Download  Print this page

Advertisement

Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности
В случай на проблем, вижте i-Manual/Помощно ръководство на вашия
телевизор.
Спецификации
Тип батерия
CR2025 литиево-манганова диоксидна батерия
Време за непрекъсната работа (приблиз.)
100 часа
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Информация за търговска марка
 "SimulView" е търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.
 Знакът Bluetooth® и логата са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези
знаци от Sony Corporation е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена
принадлежат на съответните им собственици.
BG
6

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: