Download  Print this page

Siemens 1LA8 Operating Instructions Manual Page 165

Simotics tn series n-compact induction motor.
Hide thumbs

Advertisement

Russisch
Nürnberg
94/9/EG
1999/92/EG.
Slowakisch
Prehlásenie o zhode s normami EÚ
(v súlade s prílohou VIII Smernice EÚ . 94/9 /EEC, vrátane všetkých neskorších doplnkov)
Výrobca:
Nürnberg
Uvedený výrobok zodpovedá predpisom nasledovných európskych smerníc:
94/9/EEC
Potvrdzujeme zhodu horeuvedeného výrobku s normami:
Ozna enie CE bolo prvýkrát uvedené: 2002
Uvedený výrobok je ur ený pre zabudovanie do iného stroja pre nasadenie v priestoroch s nebezpe ím výbuchu v
zóne 22 s nevodivými prachovými asticami pod a normy EN 60079-10-2 a smernice EÚ . 1999/92/EEC
Uvedenie do prevádky nie je dovolené dovtedy, pokia nebude stanovená zhoda tohoto stroja so smernicou EÚ
. 94/9/EEC.
Toto prehlásenie osved uje zhodu s uvedenými smernicami, neznamená však záruku vlastností alebo trvanlivosti.
Dodržiavajte bezpe nostné pokyny pod a dodanej dokumentácie k výrobku.
I DT LD
13
SIMOTICS TN Series N-compact 1LA8
Operating Instructions 05/2014
:
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
CE: 2002
22
,
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení zákonných požiadaviek lenských štátov
týkajúcich sa prístrojov a ochranných systémov, ktoré sú ur ené na použitie v rámci
stanovených predpisov v prostrediach s nebezpe ím výbuchu.
Copyright ( ) SIEMENS AG 2007-2012
,
.
,
.
All rights reservedVQ 1013-4-0806
Quality documents
C.2 EC declaration of conformity (Ex tc)
VIII
94/9/EG)
:
:
EN 60079-10-2
Seite 10 von
-
.
94/9/EG.
165

Advertisement

   Related Manuals for Siemens 1LA8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: