller isætter filtre.
Bemærk: Kontrollér, at filtrene sættes korrekt i (med pilen pegende opad).
Bemærk: Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, så det ikke kan startes, medmindre
partikelfilteret, luftfilteret og frontpanelet er sat korrekt på.
1
Sæt dine fingre i fordybningerne på sidepanelerne. (fig. 2)

Træk forsigtigt toppen af frontpanelet af apparatet (1), og løft derefter panelet opad for at
fjerne det (2) (fig. 3).

Partikelfilteret fjernes ved at tage fat i filterets håndgreb på begge sider og forsigtigt trække
filteret ud af apparatet. (fig. 4)

Fjern al emballage fra luftfilteret og skub det ind i apparatet. (fig. 5)
Luftfilteret kan kun sættes i, efter partikelfilteret er blevet fjernet.
,
5
Partikelfilteret sættes i ved at skubbe det ind i apparatet ("klik") (fig. 6).
6
Frontpanelet sættes på igen ved at sætte den nederste kant i først (1) og derefter trykke den
øverste del på plads (2) (fig. 7).
Sådan bruges apparatet
AC4064/AC4054
1
Sæt stikket i en stikkontakt
Standby-indikatoren lyser (fig. 8).
,

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: