Download  Print this page

Siemens 1LA8 Operating Instructions Manual Page 161

Simotics tn series n-compact induction motor.
Hide thumbs

Advertisement

Lettisch
EK atbilst bas deklar cija
Ražot js:
Nürnberg
Ražojums atbilst turpm k min to Eiropas direkt vu specifik cij m:
94/9/EK
Ar šo dokumentu apliecin m, ka iepriekš aprakst tais izstr
CE z mes pirm uzlikšana: 2002
Saska
ar EN 60079-10-2 un direkt vu 1999/92/ EK šis izstr d jums paredz ts ieb v šanai citos meh nismos, kas
izmantojami 22. zonas str vu nevadošu putek u spr dzienb stam vid . Nodošana ekspluat cij aizliegta kam r
neb s apstiprin ta š s maš nas atbilst ba direkt vai 94/9/EK.
deklar cija apliecina atbilst bu nor
paš
m vai kalpošanas ilgumam.
iev ro droš bas nor
Litauisch
EB atitikties deklaracija
Gamintojas:
Nürnberg
Nurodytas produktas atitinka šios Europos direktyvos reikalavimus:
94/9/EB
Tvirtiname, kad aukš iau min tas produktas atitinka normas:
Pirmasis CE ženklas pritvirtintas: 2002
Nurodytas produktas skirtas montuoti kit mašin , naudojam potencialiai sprogioje 22 zonos aplinkoje su
nelaidžiomis dulk mis pagal EN 60079-10-2 ir direktyv 1999/92/EB.
Draudžiama atiduoti ekspoatacijai tol, kol nenustatyta, kad ši mašina atitinka direktyv 94/9/EB.
Ši deklaracija patvirtina atitikim nurodytoms direktyvoms, ta iau negarantuoja joki ypatybi ar tinkamumo naudoti
termino.
tina laikytis pridedamoje gaminio dokumentacijoje pateikt
I DT LD
SIMOTICS TN Series N-compact 1LA8
Operating Instructions 05/2014
(Saska
ar pielikumu VIII no EK direkt vas 94/9/EG)
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Eiropas parlamenta un padomes direkt va, saska
izmantot ier ces un aizsardz bas sist mas iesp jami spr dzienb stam vid .
taj m direkt
jumi, kas ietverti pieg des komplekt iek autaj izstr
(pagal EB direktyvos 94/9/EB VIII pried )
Siemens AG Sector Industry Drive Technologies Large Drives, Vogelweiherstr. 1-15, D-90441
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva d l valstybi nari statym , susijusi su potencialiai
sprogioje aplinkoje naudojama ranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo
Copyright ( ) SIEMENS AG 2007-2012
C.2 EC declaration of conformity (Ex tc)
ar dal bvalstu likumiem, attiec
jums atbilst š
m pras
m, bet t negarant atbilst bu nor
juma dokument cij .
sp jam
nurodym .
All rights reservedVQ 1013-4-0806
Quality documents
uz ieceri
m:
taj m izstr
juma
Seite 6 von 13
161

Advertisement

   Related Manuals for Siemens 1LA8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: