Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 21

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

FORSIGTIG
Af sikkerhedsmæssige årsager er denne maskine lavet
således, at der ikke kan tændes uforvarende for
maskinen med kontakten. Når De vil tænde for
maskinen, skal De trykke på låseknappen og derefter
trykke
omskiftertrykkeren
omskiftertrykkeren trykkes uden at låseknappen først
trykkes ind, kan omskifteren lide overlast. Vær derfor
meget forsigtig, når De tænder for maskinen.
Selv efter at skæringen er færdig, skal De fortsætte
med at trykke omskiftertrykkeren, indtil motoren
begynder at køre i modsat retning og skæret begynder
at gå tilbage. Hvis omskiftertrykkeren slippes for
tidligt, vil skæret ikke gå tilbage, og det vil så være
nødvendigt at trykke trykkeren igen.
Det er ikke sikkert, at motoren starter, hvis kontakten
deaktiveres og umiddelbart derefter aktiveres. Vent
mindst et helt sekund, inden De forsøger at starte
motoren igen, efter at den har været standset.
Maskinen har en indbygget glidekobling, som tjener
til at beskytte mekanismen.
Hvis De skærer materialet med en diameter eller en
kvalitet,
som
overstiger
glidekoblingen af og til træde i kraft. I et sådant tilfælde
skal skæringen straks standses og materialet
kontrolleres.
Når glidekoblingen er i kraft, vil en kraftig glidestøj
opstå, men dette er normalt.
2. Fjernelse af betonjernet under skæring (Fig. 4)
Hvis omskiftertrykkeren slippes midt i skæringen, kan
skæret stoppe i halvvejspositionen, så betonjernet
sætter sig fast i maskinen.
Hvis dette sker, kan De enten trykke omskiftertrykkeren
igen og skære betonjernet af, eller De kan frigøre
betonjernet ved at føre det øverste skær tilbage og
op til udgangsstillingen ved at gå frem som beskrevet
herunder. (Fig. 4).
Udtagning (Fig. 5)
Sæt drejeknappen i stilling "RETURN" som vist i Fig.
5 og tryk omskiftertrykkeren igen.
SKÆRETS LEVETID OG UDSKIFTNING
1. Skærets levetid (Fig. 6)
Længere tids skæring af betonjernstænger kan
resultere i nedslidning, deformering, skæve hjørner
etc. Hvis skæret anvendes under sådanne
omstændigheder, vil maskinen ikke bare lide overlast,
men der vil også være risiko for at fragmenter af
skæret kan spredes omkring.
Udskift skæret med et nyt skær efter skæring af
omkring 8000 betonjernstænger (omtrentlig
tidsramme).
2. Inden skæret afmonteres
ADVARSEL!
For at forhindre ulykker skal De altid huske at sætte
kontakten i deaktiveret stilling (OFF) og tage netledningen
ud af stikkontakten.
(1) Tryk let på omskifteren og lad det øverste skær
bevæger sig langsomt. Drej omskifteren til OFF og
stop motoren, når den umbrakobolt, som holder det
øverste skær fast, kommer ud af kamdækslet.
(2) Tag netledningen ud af stikkontakten.
3. Fjernelse
(Fig. 2).
Hvis
4. Montering
(1) Fjern støv omkring skærets monteringsdel og rengør.
(2) Sæt åbningen på det nye skær ud for en tap og sæt
(3) Skift også samtidigt sekskantbolten (følger med
ANVENDELSE (BØJNING)
ADVARSEL!
kapaciteten,
kan
1. Indstilling af bøjningsvinkler med indstillings-
Hvis De fjerner umbrakobolten ved hjælp af
umbrakonøglen, kan De afmontere skæret. (Hvis De
trykker skærets afdækning op i pilens retning som vist
i Fig. 7, vil det være lettere at fjerne det øverste skær).
Afmontering af det nederste skær kan nemt udføres,
hvis
det
nederste
krydskærvskruetrækker som vist på følgende
illustration. (Fig. 8)
denne ind i monteringsdelen.
skæret) ud med en ny, stram den helt til med den
medfølgende umbrakonøgle, og fastgør derefter
skæret.
Bemærk, at maskinen ikke er noget håndholdt værktøj.
Sørg altid for kun at anvende værktøjet, efter at det er
anbragt på et stabilt sted som for eksempel på et gulv,
på jorden etc.
Hold hænderne på god afstand af bukkerullen under
arbejdet.
Bøj aldrig andre materialer en betonjern. Hvis De
forsøger at gøre det, kan materialet splintres i
småstykker og spredes.
Bøj mindre end 3 betonjernstænger med en 10 mm
diameter, mindre end 2 med en diameter på 12 mm
og 1 med en diameter på 16 mm.
Husk at skæret bevæger sig selv under bøjningen. Det
er derfor nødvendigt altid at huske at lukke skær-
afdækningen.
Påbegynd aldrig arbejdet før De har forvisset Dem om,
at
der
ikke
er
nogen
rotationsområdet af det materiale, der skal bukkes.
Sørg for en ekstra længde på mindst 200 mm i tilgift
til bøjelængden for det betonjern, der skal bøjes.
(Fig. 9)
Hvis den ekstra længde ikke er tilstrækkelig, kan
betonjernet falde af under bøjningen, eller det kan
brække i småstykker og spedes på farlig vis.
Anbring betonjernstangen på midterpladen, således
at den er horisontal i forhold til drejeskivens overflade.
Hvis den side, der skal bøjes, anbringes så den står
på skrå opad, kan resultatet blive, at betonjernstangen
løsner sig fra bukkerullen under bøjningen, hvorved
den kan slynges af (Fig.10).
Hvis der bøjes flere betonjernstænger ad gangen, kan
det ske, at nogle af dem løsner sig fra bukkerullen og
styret etc. Udvis derfor forsigtighed og anbring dem
altid horisontalt.
Hvis De bøjer betonjernstangen med en stor vinkel,
mens De har lagt hånden på den, er der fare for, at de
kan få hånden i klemme i betonjernstangens
tilbagefoldningsreaktion. Anbring aldrig hånden på
et sted, hvor betonjernet kan bevæge sig tilbage.
drejeknappen.
Stangen kan bøjes i overenstemmelse med de på
indstillings-drejeknappen viste vinkler som vist i
Fig. 16.
Dansk
skær
drejes
med
personer
indenfor
en
20

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y