Download  Print this page

Advertisement

Actieve 3D Bril
Locatie van het
identificatielabel
Het label met het modelnummer, de
productiedatum (maand/jaar) en de
voedingsklasse (in overeenstemming met de
toepasselijke veiligheidsreglementen)
bevinden zich op de achterkant van het
product of de verpakking.
Dit product werd geproduceerd door of
in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Vragen met betrekking tot
product conformiteit gebaseerd op EU-
wetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen
wij u door naar de adressen in de
afzonderlijke service of garantie
documenten.
Hierbij verklaart Sony Corp. dat deze actieve
3D-bril in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Weggooien van de Actieve 3D Bril
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische
apparaten (van
toepassing in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
NL
2
Dit symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een inzamelingspunt
worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwerkt, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk
afval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Weggooien van afgedankte
batterijen
Verwijdering van oude
batterijen (van
toepassing in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de
verpakking wijst erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in
combinatie met een chemisch symbool. Het
chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood
(Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af
te voeren, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot
het behoud van natuurlijke bronnen. In het
geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDG-BT500A

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: