Obsah Balení; Obecné Bezpečnostní Pokyny - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Obsah balení
1 Stativ na kameru
1 Adaptér Go-Pro
1 Brašna na přenášení
1 Návod k použití
P Obecné bezpečnostní pokyny
Před použitím produktu se prosím seznamte se všemi bezpečnostními
a provozními pokyny! Při předávání tohoto produktu další osobě
rovněž předejte veškerou dokumentaci!
VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA A RIZIKO ZRANĚNÍ
U BATOLAT A MALÝCH DĚTÍ!
NEBEZPEČÍ Riziko udušení!
• Zásadně neponechávejte malé děti bez dozoru s obalovým
materiálem. Obalový materiál představuje riziko udušení. Děti si
často neuvědomují rizika. Obalový materiál není na hraní.
• Tento produkt mohou používat děti od 14 let a také osoby s
omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo jsou instruovány v bezpečném používání
produktu a chápou související rizika.
• Zabraňte dětem, aby si hrály s tímto produktem. Čištění a
uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Tento
produkt není na hraní.
CZ 75

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents