Obsah Dodávky; Bezpečnostné Poznámky - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Obsah dodávky
1 Statív na fotoaparát/kameru
1 Adaptér Go-Pro
1 Taška
1 Návod na používanie
P Bezpečnostné poznámky
Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými bezpečnostnými
pokynmi a návodom na použitie. Pri odovzdávaní tohto výrobku
iným osobám nezabudnite odovzdať aj všetky dokumenty!
VÝSTRAHA! OHROZENIE ŽIVOTA A RIZIKO
NEHODY PRE DOJČATÁ A DETI!
NEBEZPEČENSTVO! RIZIKO ZADUSENIA!
• Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s baliacim materiálom.
Baliaci materiál predstavuje riziko zadusenia. Deti často
podceňujú nebezpečenstvo. Baliaci materiál nie je hračka.
• Tento výrobok smú používať deti vo veku 14 rokov a viac, ako
aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí,
pokiaľ je pre ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie ohľadom
používania výrobku bezpečným spôsobom a pokiaľ rozumejú
rizikám spojeným s jeho používaním.
• Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti s týmto výrobkom
nehrali. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať
deti bez dozoru. Tento výrobok nie je hračka.
POZOR! RIZIKO POŠKODENIA MAJETKU
• Výrobok pred každým použitím skontrolujte!
• Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol
používateľ opraviť.
88
SK

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents