Download  Print this page

Advertisement

Активни 3D очила
Място на
идентификационния
етикет
Етикетите за номер на модела, дата на
производство (месец/година) и клас на
захранване (в съответствие с действащите
норми за безопасност), са разположени на
гърба на продукта или опаковката.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитвания за съответствие на
продуктите съгласно
законодателството на Европейския
съюз, следва да се отправят към
Упълномощения представител Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Германия. За
въпроси, свързани със сервиз и
гаранция, моля използвайте адресите,
посочени в придружаващите
сервизни или гаранционни
документи.
С настоящето, корпорация Sony,
декларира, че Активни 3D очила е в
съответствие със съществените
изисквания и другитеприложими
разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Подробности може да намерите на
Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне на Активните 3D
очила
Третиране на стари
електрически и
електронни уреди
(приложимо в
Европейския съюз и
BG
2
други Европейски страни със
системи за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното
място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Изхвърляне на изхабени
батерии
Третиране на
използвани батерии
(приложимо в
Европейския Съюз и
други европейски
държави със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или върху
опаковката показва, че батерията, доставена
с този продукт, не трябва да се третира като
домакински отпадък. При някои батерии
този символ се използва в комбинация с
означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак
(Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като предадете тази батерия
на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето им на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За
продукти, които от гледна точка на
безопасност, правилен начин на действие

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: