Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 14

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
Indikering på
inställningsratten
Motsvarande
bockning
Vid bockning av armeringsjärn på 10 mm, 12 mm och
16 mm diameter, skiljer sig bockningsvinkeln något
åt även om inställningsratten står i oförändrat läge.
Detta beror på skillnader i armeringsjärnets diameter.
Ändra därför inställningsrattens läge något beroende
på vilken diameter armeringsjärnet har för att få
samma bockningsvinkel på armeringsjärn med olika
grovlekar så som visas i ovanstående schematiska
diagram i vänster spalt. (Bild 11)
Storlek på
armeringsjärn
ø10 mm
ø12 mm
ø16 mm
ANMÄRKNING
Även med inställningsratten i samma läge kan det
ibland hända att den verkliga bockningsvinkeln
varierar på grund av skillnader i grovlek och hårdhet
mellan
olika
vinkelindikeringarna endast som ungefärlig
vägledning.
2. Normal bockning
(1) Placera verktyget med svängskivan vänd uppåt,
såsom visas på Bild 12.
(2) Kontrollera att skyddet är stängt.
(3) Ställ inställningsratten i läget för önskad vinkel.
(4) Placera armeringsjärnet på stopparen på mittplattan
och justera till korrekt läge enligt Bild 9.
(5) Tryck in startknappen för att bocka armeringsjärnet.
(6) Håll startknappen intryckt ända tills motorn börjat
rotera i motsatt riktning och bockningsvalsen börjat
återgå till urprungsläget. (När bockningsvalsen väl
börjat återgå, så återgår den automatiskt till
urprungsläget även om startknappen släpps.)
3. Bockning efter ögonmått
Genom att använda startknappen lite grann i taget är
det möjligt att bocka armeringsjärnet till önskad vinkel
med
ögonmåttet
inställningsratten.
(1) Ställ inställningsratten i ett läge för större
bockningsvinkel än den som önskas.
(2) Tryck in startknappen försiktigt för att sakta bocka
armeringsjärnet.
(3) Släpp startknappen när armeringsjärnet bockats till
önskad vinkel. Tryck in startknappen igen för att vid
behov öka bockningsvinkeln ytterligare.
(4) Avlägsna armeringsjärnet efter att bockningen är klar.
Tryck därefter in startknappen igen för att få
bockningsvalsen att återgå till ursprungsläget (håll
startknappen intryckt tills bockningsvalsen börjat
rotera i motsatt riktning).
13
45°
45°
90°
Färg på indikerade
märken
Vit
Röd
Gul
armeringsjärn.
Använd
jämte
användande
90°
135°
Bild 16
4. Borttagning av armeringsjärnet efter påbörjad
bockning
Vid långsam bockning (efter ögonmått) kan det ibland
hända att armeringsjärnet på grund av sin egen
krökning fastnar i bockningsvalsen.
Om detta inträffar är det möjligt att få bockningsvalsen
att återgå till ursprungsläget genom att först ställa
inställningsratten i läget RETURN och därefter trycka
in startknappen igen. Detta är samma metod som
används för att ta bort armeringsjärn som fastnat vid
kapning (Bild 13).
5. Fastmontering av verktyget
I mitten av verktyget finns ett hål för att verktyget ska
kunna monteras fast och på så sätt göras stabilare,
vilket kan vara mycket praktiskt i följande fall (Bild 14).
Vid bockning med verktyget fast monterat på en
arbetsbänk
Hålet för fastmontering visar sig väldigt praktiskt att
använda för att bulta fast verktyget i en lämplig
arbetsbänk (bultstorlek: M10, mindre än W3/8).
UNDERHÅLL OCH ÖVERSYN
VARNING!
Se till att alltid stänga av verktyget och koppla loss
nätsladden från nätuttaget, för att undvika olyckor.
1. Kontroll av monteringsskruvar:
Se till att varje monteringsskruv är ordentligt åtdragen.
Kontrollera skruvarna med jämna mellanrum. Slarv
kan resultera i olycksfall.
2. Motorns underhåll
Motorn är elverktygets viktigaste del. Utsätt den inte
för olja eller väta så att den skadas.
3. Kontroll av kolborstar (Bild 15)
Kolborstarna i motorn är förbruksartiklar och utsätts
för slitage. Byt alltid ut kolborsten mot en ny så snart
den är sliten eller nära avnötningsgränsen, eftersom
en sliten kolborste kan vara orsak till motorfel. Se
också till att kolborstarna är rena och rör sig fritt i
kolhållarna.
4. Byte av kolborstar (Bild 14 och 15)
av
Lossa ställskruvarna och ta loss den bakre
skyddsplåten. Ta därefter bort borstkåporna och
kolborstarna och sätt i nya kolborstar. Dra fast
borstkåporna ordentligt, montera tillbaka den bakre
skyddsplåten och fäst slutligen skyddsplåten med
ställskruvarna igen.
5. Servicelista
A: Det. nr
B: Kodnr
C: Brukat nr
D: Anm.
135°
180°
180°

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y