Download  Print this page

Advertisement

Aktive 3D Briller
Plassering av
identifikasjonsmerket
Etiketter med modellnr., produksjonsdato
(måned/år) og strømforsyningsrangering (i
henhold til gjeldende sikkerhetsregulering)
er plassert på baksiden av produktet eller
esken.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions
lovgivning skal adresseres til autorisert
representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For service eller garanti saker,
vennligst referer til adresse som nevnt i
separat service eller garanti dokument.
Sony Corp., erklærer herved at disse Aktive
3D Briller er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
For flere detaljer, vennligst se: http://www.
compliance.sony.de/
Kasting av Aktive 3D Briller
Kassering av gamle
elektriske og
elektroniske apparater
(gjelder i den
Europeiske Unionen og
andre europeiske land
med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. I
stedet skal det leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for
NO
2
at dette produktet avhentes på korrekt måte,
vil du være med på å forhindre mulige
negative følger for miljøet og helse, som
ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være
med på å ta vare på våre naturressurser. For
mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor
eller butikken der du kjøpte produktet.
Kasting av brukte batterier
Avfallsinstruksjon
vedrørende oppbrukte
batterier (gjelder i EU
og andre europeiske
land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall. På
visse batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet
for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til
dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at
disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til
å beskytte miljøet og menneskers helse fra
potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva
gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelseseller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri,
bør dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir
behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter
når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre
batterier, vennligst se informasjonen om
hvordan man fjerner batteriet på riktig måte.
Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for
oppbrukte batterier. For mer detaljert
informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode
av dette produktet og av andre batterier,
vennligst kontakt ditt kommunekontor, din
avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: