Download  Print this page

Advertisement

Aktivní 3D brýle
Umístění identifikačního
štítku
Štítky s číslem modelu, datem výroby (měsíc/
rok) a specifikací zdroje napájení (v souladu s
příslušnými bezpečnostními předpisy) se
nacházejí na zadní části produktu nebo na
obalu.
Tento výrobek byl vyroben buď přímo
nebo v zastoupení společností Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonskon. Žádosti
týkající se technických požadavků na
výrobky danými směrnicemi Evropské
unie je třeba adresovat na
zplnomocněného zástupce, kterým je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro
záležitosti servisu a záručních podmínek
se obracejte na adresy uvedené v
servisních a záručních dokumentech.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že
tyto Aktivní 3D brýle splňují základní
požadavky a všechna příslušná ustanoveni
Směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace aktivních 3D brýlí
Likvidace
nepotřebného
elektrického a
elektronického
zařízení (platné v
Evropské unii a dalších
evropských státech
uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
CZ
2
ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z
domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete ochránit přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního
obecního úřadu, podniku pro likvidaci
domovních odpadů nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Likvidace starých baterií
Nakládání s
nepotřebnými
bateriemi (platí v
Evropské unii a dalších
evropských státech
využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na
jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou
tímto označením by se nemělo nakládat jako s
běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech
baterii může být použit v kombinaci s
chemickou značkou.
Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí,
pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti
nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v
případech nevhodného zacházení s
vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé
spojení s vloženou baterií, je třeba, aby
takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze, která

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: