Download  Print this page

Advertisement

Aktif 3D Gözlük
Tanım etiketinin konumu
Model No, Üretim Tarihi (ay/yıl) ve Güç
Beslemesi nominal değerleri için etiketler
(uygulanabilir emniyet yönetmeliklerine
uygun olarak) ürünün veya ambalajın
arkasında bulunur.
Bu ürün Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato ku Tokyo, 108 0075 Japan
tarafından veya bunun adına üretilmiştir.
Avrupa Birliği yönetmeliğini baz alan
ürün uyumluluğuyla ilgili sorular, yetkili
temsilci olan Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany şirketine yönlendirilmelidir.
Tüm servis ve garanti konularıyla ilgili
olarak lütfen ayrı servis veya garanti
belgelerindeki adreslere başvurun.
Sony Corp., bu Aktif 3D Gözlüğün 1999/5/EC
yönetmeliğinin esas gerekliliklerini ve diğer
koşullarını yerine getirdiğini beyan eder.
Ayrıntılar için lütfen şu URL'ye erişin:
http://www.compliance.sony.de/
Aktif 3D Gözlüğü elden çıkartma
Eski Elektrikli ve
Elektronik Cihazların
İmhası (Avrupa Birliği
ve diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı
toplama sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol,
bu ürünün bir ev atığı gibi muamele
görmemesi gerektiğini belirtir.
Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü için uygun
toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını
sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma
durumunda çevre ve insan sağlığı açısından
TR
2
doğacak potansiyel olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız.
Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.
Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha
detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi
veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa
geçiniz.
Bitmiş pilleri elden çıkartma
Atık pillerin bertaraf
edilmesi (Avrupa
Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemleri
bulunan diğer Avrupa
ülkelerinde
uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu
ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir. Bazı piller için bu sembol,
kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış
olabilir. Eğer piller %0,0005 cıva veya %0,004
kurşun'dan fazla içerikteyseler, o zaman bu
kimyasal semboller cıva (Hg) veya kurşun (Pb)
için eklenir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz
şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve
insan sağlığında meydana gelebilecek olan
potansiyel zararların engellenmesine de
katkıda bulunmuş olacaksınız. Materyallerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünlerin
güvenlik, performans veya veri entegrasyon
gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille
sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda
pilin yalnızca kalifiye servis personeli
tarafından değiştirilmesi zorunludur. Pilin
uygun bir şekilde değerlendirilmesini
sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin
sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan
toplama noktasına teslim ediniz. Diğer tüm
piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir
şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz.
Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik
yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine
ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili
Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya
ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat
kurunuz.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: