Skladovanie, Keď Sa Výrobok Nepoužíva; Čistenie; Likvidácia - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Skladovanie, keď sa výrobok
nepoužíva
Výrobok skladujte na suchom mieste chránenom pred prachom a
priamym slnečným svetlom.
P Čistenie
• Za žiadnych okolností by ste na čistenie nemali používať
kvapaliny ani čistiace prostriedky, keď by mohli poškodiť
výrobok.
• Vonkajšie časti výrobku by sa mali čistiť len pomocou mäkkej
suchej handričky.
P Likvidácia
Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať
na miestnych recyklačných zberných miestach.
Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre
triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami
(b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: Plasty / 20–22:
Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.
Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné,
zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie
odpadu. Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.
O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa
môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej
správe.
96
SK

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents