Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 12

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT (KAPNING)
VARNING!
Observera att verktyget inte är avsett att hållas i
händerna vid användning. Använd endast verktyget
efter att det placerats på ett stabilt underlag, t.ex. på
golvet eller på marken.
Håll alltid händerna borta från avbitaren vid
användning.
Håll alltid händerna borta från reaktionsstopparna, A
och B, vid användning.
Kapa inga andra material än armeringsjärn, eftersom
andra material kan splittras sönder så att småpartiklar
kastas omkring.
Bockningsvalsen rör sig även vid kapning. Håll alltid
händerna borta från bockningsvalsen.
Skärbladet kan bli utslitet av upprepad kapning av
armeringsjärn. Fortsatt bruk av ett utslitet skär kan
resultera i skador och att lösa bitar kastas omkring.
Man kan ha som ungefärlig vägledning att skäret bör
bytas ut mot ett nytt efter cirka 8 000 kapningar.
Verktyget är utformat på så vis att den övre avbitaren
och gripgummit ska hålla fast ett armeringsjärn.
Om gripgummit blir utslitet, finns det risk att det inte
förmår hålla fast armeringsjärnet ordentligt och att
det bryts sönder och småbitar kastas omkring m.m.
Om gripgummit inte längre förmår hålla fast
armeringsjärnet, ska gripgummit bytas ut mot ett nytt.
(Vänd dig till butiken där verktyget inköptes eller till
Hitachi Koki Power Tool Center för byte av gripgummi
och reparation.)
11
● Skärbladet kan bli utslitet av upprepad kapning av armeringsjärn. Fortsatt bruk
av ett utslitet skär kan resultera i skador och att lösa bitar kastas omkring. Man
kan ha som ungefärlig vägledning att skäret bör bytas ut mot ett nytt efter cirka
8 000 kapningar.
● Verktyget är utformat på så vis att den övre avbitaren och gripgummit ska hålla
fast ett armeringsjärn.
Om gripgummit blir utslitet, finns det risk att armeringsjärnet inte hålls fast
ordentligt och att det bryts sönder och småbitar kastas omkring m.m.
Om gripgummit inte längre förmår hålla fast armeringsjärnet, ska gripgummit
bytas ut mot ett nytt.
● Vid kapning ska armeringsjärnet säkras mot reaktionsstoppare B. Se därvid till
att tillräcklig del av armeringsjärnet ligger säkrad mot reaktionsstoppare B.
● Undvik att hålla händerna i närheten av reaktionsstoppare B vid kapningsarbete;
annars föreligger det risk att fingrarna kommer i kläm eller att annan skada uppstår.
● Vid kapningsarbetet ska armeringsjärnet anläggas i mitten eller i spåret på skäret.
All slags kapning med armeringsjärnet anlagt vid skärets kanter eller hörn kan
resultera i att småbitar kastas omkring eller att skäret eller verktyget skadas.
Vid kapning ska armeringsjärnet säkras mot
reaktionsstoppare B. Se därvid till att tillräcklig del av
armeringsjärnet ligger säkrad mot reaktionsstoppare
B.
Vid kapningsarbete ska armeringsjärnet anläggas i
mitten eller i spåret på skäret. All slags kapning med
armeringsjärnet anlagt vid skärets kanter eller hörn
kan resultera i att småbitar kastas omkring eller att
skäret eller verktyget skadas.
1. Kapning (Bild 3)
(1) Vrid spaken i pilens riktning för att öppna skyddet.
(2) Ställ inställningsratten i läget CUT (vrid ratten medurs
så långt det går) (Bild 3).
(3) Placera verktyget i det läge som visas på Bild 3.
(4) Placera armeringsjärnet som ska kapas på den nedre
avbitaren.
(5) Kontrollera efter armeringsjärnets placering att någon
av reaktionsstopparna, A eller B, är fasthakad i
armeringsjärnet.
(6) Tryck in startknappen för att kapa armeringsjärnet.
OBSERVERA!
För ökad säkerhet vid användning har verktyget
konstuerats så att startknappen inte kan tryckas in av
misstag. För att kunna starta verktyget måste
låsknappen tryckas in, innan startknappen kan tryckas
in (Bild 2). Ett försök att trycka in startknappen utan
att först trycka in låsknappen kan det leda till att
startknappen skadas. Var aktsam när verktyget ska
startas.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y