Download  Print this page

Advertisement

recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Upozornenie
V záujme vlastnej bezpečnosti a v snahe o
predchádzanie poškodeniu zariadenia si
prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich polaritu.
Použite len batériu typu CR2025.
Varovanie
 Aktívne 3D okuliare nevhadzujte do ohňa.
 Aktívne 3D okuliare nerozoberajte.
 Nepoužívajte, nenabíjajte, neskladujte a
nenechávajte aktívne 3D okuliare v
blízkosti ohňa ani na miestach s vysokou
teplotou, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v autách vyhriatych od slnka.
 Zabráňte vniknutiu vody alebo cudzích
predmetov do aktívnych 3D okuliarov.
 Batérie nesmú byť vystavené nadmernému
teplu, napríklad slnečnému svetlu, ohňu a
podobne.
Bezpečnostné opatrenia
pri používaní
 Aktívne 3D okuliare fungujú tak, že
prijímajú signály rádiových frekvencií z TV
prijímača.
 Nesprávne fungovanie môže nastať v
nasledujúcich prípadoch:
– Aktívne 3D okuliare nie sú nasmerované
na TV prijímač.
– Predmety blokujú priamu dráhu medzi
aktívnymi 3D okuliarmi a TV prijímačom.
– Ich fungovanie môžu narušiť iné
zariadenia komunikujúce pomocou 2,4
GHz signálov rádiovej frekvencie, ako
napríklad internetový prístupový bod
alebo mikrovlnná rúra, ktoré sa
nachádzajú v ich blízkosti.
 TV prijímač sledujte pomocou aktívnych
3D okuliarov tak, že sa budete dívať
priamo na TV prijímač.
 Pri sledovaní obrazu v ľahu alebo s
naklonenou hlavou bude 3D efekt
nedostatočný a farby na obrazovke budú
posunuté.
Bezpečnostné opatrenia
 Tento výrobok používajte iba na
sledovanie 3D obrazu na kompatibilnom
TV prijímači Sony.
 Niektorým ľuďom môže byť používanie
tohto výrobku nepríjemné (únava očí,
celková únava alebo nevoľnosť). Sony
odporúča všetkým divákom, aby si pri
sledovaní 3D obrazu alebo hraní
stereoskopických 3D hier dopriali
pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia
potrebných prestávok sa môžu líšiť u
jednotlivých osôb. Sami musíte rozhodnúť,
čo vám vyhovuje najviac. Ak sa stretnete s
nepríjemným pocitom, prestaňte používať
tento výrobok a sledovať 3D obraz, kým
nepríjemný pocit nepominie. V prípade
potreby sa poraďte s lekárom. Pozrite si
tiež (i) príručku k televíznemu prijímaču a
ostatným zariadeniam či médiám, ktoré s
ním používate a (ii) našu webovú lokalitu
(http://www.sony-europe.com/
myproduct), kde nájdete najnovšie
informácie. Zrak malých detí, najmä detí
mladších ako šesť rokov, sa stále vyvíja.
Predtým ako povolíte malým deťom
sledovať 3D obraz alebo hrať
stereoskopické 3D hry sa poraďte s
lekárom (napr. detským alebo očným
lekárom). Malé deti by mali byť pod
dohľadom dospelých osôb, aby sa zaručilo,
že dodržiavajú odporúčania uvedené
vyššie.
 Aktívne 3D okuliare neupravujte a
zabráňte ich pádu.
 V prípade rozbitia aktívnych 3D okuliarov
dajte pozor, aby sa vám úlomky nedostali
do úst a očí.
 Dávajte pozor, aby ste si nepriškripli prsty
do pántov pri ohýbaní ramienok okuliarov.
 Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu
deti, aby nedošlo k náhodnému
prehltnutiu malých častí.
SK
SK
3

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDG-BT500A

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: