Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 52

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
EF-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET
Vi tillkännagiver med eget ansvar att denna produkt
överensstämmer med standard eller standardiserat
dokument EN60745, EN55014 och EN61000 i enlighet
med råddirektiven 2004/108/EF och 98/37/EF.
Denna deklaration gäller för CE-märkningen pà
produkten.
Dansk
EF-OVERENSS TEMMELSESERKLÆRING
Vi erlkærer os fuldstændige ansvarlige for, at dette
produkt modsvarer gældende standard eller de
standardiserede dokumenter EN60745, EN55014 og
EN61000 i overensstemmelse med EF-direktiver 2004/
108/EF og 98/37/EF.
Denne erklæring qælder produkter, der er mærket
med CE.
Norsk
EF'S ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Vi erklærer herved at vi påtar oss eneansvaret for at
dette produktet er i overensstermmelse med normer
eller standardiserte dokumenter EN60745, EN55014
og EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/
EF og 98/37/EF.
Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE-
merking.
Representative office in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Head office in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Suomi
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA
Yksinomaisella vastuudella vakuutamme, että tämä
tuote vastaa normeja tai normitettuja dokumentteja
EN60745, EN55014 ja EN61000 yhteisön ohjeiden
2004/108/EY ja 98/37/EY mukaisesti.
Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-
merkintään.
English
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with standards or
standardized documents EN60745, EN55014 and
EN61000 in accordance with Council Directives 2004/
108/EC and 98/37/EC.
This declaration is applicable to the product affixed
CE marking.
31. 8. 2010
F . Tashimo
Vice-President & Director
008
Code No. C99105083 N
Printed in Japan

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y