Download  Print this page

Advertisement

Aktívne 3D okuliare
Umiestnenie
identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu, dátumom výroby
(mesiac/rok) a s údajmi o napájacom zdroji (v
súlade s platnými bezpečnostnými
predpismi) sa nachádzajú na zadnej časti
produktu alebo na balení.
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo
v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje
požiadavkám podľa legislatívy Európskej
únie treba adresovať na autorizovaného
zástupcu Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V akýchkoľvek servisných
alebo záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Sony Corp. týmto vyhlasuje, že tieto aktívne
3D okuliare spĺňajú základné požiadavky a
všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia aktívnych 3D okuliarov
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických
prístrojov (vzt'ahuje sa
na Európsku úniu a
európske krajiny so
systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
SK
2
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa
odovzdat' do príslušnej zberne na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie
a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt'
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s
odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovat' prírodné
zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie komunálneho
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Likvidácia použitých batérií
Zneškodňovanie
použitých batérií
(platí v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom. Na
niektorých batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb)
sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade,
že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti,
výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu
môže vymeniť iba kvalifikovaný personál.. Aby
ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. V prípade všetkých
ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom
mieste na recykláciu použitých batérií. Ak
chcete získať podrobnejšie informácie o

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: