Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 7

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Symboler
VARNING
Nedan visas de symboler
som används för maskinen.
Se till att du förstår vad de
betyder innan verktyget
används.
Läs alla säkerhetsvarningar
och alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa
varningarna och
instruktionerna nedan kan
resultera i elstötar, brand
och/eller allvarliga skador.
Gäller endast EU-länder
Elektriska verktyg får inte
kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2002/96/EG
som avser äldre elektrisk
och elektronisk utrustning
och dess tillämpning enligt
nationell lagstiftning ska
uttjänta elektriska verktyg
sorteras separat och
lämnas till miljövänlig
återvinning.
Symbolit
VAROITUS
Seuraavassa on näytetty
koneessa käytetyt symbolit.
Varmista, että ymmärrät
niiden merkityksen ennen
kuin aloitat koneen käytön.
Lue kaikki turvallisuutta
koskevat varoitukset ja
kaikki ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei
noudateta, on olemassa
sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon
vaara.
Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökalua
tavallisen kotitalousjätteen
mukana!
Vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten
mukaisesti käytetyt
sähkötyökalut on
toimitettava
ongelmajätteen
keräyspisteeseen ja
ohjattava
ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
Symboler
ADVARSEL
Det følgende viser
symboler, som anvendes for
maskinen. Vær sikker på, at
du forstår deres betydning,
inden du begynder at bruge
maskinen.
Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner.
Det kan medføre elektrisk
stød, brand og/eller alvorlig
personskade, hvis alle
advarslerne og
instruktionerne nedenfor
ikke overholdes.
Kun for EU-lande
Elværktøj må ikke
bortskaffes som
almindeligt affald!
I henhold til det
europæiske direktiv 2002/
96/EF om bortskaffelse af
elektriske og elektroniske
produkter og gældende
national lovgivning skal
brugt elværktøj indsamles
separat og bortskaffes på
en måde, der skåner
miljøet mest muligt.
Symbols
WARNING
The following show
symbols used for the
machine. Be sure that you
understand their meaning
before use.
Read all safety warnings
and all instructions.
Failure to follow the
warnings and instructions
may result in electric shock,
fire and/or serious injury.
Only for EU countries
Do not dispose of electric
tools together with
household waste material!
In observance of European
Directive 2002/96/EC on
waste electrical and
electronic equipment and
its implementation in
accordance with national
law, electric tools that have
reached the end of their life
must be collected
separately and returned to
an environmentally
compatible recycling
facility.
Symboler
ADVARSEL
Følgende symboler brukes
for maskinen. Sørg for å
forstå betydningen av disse
symbolene før maskinen tas i
bruk.
Les alle advarsler og
sikkerhetsinstruksjoner.
Hvis du ikke følger alle
advarsler og instruksjoner
kan bruk av utstyret resultere
i elektrisk støt, brann og/eller
alvorlig personskade.
Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv
2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske
produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett,
må elektroverktøy som ikke
lenger skal brukes, samles
separat og returneres til et
miljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
6

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y