Download  Print this page

Advertisement

Aktiva 3D-glasögon
Identifieringsetikettens
placering
Etiketter för modellnummer,
produktionsdatum (månad/år) och
märkström (i enlighet med tillämpliga
säkerhetsföreskrifter) finns på produktens
baksida eller på förpackningen.
Denna produkt har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Frågor som rör produkternas
överensstämmelse, grundar sig på
Europeiska unionens lagstiftning skall
ställas till den auktoriserade
representanten, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. För service och
garantiärenden, vänligen se de adresser
som finns i de separata service och
garantihandlingarna.
Sony Corp., deklarerar härmed att dessa
Aktiva 3D-glasögon är i överensstämmelse
med de väsentliga kraven och andra
relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kassering av aktiva 3D-glasögon
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
SE
2
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljöoch hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som
vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Kassering av gamla batterier
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU
och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte skall
behandlas som vanligt hushållsavfall. På
vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer
än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. För
att säkerställa för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt, kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors
hälsa från potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser. När
det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att försäkra att batteriet
blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat. För alla andra batterier,
vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDG-BT500A

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: