Download  Print this page

Advertisement

Преглед
Активните 3D очила трябва да се регистрират към телевизора.
Когато използвате активни 3D очила с друг телевизор, е необходима
повторна регистрация.
Стъпки
1
Махнете изолиращото фолио
на батерията преди да
използвате продукта за
първи път.
2
Когато използвате активни
3D очила за първи път,
задръжте очилата на около
50 cm от телевизора,
включете телевизора и
задръжте бутона/индикатор
 (Захранване) за около
2 секунди. Активните 3D
очила се включват и
регистрацията започва
(Бутонът/индикатор
 (Захранване) мига в зелено
и жълто). Когато регистрацията приключи, в долния
десен ъгъл на екрана се появява съобщение за
5 секунди и индикаторът светва в зелено за 3 секунди.
Този процес се изисква еднократно.
Ако регистрацията е неуспешна, активните 3D очила се
изключват автоматично. В този случай повторете
горното.
За включване и изключване
За включване: натиснете веднъж бутона за захранването.
За изключване: задръжте бутона на захранването за 2 секунди.
Изолиращо
фолио
 (Захранване)
бутон / индикатор
BG
BG
5

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: