Download  Print this page

Siemens 1LA8 Operating Instructions Manual Page 167

Simotics tn series n-compact induction motor.
Hide thumbs

Advertisement

Schwedisch
EG-konformitetsförklaring
Tillverkare:
Nürnberg
Den märkta produkten stämmer överens med föreskrifterna i följande europeiska direktiv:
94/9/EG
Vi bekräftar ovan angivna produkts överensstämmelse med standarderna:
Första placering av CE-märkning: 2002
Den märkta produkten är avsedd att byggas in i en annan maskin för insats i områden med explosionsrisk i
zonen 22 med ej ledande damm enligt EN 60079-10-2 och direktiv 1999/92/EG.
Idrifttagande är förbjudet fram till dess att denna maskins överensstämmelse med direktiv 94/9/EG har fastställts.
Denna förklaring garanterar överensstämmelse med nämnda standarder, men gäller inte som garanti av något slag.
Beakta säkerhetsanvisningarna i den medföljande produktdokumentationen.
Rumänisch
Declara ie de conformitate CE
Produc tor: Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives
Adresa:
Produsul mai sus men ionat corespunde prevederilor urm toarelor Directive Europene:
94/9/CE
Confirm m conformitatea produsului mai sus men ionat cu urm toarele norme:
Modul ini ial de montare al simbolului CE: 2002
Produsul mai sus men ionat este conceput pentru montarea într-o alt ma in pentru utilizarea în zone cu pericol
de explozie zonei 22 cu pulberi neconductibile cu EN 60079-10-2 i directiva 1999/92/CE.
Punerea în func iune este interzis pân când se stabile te conformitatea acestei ma ini cu directiva 94/9/CE.
Aceast declara ie confirm conformitatea cu directivele men ionate, îns nu reprezint o garan ie a calit ii sau
fiabilit ii.
Trebuie respectate indica iile de siguran
I DT LD
13
SIMOTICS TN Series N-compact 1LA8
Operating Instructions 05/2014
(enligt artikel VIII i EG direktiv 94/9/EG)
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Direktiv från det europeiska parlamentet och rådet för anpassning av medlemsstaternas rättsliga
föreskrifter angående apparater och skyddssystem för användning inom bestämda områden med
explosionsrisk.
su a po tal 4743
D-90025 Nürnberg
Directiva Parlamentului European i a Consiliului cu privire la uniformizarea legisla iei statelor
membre pentru aparate i sisteme de protec ie cu privire la utilizarea conform cu scopul de
fabrica ie în zone cu pericol de explozie.
din documenta ia livrat cu produsul.
Copyright ( ) SIEMENS AG 2007-2012
(în conformitate cu anexa VIII directivei CE 94/9/CE)
All rights reservedVQ 1013-4-0806
Quality documents
C.2 EC declaration of conformity (Ex tc)
Vogelweiherstr. 1-15
D-90441 Nürnberg
Seite 12 von
167

Advertisement

   Related Manuals for Siemens 1LA8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: