Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents
 • Polski

  • Informacje O Niniejszej Instrukcji Obsługi
  • Prawo Autorskie
  • Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem
  • Wprowadzenie
  • Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
  • Elementy Obsługi
  • Zakres Dostawy
  • Rozpakowanie
  • Ustawianie
  • Ustawianie Statywu
  • Utylizacja Opakowania
  • Mocowanie Urządzenia
  • Użytkowanie Statywu
  • Czyszczenie I Konserwacja
  • Dane Techniczne
  • Transport I Przechowywanie
  • Utylizacja Urządzenia
  • Gwarancja
  • Importer
  • Serwis
 • Magyar

  • Bevezetés
  • InformáCIók a Jelen Használati Útmutatóhoz
  • Rendeltetésszerű Használat
  • SzerzőI Jogvédelem
  • Biztonsági Utasítások
  • A Csomag Tartalma
  • Kezelőelemek
  • A Csomagolás Hulladékelhelyezése
  • A Fotóállvány Felállítása
  • Felállítás
  • Kicsomagolás
  • A Fotóállvány Használata
  • A Készülék Rögzítése
  • A Készülék Ártalmatlanítása
  • Műszaki Adatok
  • Szállítás És Tárolás
  • Tiszítás És Ápolás
  • Garancia
  • Gyártja
  • Szerviz
 • Slovenščina

  • Avtorske Pravice
  • Informacije O Teh Navodilih Za Uporabo
  • Predvidena Uporaba
  • Uvod
  • Varnostni Napotki
  • Obseg Dobave
  • Upravljalni Elementi
  • Odstranitev Embalaže
  • Postavitev
  • Postavitev Stativa
  • Razpakiranje
  • Pritrditev Naprave
  • Uporaba Stativa
  • Odstranitev Naprave
  • Tehnični Podatki
  • Transport in Shranjevanje
  • ČIščenje in Nega
  • Garancijski List
  • Proizvajalec
  • Servis
 • Čeština

  • Autorské Právo
  • Informace K Tomuto Návodu K Obsluze
  • Použití Dle Předpisů
  • Úvod
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Ovládací Prvky
  • Rozsah Dodávky
  • Likvidace Obalu
  • Postavení Stativu
  • Umístění
  • Vybalení
  • Použití Stativu
  • Upevnění Přístroje
  • Likvidace Přístroje
  • Přeprava a Úschova
  • Technická Data
  • ČIštění a Údržba
  • Dovozce
  • Servis
  • Záruka
 • Slovenčina

  • Autorské Práva
  • Informácie K Tomuto Návodu Na Používanie
  • Používanie Primerané Účelu
  • Úvod
  • Bezpečnostné Pokyny
  • Obsah Dodávky
  • Ovládacie Prvky
  • Inštalácia
  • Likvidácia Obalových Materiálov
  • Rozloženie Statívu
  • Vybalenie
  • Používanie Statívu
  • Upevnenie Prístroja
  • Likvidácia Prístroja
  • Technické Údaje
  • Transport a Úschova
  • Čistenie a Údržba
  • Dovozca
  • Servis
  • Záruka
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einführung
  • Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
  • Urheberrecht
  • Sicherheitshinweise
  • Bedienelemente
  • Lieferumfang
  • Aufstellen
  • Auspacken
  • Entsorgung der Verpackung
  • Stativ Aufstellen
  • De at Ch
  • Gerät Befestigen
  • Stativ Benutzen
  • Gerät Entsorgen
  • Reinigen und Pfl Egen
  • Technische Daten
  • Transportieren und Aufbewahren
  • Garantie
  • Importeur
  • Service

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SDS 3000 A1-08/11-V2
IAN: 71271
Telescopic Camera Tripod SDS 3000 A1
Telescopic Camera Tripod
Statyw do aparatu
Operating instructions
fotografi cznego
Instrukcja obsługi
Teleszkópos fotóállvány
Teleskopski foto stativ
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Teleskopický
Teleskopický fotostatív
Teleskopický fotostatív
fotografi cký stativ
Návod na obsluhu
Návod na obsluhu
Návod k obsluze
Teleskop-Fotostativ
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SDS 3000 A1

 • Page 1 Telescopic Camera Tripod SDS 3000 A1 Telescopic Camera Tripod Statyw do aparatu Operating instructions fotografi cznego Instrukcja obsługi Teleszkópos fotóállvány Teleskopski foto stativ Használati utasítás Navodila za uporabo Teleskopický Teleskopický fotostatív Teleskopický fotostatív fotografi cký stativ Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod k obsluze...
 • Page 2 SDS 3000 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Service ............8 SDS 3000 A1...
 • Page 4: Introduction

  This tripod is intended for domestic use only, it is not suitable for commercial or industrial applications. Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorized modifi cations or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears liability. SDS 3000 A1...
 • Page 5: Safety Instructions

  If you do, the device and the tripod may be damaged. ► Defective components may only be replaced with original replacement parts. Only by using original replacement parts can you guarantee that the safety requirements are complied with. SDS 3000 A1...
 • Page 6: Items Supplied

  5 Locking screw "360°" 6 Levelling spirit level 7 Locking screw "Height" 8 Locking device 9 Tripod head screw 0 Grip q Crank w Locking ring e Locking lever r Locking lever t Accessory hook z Transport handle SDS 3000 A1...
 • Page 7: Setup

  - the tripod plate 3. For this, turn on the grip 0 and move it up or, respectively, down. NOTICE 4 must be located between ► The air bubble of the adjustment spirit level the two markings. SDS 3000 A1...
 • Page 8: Securing Devices

  "360°" 5 fi rmly. 0 and move it either up or down. ■ To adjust the tilt angle, rotate the grip When the desired tilt angle has been reached, rotate the grip 0 again until it is fi rm. SDS 3000 A1...
 • Page 9: Transportation And Storage

  Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Technical data Max. loading approx. 3 kg Height when compacted approx. 55. 5 cm Height when fully extended approx. 157 cm Thread size 6,35 mm / 1/4 inch SDS 3000 A1...
 • Page 10: Importer

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 71271 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 71271 SDS 3000 A1...
 • Page 11 Serwis ............16 SDS 3000 A1...
 • Page 12: Wprowadzenie

  Wprowadzenie Informacje o niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi jest elementem składowym statywu SDS 3000 A1 i zawiera ważne informacje dotyczące zastosowania statywu zgodnie z prze- znaczeniem, jego bezpieczeństwa i obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać zawsze w pobliżu statywu.Musi zostać...
 • Page 13: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Nie przeciążaj statywu większymi obciążeniami, niż podano w danych technicznych. W przeciwnym razie urządzenie i statyw może ulec uszko- dzeniu. ► Uszkodzone elementy wymieniaj zawsze na oryginalne części zamienne. Tylko te części gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. SDS 3000 A1...
 • Page 14: Zakres Dostawy

  5 Śruba ustalająca „360°” 6 Libelka do niwelacji 7 Śruba ustalająca „wysokości” 8 Blokada 9 Śruba do regulacji statywu 0 Uchwyt q Korba w Pierścień ustalający e Dźwignia ryglująca r Dźwignia ryglująca t Haczyk na akcesoria z Uchwyt do transportu SDS 3000 A1...
 • Page 15: Ustawianie

  Jeżeli chcesz mieć talerzyk statywu wypoziomuj teraz talerzyk 3. W tym celu obróć uchwyt 0 i poruszaj go w górę lub w dół. WSKAZÓWKA 4 musi znajdować się ► Pęcherzyk powietrza w libelce do ustawiania pomiędzy oboma znacznikami. SDS 3000 A1...
 • Page 16: Mocowanie Urządzenia

  3. Po ustawieniu wymaganej pozycji ponownie dokręć śrubę ustalającą „360°” 5. 0 i poruszaj go w górę lub ■ W celu regulacji kąta pochylenia obróć uchwyt w dół. Po osiągnięciu wymaganego kąta pochylenia dokręć znowu uchwyt 0. SDS 3000 A1...
 • Page 17: Transport I Przechowywanie

  W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji skontaktować z najbliższy zakładem utylizacji. Dane techniczne Maks. obciążenie około 3 kg Wysokość po złożeniu ok. 55, 5 cm Wysokość po rozłożeniu ok. 157 cm Wielkość gwintu 6,35 mm / 1/4 cala SDS 3000 A1...
 • Page 18: Importer

  Ewentualne szkody i wady stwierdzone w chwili zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu urządzenia, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Wszystkie naprawy wykonywane po upływie okresu gwarancji będą płatne. Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 71271 SDS 3000 A1...
 • Page 19 Szerviz ............24 SDS 3000 A1...
 • Page 20: Bevezetés

  Bevezetés Információk a jelen használati útmutatóhoz Ez a használati útmutató az SDS 3000 A1 fotóállvány része és fontos tudnivalókat tartalmaz a fotóállvány rendeltetésszerű használatára, biztonságára és kezelésére vonatkozólag. A használati útmutató mindig legyen a fotóállvány közelében. Mindenki olvassa el, aki kezeli a fotóállványt.
 • Page 21: Biztonsági Utasítások

  Ne terhelje meg a fotóállványt a műszaki adatokban megadottnál több súllyal. Egyébként a készülék és a fotóállvány megsérülhet. ► A hibás részeket csak eredeti alkatrészekre szabad cserélni. Csak ezeknél a részeknél tudjuk biztosítani, hogy megfelelnek a biztonsági elvárásoknak. SDS 3000 A1...
 • Page 22: A Csomag Tartalma

  3 fotóállvány tányér 4 állító libella 5 „360°“ rögzítő csavar 6 szintező libella 7 „Magasság“ rögzítő csavar 8 retesz 9 fotóállvány tányér csavar 0 nyél q hajtókar w rögzítőgyűrű e rögzítőkar r rögzítőkar t tartozéktartó z hordfogantyú SDS 3000 A1...
 • Page 23: Felállítás

  3, állítsa be. Ha teljesen vízszintesen beszintezte a fotóállvány tányért Ehhez fordítsa el a nyelénél fogva 0 és mozdítsa el fel- vagy lefelé. TUDNIVALÓ 4 légbuborékának a két jelölés között kell lennie. ► Az állító libella SDS 3000 A1...
 • Page 24: A Készülék Rögzítése

  3. Ha elérte a kívánt helyzetet, húzza meg megint a „360°“ rögzítőcsavart 5. 0 és mozgassa fel, ■ Ha el szeretné állítani a dőlésszöget, fordítsa el a nyelet ill. le. Ha elérte a kívánt dőlésszöget, húzza meg megint a nyelet 0. SDS 3000 A1...
 • Page 25: Szállítás És Tárolás

  üzemnél tudja kidobni. Vegye fi gyelembe az érvényben lévő idevonatkozó elő- írásokat. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal. Műszaki adatok Maximális terhelés: kb. 3 kg Magasság összecsukva kb. 55,5 cm Magasság kihúzva kb. 157 cm Menet mérete 6,35 mm / 1/4" SDS 3000 A1...
 • Page 26: Gyártja

  Az esetlegesen már vételkor meglévő károkat és hiányosságokat kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb 2 nappal a vásárlás után jelezni kell. A garancia idejének lejárta után esedékes javítások költségtérítésesek. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 71271 SDS 3000 A1...
 • Page 27 Servis ............32 SDS 3000 A1...
 • Page 28: Uvod

  Uvod Informacije o teh navodilih za uporabo Ta navodila za uporabo so sestavni del stativa SDS 3000 A1 in vam dajejo pomembne napotke za predvideno uporabo, varnost in rokovanje s stativom. Navodila za uporabo morajo biti vedno na razpolago v bližini stativa. Prebrati in upoštevati jih mora vsaka oseba, ki stativ uporablja.
 • Page 29: Varnostni Napotki

  Stativa nikoli ne obremenite z več teže, kot je navedeno v tehničnih podatkih. Drugače se lahko naprava in stativ poškodujeta. ► Okvarjene sestavne dele zamenjajte le za originalne nadomestne dele. Samo pri teh delih je zagotovljeno, da izpolnjujejo varnostne zahteve. SDS 3000 A1...
 • Page 30: Obseg Dobave

  4 Nastavitvena libela 5 Pritrdilni vijak „360°“ 6 Nivelirna libela 7 Pritrdilni vijak „Višina“ 8 Zapora 9 Vijak podlage stativa 0 Ročaj q Ročica w Pritrdilni obroč e Aretirna ročica r Aretirna ročica t Kavelj z Ročaj za prenašanje SDS 3000 A1...
 • Page 31: Postavitev

  3 želite imeti postavljeno v natančno Poravnajte sedaj, če podlago stativa vodoravnem položaju, podlago stativa 3. V ta namen obrnite ročaj 0 in ga pomaknite navzgor oziroma navzdol. NAPOTEK 4 se mora nahajati med obema ► Zračni mehurček v nastavitveni libeli oznakama. SDS 3000 A1...
 • Page 32: Pritrditev Naprave

  3 premakniti za do 90° iz navpičnega v vodoravni ■ Če želite podlago stativa položaj, na primer za fotografi ranje v navpičnem formatu, odvijte vijak pod- lage stativa 9. Zasukajte podlago stativa 3 v želeni položaj in ponovno trdno privijte vijak podlage stativa 9. SDS 3000 A1...
 • Page 33: Transport In Shranjevanje

  V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov. Tehnični podatki Maks. obremenitev pribl. 3 kg Višina zloženega stativa pribl. 55, 5 cm Višina razstavljenega stativa pribl. 157 cm Velikost navoja 6,35 mm / 1/4 palca SDS 3000 A1...
 • Page 34: Proizvajalec

  8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije. 9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 71271 SDS 3000 A1...
 • Page 35 Servis ............40 SDS 3000 A1...
 • Page 36: Úvod

  Úvod Informace k tomuto návodu k obsluze Tento návod k obsluze je součástí stativu SDS 3000 A1 a podá Vám důležité informace o použití dle určení, bezpečnosti a manipulaci se stativem. Návod k obsluze musí být neustále k dispozici v blízkosti stativu. Musí si jej přečíst a uplatňovat každá...
 • Page 37: Bezpečnostní Pokyny

  Stativ nikdy nezatěžujte větší hmotností, než je uvedená v technických údajích. Jinak by se přístroj a stativ mohly poškodit. ► Závadné stavební součásti se smí nahradit pouze originálními náhradními díly. Pouze při těchto dílech je zaručeno, že se splní bezpečnostní požadavky. SDS 3000 A1...
 • Page 38: Rozsah Dodávky

  6 nivelační libela 7 stavěcí šroub „výška“ 8 zablokování 9 stativový šroub s plochou hlavou 0 rukojeť q klika w stavěcí kroužek e aretační páčka r aretační páčka t hák na zavěšení příslušenství z rukojeť pro přepravu SDS 3000 A1...
 • Page 39: Umístění

  3 vyrovnejte disk Poté, co jste správně vodorovně vycentrovali disk stativu stativu 3. Otáčejte k tomu rukojetí 0 a pohybujte jí směrem nahoru nebo dolů. UPOZORNĚNÍ 4 se musí nacházet mezi oběma ► Vzduchová bublina justovací libely označeními. SDS 3000 A1...
 • Page 40: Upevnění Přístroje

  5. Uchopte rukojeť 0 a otáčejte diskem stativu 3. Jakmile jste dosáhli poždaovanou pozici, dotáhněte stavěcí šroub „360°“ 5 opět napevno. 0 a pohybujte jí směrem nahoru ■ Pro nastavení úhlu skoonu otáčejte rukojetí nebo resp. dolů. Pokud se dosáhl požadovaný úhel sklonu, dotáhněte rukojeť 0 opět napevno. SDS 3000 A1...
 • Page 41: Přeprava A Úschova

  Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochyb se poraďte s recyklační fi rmou. Technická data Max.zatížení: ca 3 kg Výška při zesunutí cca. 55, 5 cm Výška při vysunutí cca. 157 cm Velikost závitu 6,35 mm / 1/4 coul SDS 3000 A1...
 • Page 42: Dovozce

  Případné škody a nedostatky, zjištěné už při koupě, se musí hlásit hned po vybalení výrobku, nejpozdějí však do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškerá opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 71271 SDS 3000 A1...
 • Page 43 Servis ............48 SDS 3000 A1...
 • Page 44: Úvod

  Úvod Informácie k tomuto návodu na používanie Tento návod na používanie je súčasťou statívu SDS 3000 A1 a poskytne vám dôležité pokyny pre správne používanie, bezpečnosť a prácu so statívom. Návod na používanie musí byť trvale k dispozícii v blízkosti statívu. Musí si ho prečítať...
 • Page 45: Bezpečnostné Pokyny

