Úvod; Určené Použitie - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
STATÍV NA FOTOAPARÁT/KAMERU
SFS 156 A1
P Úvod
Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa
pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto
výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti,
používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať,
oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti.
Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených
oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším
osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.
P Určené použitie
Tento STATÍV NA FOTOAPARÁT/KAMERU (ďalej ako „výrobok")
slúži na upevnenie fotoaparátu alebo iných zariadení pomocou
statívu.
Tento výrobok je vhodný len na súkromné použitie na suchých
miestach. Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.
Navyše, tento výrobok sa nesmie používať v tropických klimatických
podmienkach. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne.
Na žiadne reklamácie vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo
v dôsledku neoprávnenej úpravy výrobku sa záruka nevzťahuje.
Každé takéto použitie je na vaše vlastné riziko.
SK 87

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents