Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 29

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Hvis bryteren slås av og så straks på igjen, kan det
skje at motoren ikke vil starte. Vent minst et helt
sekund før du prøver å slå motoren på igjen etter at
den er slått av.
Motoren har en innebygd glideclutch som har til
oppgave å beskytte mekanismen.
Ved kutting av materialer som overskrider angitt
diameter eller kvalitet, kan denne glideclutchen
komme til å aktiveres. I slike tilfeller må eventuelll
arbeidsoperasjon stanses omgående og materialet
kontrolleres.
Når glideclutchen er aktivert, vil det høres en kraftig
lyd, men dette er ikke tegn på noe unormalt.
2. Fjerne armeringsjernet under kutting. (Fig. 4)
Hvis
startbryteren
kutteoperasjon, kan kutteren komme til å stoppe
halvveis slik at armeringsjernet setter seg fast i
verktøyet.
Hvis dette skulle skje, kan du enten trykke inn
startbryteren igjen og kutte jernet, eller du kan frigjøre
armeringsjernet ved å heve øvre kutterstang tilbake
til utgangsposisjon på gå følgende måte. (Fig. 4)
Demontering (Fig. 5)
Still innstillingsskiven på "RETURN" posisjonen som
vist i Fig. 5 og trykk inn startbryteren igjen.
LEVETID OG UTSKIFTING AV KUTTEREN
1. Kutterens levetid (Fig. 6)
Gjentatt kutting av armeringsjern kan forårsake
slitasje, deformering, og hakk på kutterkniven, etc.
Hvis kutterknivene brukes i nevnte tilstander, vil det
ikke bare ødelegge verktøyet, men det vil også oppstå
fare for at avkuttete biter spres farlig omkring. Skift
kutterkniven ut etter omtrent 8,000 kutteoperasjoner
(veiledende).
2. Demontering
ADVARSEL!
For å forhindre ulykker må bryteren alltid slås av og
støpslet trekkes ut av stikkontakten.
(1) Trykk startbryteren forsiktig inn og la øvre kutter
bevege seg langsomt. Når sekskantbolten som holder
øvre kutter fast kommer ut av kamdekslet, slås
bryteren av (OFF) slik at motoren stanser.
(2) Trekk støpslet ut av stikkontakten.
3. Demontering
Kutteren demonteres ved å fjerne sekskantbolten med
den vedlagte Allennøkkelen. (Hvis kuttervernet skyves
oppover i pilens retning som vist i Fig. 7, går
demonteringen lettere.)
Demontering av nedre kutter blir lett å utføre hvis den
skrus løs med en Philips-skrunøkkel som vist i
illustrasjonen (Fig. 8).
Skiveangivelse
Armeringsjernets
tilstand
slippes
midtveis
45°
45°
90°
4. Montering
(1) Fjern oppsamlet støv og gjør rent rundt kutterens
monteringssted.
(2) Samstem hullet i den nye kutteren og stiftens posisjon,
og monter kutteren.
(3) Monter også en ny sekskantbolt (i samme pakke som
kutteren) samtidig, og stram den godt ved hjelp av
den vedlagte Allennøkkelen slik at kutteren sitter
forsvarlig fast.
BRUK (BØYING)
ADVARSEL!
Vær oppmerksom på at dette verkøyet ikke er et
i
en
verktøy som holdes for hånd. Verktøyet må bare
brukes etter at det er plassert på et stabilt sted som et
gulv, jordbunn, etc.
Hold hendene unnå bøyevalsen under drift.
Bøy aldri annet materiale enn armeringsjern. I motsatt
fall kan materialet splintres opp og spres omkring.
Ikke bøy flere enn 3 stykker armeringsjern på 10 mm,
2 stykker armeringsjern på 12 mm og 1 stykke jern på
16 mm i diameter samtidig.
Husk at kutteren beveger også under bøyeoperasjon,
og kutterdekslet må derfor absolutt lukkes igjen.
Start driften bare etter at du har forsikret deg om at
det ikke befinner seg noen innen rekkevidde av
materialet som skal bøyes.
Reserver en ekstra lengde på minst 200 mm av
armeringsjernets bøyelengde. (Fig. 9)
Hvis den ekstra lengden ikke er lang nok, kan jernet
sprette av under bøyeoperasjonen, eller det kan
knekke i biter og spres farlig omkring.
Plasser armeringsjernet på midtplaten og juster den
slik at den blir horisontal med dreieplatens overflate.
Hvis bøyningssiden av armeringsjernet er justert og
bøyd slik at den skråner oppover, kan armeringsjernet
sprette av bøyevalsen under bøyeoperasjonen og gå
i flere biter som kan spres omkring. (Fig. 10)
Når flere armeringsjern skal bøyes samtidig, kan det
skje at de spretter av bøyevalsen og føreren under
bøyeoperasjonen etc. Vær derfor varsom og pass på
at de justeres horisontalt.
Ved bøying av et armeringsjern med en stor vinkel,
må du ikke plassere hånden inni denne vinkelen siden
det er fare for at hånden kan komme i klemme grunnet
armeringsjernets tilbakebøyningsreaksjon. Plasser
aldri hånden der hvor jernet kan komme til å bøye
seg tilbake.
1. Stille inn bøyevinklene med innstillingsskiven.
Stangen kan bøyes i samsvar med vinklene som er
angitt på skiven, som vist i Fig. 16.
90°
135°
Fig. 16
135°
180°
180°
Norsk
28

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y