Download  Print this page

Siemens 1LA8 Operating Instructions Manual Page 157

Simotics tn series n-compact induction motor.
Hide thumbs

Advertisement

Englisch
EC Declaration of Conformity
Manufacturer:
Nürnberg
The designated product is in conformity with the specifications of the following European Directive:
94/9/EC
We confirm conformity of the product indicated above with the standards:
First display of the CE marking: 2002
The product indicated is intended to be installed in another machine for use in hazardous areas of zone 22 (non-
conductive dust) in accordance with EN 60079-10-2 and Directive 1999/92/EC.
Commissioning is prohibited until conformity of this machine with Directive 94/9/EC has been confirmed. This
declaration confirms conformity with the guidelines mentioned. However, this is neither a quality nor a durability
warranty.
Please take notice of the safety notes supplied with the product documentation.
Tschechisch
Prohlášení o shod s p edpisy EU
Výrobce:
Nürnberg
Uvedený výrobek se shoduje s p edpisy následujících evropských sm rnic:
94/9/EG
Potvrzujeme tímto, že se výše uvedený výrobek shoduje s následujícími normami:
První umíst ní ozna ení CE: 2002
Uvedený výrobek je ur en pro montáž do jiných stroj pro použití v oblastech ohrožených explozí zóny 22 s
nevodivým prachem podle EN 60079-10-2 a sm rnice 1999/92/EG.
Stroj není dovoleno zprovoz ovat, dokud není potvrzena shoda tohoto stroje se sm rnicí 94/9/EG.
Toto prohlášení osv
Dodržujte bezpe nostní pokyny podle dodané dokumentace k výrobku.
I DT LD
SIMOTICS TN Series N-compact 1LA8
Operating Instructions 05/2014
(according to Annex VIII of EC Directive 94/9/EG)
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the
Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres.
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
sm rnice Evropského parlamentu a Rady o sjednocení legislativy lenských stát EU týkající se
ístroj a ochranných systém za ú elem jejich správného používání v oblastech ohrožených
explozí.
uje shodu s uvedenými sm rnicemi, neznamená však záruku vlastností nebo trvanlivosti.
Copyright ( ) SIEMENS AG 2007-2012
(podle dodatku VIII sm rnice EU 94/9/EG)
All rights reservedVQ 1013-4-0806
Quality documents
C.2 EC declaration of conformity (Ex tc)
Seite 2 von 13
157

Advertisement

   Related Manuals for Siemens 1LA8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: