Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 8

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
ELEKTRISKA VERKTYG
VARNING
Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan
kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga skador.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.
Uttrycket "elektriskt verktyg" i varningar hänvisar till ditt
eldrivna (med sladd) eller batteridrivna (sladdlöst) elektriska
verktyg.
1) Säkerhet på arbetsplats
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Röriga eller mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
omgivningar, som t ex i närvaro av antändliga vätskor,
gaser eller damm.
Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända
dammet eller ångorna.
c) Håll barn och kringstående på avstånd när du arbetar
med ett elektriskt verktyg.
Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.
2) Elektrisk säkerhet
a) Det elektriska verktygets stickpropp måste matcha
uttaget.
Modifiera aldrig stickproppen.
Använd inte adapterstickproppar till jordade
elektriska verktyg.
Omodifierade stickproppar och matchande uttag
minskar risken för elstötar.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t ex
rör, värmeelement, spisar och kylskåp.
Det finns ökad risk för elstötar om din kropp är jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller väta.
Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg ökar
risken för elstötar.
d) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för
att bära, dra eller dra ur sladden till det elektriska
verktyget.
Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter
eller rörliga delar.
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för
elstötar.
e) Använd en förlängningssladd som är lämplig för
utomhusbruk när du arbetar med det elektriska
verktyget utomhus.
Användning av en sladd som är lämplig för
utomhusbruk minskar risken för elstötar.
f) Om du inte kan undvika att använde ett elektriskt
verktyg på en fuktig plats, använd ett uttag med
jordfelsbrytare.
Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för
elektrisk stöt.
3) Personlig säkerhet
a) Var vaksam, se upp med vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg.
Använd inte elektriska verktyg när du är trött, drog-
eller alkhoholpåverkad eller har tagit mediciner.
Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan
resultera i allvarliga personskador.
b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid
ögonskydd.
7
Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask,
glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för
tillämpliga förhållanden minskar personskadorna.
c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren
står i frånläge innan du ansluter det elektriska
verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar
upp eller bär verktyget.
Att bära det elektriska verktyget med fingret på
omkopplaren eller kraftansluta det elektriska verktyget
då omkopplaren är på inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skruvnyckel
innan du startar det elektriska verktyget.
En skruvnyckel eller nyckel som lämnats kvar på en
roterande del av det elektriska verktyget kan resultera
i personskador.
e) Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt på fötterna
och håll balansen.
På så sätt får du bättre kontroll över det elektriska
verktyget i oväntade situationer.
f) Klä dig korrekt. Ha inte på dig vida, lösa kläder eller
smycken. Håll håret, kläderna och handskarna borta
från rörliga delar.
Vida kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de
rörliga delarna.
g) Om tillbehör för anslutning av dammuppsugnings-
och damminsamlinganordningar ingår, se då till att
dessa anordningar ansluts och används på korrekt
sätt.
Användning av damminsamling kan minska
dammrelaterade faror.
4) Användning och skötsel av elektriska verktyg
a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd korrekt
verktyg för det du ska göra.
Korrekt verktyg gör arbetet bättre och säkrare med
den hastighet som det är avsett för.
b) Använd inte det elektriska verktyget om omkopplaren
inte kan vridas Från eller Till.
Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med
omkopplaren är farliga och måste repareras.
c) Dra ut sladden ur uttaget och/eller batteriet från det
elektriska verktyget innan du gör justeringar, byter
tillbehör eller magasinerar det elektriska verktyget.
Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att det elektriska verktyget startar oavsiktligt.
d) Förvara elektriska verktyg som inte används utom
räckhåll för barn och låt inte personer som är obekanta
med verktyget eller dessa instruktioner använda
verktyget.
Elektriska verktyg är farliga i händerna på otränade
användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera med
avseende på felaktig inriktning eller om rörliga delar
kärvar, om delar har spruckit samt alla andra tillstånd
som kan påverka verktygets drift.
Om verktyget är skadat se till att det repareras innan
du använder det.
Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna
verktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena.
Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa
skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera.
g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och
hårdmetallskär etc. i enlighet med dessa instruktioner,
samtidigt som du tar arbetsförhållanden och det arbete
som ska utföras med i beräkningen.
Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål
än det är avsett för kan resultera i farliga situationer.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y