Download Print this page

Skladovanie, Keď Sa Výrobok Nepoužíva; Čistenie; Likvidácia - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
P Skladovanie, keď sa výrobok
nepoužíva
Výrobok skladujte na suchom mieste chránenom pred prachom a
priamym slnečným svetlom.
P Čistenie
• Za žiadnych okolností by ste na čistenie nemali používať
kvapaliny ani čistiace prostriedky, keď by mohli poškodiť
výrobok.
• Vonkajšie časti výrobku by sa mali čistiť len pomocou mäkkej
suchej handričky.
P Likvidácia
Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať
na miestnych recyklačných zberných miestach.
Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre
triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami
(b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: Plasty / 20–22:
Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.
Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné,
zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie
odpadu. Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.
O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa
môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej
správe.
96
SK

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFS 156 A1

This manual is also suitable for:

Hg04778