  Nikdy nezaťažujte statív vyššou hmotnosťou než aká je uvedená v technických údajoch. V opačnom prípade sa môže prístroj aj statív poškodiť. ► Chybné diely sa smú vymeniť len za originálne náhradné diely. Len pri takýchto dieloch je zabezpečené, že budú splnené požiadavky na bez- pečnosť. SDS 3000 A1...
 • Page 46: Obsah Dodávky

  4 vodováha 5 zaisťovacia skrutka „360°“ 6 vodováha 7 zaisťovacia skrutka „výška“ 8 aretácia 9 skrutka oporného taniera 0 držadlo q kľuka w zaisťovací krúžok e aretačná páčka r aretačná páčka t hák na príslušenstvo z prepravná rukoväť SDS 3000 A1...
 • Page 47: Inštalácia

  Keď nájdete správnu polohu, znova zaistite nohy statívu aretačnými páčkami e+r. Keď teraz chcete vyrovnať do presnej vodorovnej polohy oporný tanier postupujte takto. Otočte rukoväťou 0 a pohnite ju nahor alebo nadol. UPOZORNENIE 4 musí byť medzi oboma značkami. ► Vzduchová bublina vo vodováhe SDS 3000 A1...
 • Page 48: Upevnenie Prístroja

  3 otočiť o 90° zo zvislej do vodorovnej polohy, ■ Keď chcete oporný tanier napríklad pri fotografovaní na výšku, uvoľnite skrutku oporného taniera 9. Otočte oporný tanier 3 do požadovanej polohy a pevne dotiahnite skrutku oporného taniera 9. SDS 3000 A1...
 • Page 49: Transport A Úschova

  V prípade pochybností sa spojte so zariadením na likvidáciu odpadu. Technické údaje Max. zaťaženie asi 3 kg Výška v zloženom stave asi 55, 5 cm Výška v roztiahnutom stave asi 157 cm Závit 6,35 mm / 1/4 palca SDS 3000 A1...
 • Page 50: Dovozca

  Prípadné poškodenia alebo nedostatky zistené už pri kúpe musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskoršie však do dvoch dní po dátume kúpy. Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 71271 SDS 3000 A1...
 • Page 51 Service ............57 SDS 3000 A1...
 • Page 52: Einführung

  Einführung Informationen zu dieser Bedienungsanleitung Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Statives SDS 3000 A1 und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit sowie die Handhabung des Statives. Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Statives verfügbar sein.
 • Page 53: Sicherheitshinweise

  Belasten Sie das Stativ nie mit mehr Gewicht, als in den technischen Daten angegeben. Ansonsten können das Gerät und das Stativ beschädigt werden. ► Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsan- forderungen erfüllen werden. SDS 3000 A1...
 • Page 54: Lieferumfang

  (siehe Kapitel Service). Bedienelemente 1 Gewinde 2 Schnellkupplungsplatte 3 Stativteller 4 Justierlibelle 5 Feststellschraube „360°“ 6 Nivellierlibelle 7 Feststellschraube „Höhe“ 8 Verriegelung 9 Stativtellerschraube 0 Griff q Kurbel w Feststellring e Arretierungshebel r Arretierungshebel t Zubehörhaken z Transportgriff SDS 3000 A1...
 • Page 55: Aufstellen

  - den Stativteller 3 aus. Drehen Sie dafür am Griff 0 und bewegen Sie ihn nach oben bzw. unten. HINWEIS 4 muss sich zwischen beiden Markierun- ► Die Luftblase der Justierlibelle gen befi nden. SDS 3000 A1...
 • Page 56: Gerät Befestigen

  Sie ihn nach oben bzw. unten. Wenn der gewünschte Neigungswinkel erreicht ist, drehen Sie den Griff 0 wieder fest. 3 bis zu 90° von der vertikalen Position in die ■ Wenn Sie den Stativteller horizontale Position bringen wollen, zum Beispiel für Fotos im Hochformat, SDS 3000 A1...
 • Page 57: Transportieren Und Aufbewahren

  Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Technische Daten Max. Belastung ca. 3 kg Höhe zusammengefahren ca. 55, 5 cm Höhe ausgefahren ca. 157 cm Gewindegröße 6,35 mm / 1/4 Zoll SDS 3000 A1...
 • Page 58: Importeur

  Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SDS 3000 A1...
 • Page 59: Service

  Tel.: 0180 5772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 71271 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 71271 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 71271 SDS 3000 A1...
 • Page 60 SDS 3000 A1...

Table of Contents