Download Print this page

Tekniska Data - Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

5) Service
a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt
elektriska verktyg och använd bara identiska
reservdelar.
Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är
säkert och fungerar som det ska.
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD
Håll barn och bräckliga personer på avstånd.
När verktygen inte används ska de förvaras utom räckhåll
för barn och bräckliga personer.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR
ANVÄNDNING AV BÄRBAR ARMERINGSKLIPP/
ARMERINGSBOCK
VARNING!
1. Var noga med att verktyget drivs med den
märkspänning som finns angiven på verktygets
namnplåt. Om verktyget drivs med en spänning som
överstiger den som anges på namnplåten kan det
resultera i farligt hög rotationshastighet, vilket i sin
tur kan medföra kroppskada.
2. Undvik arbeten som innebär överskridande av
verktygets maximala kapacitet enligt vad som anges
i Tekniska data. Kapa och/eller bocka aldrig sådana
hårda material som t.ex. armeringsjärn i förtillverkad
betong, eftersom detta lätt medför att småpartiklar
kastas omkring och orsakar kroppsskada.

TEKNISKA DATA

Spänning
Ineffekt
Kapaciteter
Antal järnstänger som kan hanteras
samtidigt
Vikt
STANDARD TILLBEHÖR
(1) Nyckel för invändigt sexkantshål (för M5-bult med
sexkantshål) ........................ 1 (fastsatt på verktyget)
(2) Avbitarsats .......................... 1 (fastsatt på verktyget)
3. Stoppa genast verktyget och avbryt arbetet, om
verktyget börjar krångla eller låta onormalt under
pågående
återförsäljaren av verktyget eller en auktoriserad
Hitachi-verkstad för översyn och/eller reparation.
Fortsatt användning utan att verktyget kontrollerats
kan resultera i kroppsskada.
4. Kontrollera noga att avbitarskyddet är stängt, så länge
inget kapningsarbete ska utföras. Om skyddet lämnas
öppet kan det hända att avbitaren fastnar i något
främmande föremål, vilket kan orsaka allvarliga
olyckstillbud (Bild 1).
5. Se till att ingen hand kommer i närheten av avbitaren,
reaktionsstopparen eller bockningsvalsen vid
manvörering av verktyget, eftersom det kan resultera
i allvarlig kroppsskada.
6. Om verktyget skulle råka tappas eller stötas till, så
undersök det noga för att kontrollera att inga skador,
sprickor eller deformationer förekommer på avbitaren
eller någon annan del av verktyget.
7. Om verktyget körs kontinuerligt, kan innerskyddet och
verktygsskyddet bli varma. Vidrör inte innerskyddet
och verktygsskyddet om verktyget har körts
kontinuerligt (Bild 1).
8. Sänk aldrig ner maskinen i vatten, eftersom det kan
orsaka funktionsfel eller en elektrisk stöt.
OBSERVERA!
Montera fast avbitaren och nödvändiga tillbehör
ordentligt enligt gällande anvisningar. Felaktigt eller
slarvigt monterade delar kan lossna och orsaka
kroppsskada.
Koppla alltid loss nätsladden från nätuttaget före
kontroll, rengöring eller byte av avbitare. Om
nätsladden lämnas ansluten till ett nätuttag kan det
resultera i allvarlig kroppsskada.
(1) Material: armeringsjärn med de motsvarande klassificeringarna
GRADE 460 (Storbritannien), BST 500 (Tyskland), B500
(Spanien) och Fe E 500 (Frankrike)
(2) Materialdiameter: 8 – 16 mm
Kapning
ø10 mm diam.: 2 stänger
ø12 mm diam.: 1 stång
ø16 mm diam.: 1 stång
EXTRA TILLBEHÖR (sälges separat)
1. Avbitare
* En avbitarsats bestående av två avbitarstål
användning.
230 V
510 W
ø10 mm diam.: 3 stänger
ø12 mm diam.: 2 stänger
ø16 mm diam.: 1 stång
17,0 kg (exkl. nätsladd)
Svenska
Kontakta
därefter
Bockning
8

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y

  Related Content for Hitachi VB 16Y