Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 88

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

• Výrobok uchovávajte mimo pôsobenia vlhkosti, kvapkajúcej a
špliechajúcej vody!
• Neumiestňujte horiace sviece ani iný otvorený oheň na výrobok
či vedľa výrobku.
• Výrobok nepoužívajte blízko zdrojov tepla, ako sú napríklad
radiátory alebo iné zariadenia, ktoré vyžarujú teplo!
• Nehádžte výrobok do ohňa a nevystavujte ho pôsobeniu
vysokých teplôt.
• Zabezpečte, aby výrobok nebol vystavený pôsobeniu
mechanickej záťaže.
• Výrobok nedávajte na citlivé povrchy nábytku, pretože inak môže
dôjsť k poškrabaniu.
POZOR! Zabezpečte, aby:
• žiadne priame zdroje tepla (napr. kúrenie) nemohli vplývať na
výrobok
• Výrobok nebol vystavený pôsobeniu jasného umelého osvetlenia
• nedošlo k žiadnemu kontaktu so špliechajúcou a kvapkajúcou
vodou a korozívnymi kvapalinami a výrobok sa nepoužíval v
blízkosti vody. Predovšetkým by sa výrobok nikdy nemal ponárať
do kvapaliny; neumiestňujte žiadne nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy alebo nápoje, na výrobok či blízko výrobku.
• sa žiadne zdroje ohňa (napr. horiace sviece) neumiestňovali na
výrobok alebo blízko výrobku
• žiadne cudzie predmety nevnikli do výrobku
• výrobok nebol nikdy vystavený pôsobeniu extrémnych výkyvov
teploty, keďže by to mohlo viesť ku kondenzácii. Ak by napriek
tomu došlo k vystaveniu výrobku pôsobeniu extrémnych výkyvov
teploty, pred použitím počkajte (približne 2 hodiny), kým výrobok
nedosiahne okolitú teplotu
• sa výrobok nikdy nevystavoval pôsobeniu nadmerných otrasov
a vibrácií
SK 89

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents