Download  Print this page

Advertisement

Aktive 3D-briller
Placering af
identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om
modelnummer, produktionsdato (måned/år)
og strømforsyning (jævnfør gældende
sikkerhedsregler) findes på bagsiden af
produktet eller på emballagen.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler relateret til produkt
overensstemmelse i henhold til EU
lovgivning skal adresseres til den
autoriserede repræsentant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service
eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte service- eller
garantidokumenter.
Undertegnede Sony Corp. erklærer herved,
at følgende udstyr Aktive 3D-briller
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på
følgende hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af de aktive
3D-briller
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
DK
2
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en genbrugsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen
af dette produkt kan fås hos kommunen, det
lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Bortskaffelse af udtjente
batterier
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan
dette symbol anvendes i kombination med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering
af batteriet, forebygges. Materiale
genindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt
kræver vedvarende elektricitetsforsyning af
hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller
data integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering
og genindvinding af batterier. Yderlige

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: