Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 75

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ MAJETKU
• Před každým použitím produkt zkontrolujte!
• Tento produkt neobsahuje žádné součásti, které by si mohl
uživatel opravit vlastními silami.
• Uchovávejte tento produkt mimo dosah vlhkosti nebo kapající
nebo stříkající vody!
• Neumísťujte zapálení svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně na
produkt nebo vedle něho.
• Tento produkt nepoužívejte v blízkosti zdrojů teply, například
radiátorů nebo jiných zařízení vyzařujících teplo!
• Tento produkt nevhazujte do ohně ani nevystavujte vysokým
teplotám.
• Zabraňte vystavení produktu mechanickému zatížení
• Tento produkt neumísťujte na citlivé povrchy nábytku. V opačném
případě by mohlo dojít k poškrábání.
UPOZORNĚNÍ! Pokaždé se ujistěte, že:
• produkt není vystaven přímým zdrojům tepla (například
radiátory);
• na produkt nepůsobí žádné přímé sluneční záření ani jasné
umělé světlo;
• produkt není vystaven působení stříkající nebo kapající vody
či agresivních kapalin a nesmí se používat v blízkosti vody a
především se nikdy nesmí ponořit (do blízkosti produktu nebo na
něj neumísťujte předměty naplněné vodou, například vázy nebo
skleničky);
• na produkt nebo do jeho blízkosti nestavte zdroje otevřeného
ohně (například zapálené svíčky);
• do produktu nejsou vložený žádné cizí předměty;
76
CZ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents