Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 30

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
Ved bøying av armeringsjern på 10 mm, 12 mm og
16 mm i diameter, vil det være forskjell i bøyevinkelen
selv om skiveposisjonen er den samme, grunnet
jernets tykkelse. Flytt skiveinnstillingen en tanke alt
etter armeringsjernets diameter selv om bøyevinkelen
skal være den samme. Se diagrammet øverst til
venstre. (Fig. 11)
Armeringsjernets
størrelse
ø10 mm
ø12 mm
ø16 mm
MERKNAD
Selv om skiveinnstillingen er den samme, kan
bøyningsvinkelen noen ganger variere hvis
diameteren eller hardheten i stangen varierer.
Vinkelmerkene er derfor kun veiledende.
2. Ordinær bøying
(1) Still enheten i posisjon med svingskiven opp som vist
i Fig. 12.
(2) Se til at dekslet er lukket.
(3) Still innstillingsskiven på ønsket vinkel.
(4) Plasser stangen på stopperen på senterplaten og still
korrekt inn som vist i Fig. 9.
(5) Trykk inn startbryteren og bøy stangen.
(6) Fortsett å trykke inn bryteren til motoren begynner å
rotere i revers og bøyevalsen begynner å returnere.
(Når bøyevalsen begynner å gå tilbake, vil den
automatisk gå tilbake hele veien til utgangsposisjon
selv om bryteren slippes.)
3. Bøying på øyemål
Ved å trykke bryteren inn litt etter litt, kan jernet bøyes
etter øyemål i tillegg til innstilling av vinkelen på
skiven.
(1) Still skiven inn på en vinkel som er større enn den
som ønskes.
(2) Trykk startbryteren lett inn og bøy stangen forsiktig.
(3) Når stangen er bøyd til ønsket vinkel, slipp bryteren.
Hvis vinkelen er for liten, trykk inn startbryteren igjen.
(4) Fjern stangen etter at bøyingen er ferdig. Trykk inn
startbryteren en gang til og returner bøyevalsen til
utgangsposisjon. (Fortsett å trykke inn bryteren til
bøyevalsen begynner å gå i revers.)
4. Fjerning av armeringsjernstangen under drift
Ved bøying på lav hastighet på øyemål, kan stangen
noen ganger komme i klemme i bøyevalsen på grunn
av sin egen bøyelighet. Hvis dette skjer, kan
bøyevalsen returneres til utgangsposisjon ved å trykke
inn bryteren igjen etter at innstillingsskiven er satt til
"RETURN" posisjon. Dette er samme metode som
brukes til å fjerne jernstangen når den setter seg fast
under drift. (Fig. 13)
5. Bruke hull til festing av enheten
Enheten er utstyrt med et hull i midten så den kan
festes og på den måten stabiliseres. Dette er praktisk
i følgende tilfeller. (Fig. 14)
Til bøyningsoperasjon når verktøyet er satt fast på en
arbeidsbenk.
Dette hullet er praktisk når verktøyet boltes til en egnet
arbeidsbenk. (Boltstørrelse M10, mindre enn W3/8.)
29
Farge på de angitte
markeringene
Hvit
Rød
Gul
VEDLIKEHOLD OG KONTROLL
ADVARSEL
For å unngå ulykker må bryteren slås av (OFF) og støpslet
trekkes ut av stikkontakten.
1. Inspeksjon av monteringsskruene:
Kontroller alle monteirngsskruene regelmessig og
pass på at de er skikkelig skrudd til. Hvis noen av
skruene er løse, må de skrus til omgående. Hvis dette
ikke gjøres kan det forårsake alvorlige skader.
2. Vedlikehold av motoren
De viklede motordelene er selve "hjertet" i et elektrisk
verktøy.
Hold nøye kontroll med at viklinger ikke er skadet og/
eller våte av olje eller vann.
3. Inspeksjon av kullbørstene (Fig. 15)
Motoren forbruker kullbørster. Da en utslitt kullbørste
kan resultere i motorproblemer, må en kullbørste
skiftes ut før den blir helt nedslitt eller begynner å
nærme seg slitegrensen.
Kullbørstene må dessuten alltid holdes rene og det
må passes på at de beveger deg fritt i børsteholderen.
4. Skifting av kullbørster (Fig. 14 & 15)
Skru løs justeringsskruene og fjern bakdekslet. Ta ut
børstehettene og kullbørstene. Etter at børstene er
skiftet ut, må børstehettene settes forsvarlig på plass
igjen og bakdekslet festes med justeringsskruene.
5. Liste over servicedeler
A: Punktnr.
B: Kodenr.
C: Bruksnr.
D: Anmerkninger
OBS:
Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi
elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert
serviceverksted.
Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn
sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert
serviceverktsted når reparasjoner eller annet
vedlikeholdsarbeid kreves.
Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det enkelte
land, må overholdes ved drift og vedlikehold av
elektroverktøy.
MODIFIKASJONER:
Hitachi elektroverktøy er under konstant utbedring og
modifisering for å inkorporere de siste nye
teknologiske fremskritt.
Følgelig vil enkelte deler (f.eks. kodenr. og/eller design)
kunne endres uten forvarsel
NB
På grunn av Hitachi's kontinuerlige forsknings-og
utviklings-program kan oppgitte speskfikasjoner
forandres uten ytterligere varsel.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y