Download  Print this page

Advertisement

или съхранение на данни изискват
батерията да бъде постоянно свързана
(вградена), тази батерия трябва да бъде
подменяна само от квалифициран сервизен
персонал За да сте сигурни, че вградената
батерия ще бъде третирана правилно,
предайте стария продукт в събирателен
пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди.
За всички останали батерии моля прочетете
в упътването как да извадите по безопасен
начин изважда батерията от продукта.
Предайте я в събирателния пункт за
рециклиране на използвани батерии. За
подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Внимание
Моля, прочетете тези инструкции за
безопасност, за да осигурите личната си
безопасност и да предотвратите повреда
на имуществото.
Опасност от експлозия при неправилно
подменена батерия.
Спазвайте правилния поляритет при
поставяне на батерията.
Използвайте само батерия тип CR2025.
Предупреждение
 Не слагайте активните 3D очила в огън.
 Не разглобявайте активните 3D очила.
 Не използвайте, не зареждайте,
съхранявайте или оставяйте активните
3D очила близо до огън или на места с
висока температура, например под
директна слънчева светлина или в
нагрети от слънцето автомобили.
 Не позволявайте навлизането на вода
или чужди предмети в активните 3D
очила.
 Батериите не трябва да се излагат на
прекалена топлина, например слънчева
светлина, огън или подобни.
Предпазни мерки при
използване
 Активните 3D очила работят чрез
приемане на радиочестотни сигнали от
телевизора.
 Неправилна работа може да настъпи,
ако:
– Активните 3D очила не са насочени
към телевизора
– Ако има предмети, които блокират
пътя между активните 3D очила и
телевизора
– Ако има други устройства наблизо,
които комуникират на радио честота
2,4GHz, например точки за достъп до
интернет или микровълнови печки и
др., това може да се отрази на
работата им.
 Гледайте телевизора с активните 3D
очила, като гледате право към
телевизора.
 3D ефектът не е достатъчно добър и
цветът на екрана се променя, ако
лежите или накланяте глава.
Мерки за безопасност
 Трябва да използвате този продукт само
за гледане на 3D видео изображения на
съвместим телевизор Sony.
 Някои хора може да усетят дискомфорт
(например напрежение в очите, слабост
или гадене) при използване на продукта.
Sony препоръчва всички зрители да
правят редовни почивки, докато гледат
3D видео изображения или играят на
стереоскопични 3D игри.
Продължителността и честотата на
необходимите почивки е различна при
различните хора. Вие трябва да
определите най-доброто за вас. Ако
усетите дискомфорт, трябва да спрете да
използвате продукта и да гледате 3D
видео изображения, докато
дискомфортът не отмине; консултирайте
се с лекар, ако решите, че е необходимо.
Трябва също да прегледате (i)
инструкциите за работа на вашия
телевизор, както и на всяко друго
устройство или носител, използвани с
телевизора и (ii) нашия уебсайт
(http://www.sony-europe.com/
BG
BG
3

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: