Download Print this page

Obsah Balení; Obecné Bezpečnostní Pokyny - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
P Obsah balení
1 Stativ na kameru
1 Adaptér Go-Pro
1 Brašna na přenášení
1 Návod k použití
P Obecné bezpečnostní pokyny
Před použitím produktu se prosím seznamte se všemi bezpečnostními
a provozními pokyny! Při předávání tohoto produktu další osobě
rovněž předejte veškerou dokumentaci!
VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA A RIZIKO ZRANĚNÍ
U BATOLAT A MALÝCH DĚTÍ!
NEBEZPEČÍ Riziko udušení!
• Zásadně neponechávejte malé děti bez dozoru s obalovým
materiálem. Obalový materiál představuje riziko udušení. Děti si
často neuvědomují rizika. Obalový materiál není na hraní.
• Tento produkt mohou používat děti od 14 let a také osoby s
omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo jsou instruovány v bezpečném používání
produktu a chápou související rizika.
• Zabraňte dětem, aby si hrály s tímto produktem. Čištění a
uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Tento
produkt není na hraní.
CZ 75

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFS 156 A1

This manual is also suitable for:

Hg04778