Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 16

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR
ELEKTRISK VÆRKTØJ
ADVARSEL
Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade, hvis alle advarslerne og instruktionerne
nedenfor ikke overholdes.
Gem alle advarsler og instruktioner så du har dem til senere
brug.
Termen "elektrisk værktøj" i advarslerne henviser til værktøj,
der tilsluttes lysnettet (med ledning), eller batteridrevet,
(ledningsfrit) elektrisk værktøj.
1) Sikkerhed for arbejdsområde
a) Hold arbejdsområdet rent og tilstrækkeligt oplyst.
Rodede eller mørke områder øger risikoen for ulykker.
b) Anvend ikke elektrisk værktøj, hvis der er
eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brandbare
væsker, gasser eller støv.
Elektrisk værktøj frembringer gnister, som kan
antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og tilskuere væk, mens det elektriske
værktøj anvendes.
Distraktioner kan medføre, at De mister kontrollen
over værktøjet.
2) Elektrisk sikkerhed
a) Det elektriske værktøjs stik skal passe til
stikkontakten.
Foretag aldrig nogen form for modificeringer af
stikket.
Brug ikke adapter til jordet (jordforbundet) elektrisk
værktøj.
Stik, der ikke er modificeret, og tilsvarende
stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå berøring af jordede eller jordforbundne
overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe.
Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen
er jordet eller jordforbundet.
c) Udsæt ikke de elektriske værktøjer for regn eller
våde omgivelser.
Hvis der trænger vand ind i det elektriske værktøj,
øges risikoen for elektrisk stød.
d) Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at
bære, trække eller afbryde værktøjet.
Undgå, at ledningen kommer i kontakt med
varmekilder, olie, skarpe kanter eller bevægelige
dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e) Når et elektrisk værktøj anvendes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, der er egnet til
udendørs brug.
Ved brug af en ledning, der er egnet til udendørs
brug, reduceres risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis du er nødsaget til at anvende det elektriske
værktøj på et fugtigt sted, skal du anvende en
strømforsyning, der er beskyttet med en
fejlstrømsafbryder (RDC).
Brug af RDC reducerer risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Værk årvågen, hold opmærksomheden rettet mod
arbejdet, og brug fornuften, når De anvender et
elektrisk værktøj.
15
Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller
under indflydelse af narkotika, alkohol eller
medikamenter.
En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske
værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller.
Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, skridsikre
sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, når disse er
påkrævet, reduceres antallet af personskader.
c) Undgå utilsigtet start af værktøjet. Kontrollér, at
kontakten er slået fra, før værktøjet sluttes til lysnettet
og/eller batteripakke, eller du samler værktøjet op
eller bærer på det.
Hvis du har fingeren på kontakten, når du bærer
værktøjet, eller kontakten er slået til, når det elektriske
værktøj tilføres strøm, øges risikoen for ulykker.
d) Afmonter alle justernøgler eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes.
En skruenøgle eller en anden type nøgle, der sidder
fast på en af det elektriske værktøjs roterende dele,
kan medføre personskade.
e) Stræk Dem ikke for langt. Sørg hele tiden for at have
et forsvarligt fodfæste og holde balancen.
Derved vil De bedre kunne styre det elektriske værktøj
i uventede situationer.
f) Vær hensigtsmæssigt påklædt. Vær ikke iført løst
tøj eller løse smykker. Undgå, at Deres hår, tøj og
handsker kommer i nærheden af de bevægelige
dele.
Løst tøj, løse smykker eller langt hår kan komme i
klemme i de bevægelige dele.
g) Hvis der medfølger anordninger til udsugning og
opsamling af støv, skal det kontrolleres, at disse
tilsluttes og anvendes på korrekt vis.
Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede
risici.
4) Brug og vedligeholdelse af elektrisk værktøj
a) Pres ikke det elektriske værktøj. Brug det rigtige
elektriske værktøj til den pågældende opgave.
Arbejdet udføres bedre og mere sikkert ved brug af
det rigtige værktøj ved den tilsigtede hastighed.
b) Anvend ikke det elektriske værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker værktøjet.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan styres ved hjælp af
kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Tag stikket ud af stikkontakten og/eller batteripakken
ud fra det elektriske værktøj, før du foretager
justeringer, skifter tilbehør eller lægger det elektriske
værktøj på plads.
Sådanne præventive sikkerhedsforanstaltninger
reducerer risikoen for at starte det elektriske værktøj
utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj, der ikke er i brug,
utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der ikke er
vant til elektrisk værktøj eller som ikke har læst denne
vejledning, anvende det elektriske værktøj.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på uerfarne
brugere.
e) Vedligehold det elektriske værktøj. Kontrollér for
bevægelige dele, der er monteret forkert eller sidder
fast, defekte dele eller andre forhold, der kan påvirke
det elektriske værktøjs drift.
Hvis det elektriske værktøj er beskadiget, skal det
repareres før brug.
Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektriske
værktøj.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y