Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 24

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR
ELEKTROVERKTØY
ADVARSEL
Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.
Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av
utstyret resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
personskade.
Ta vare på alle varsler og instruksjoner for fremtidig bruk.
Betegnelsen "elektroverktøy" i advarslene henviser både til
elektrisk elektroverktøy (med ledning) og batteridrevet
elektroverktøy.
1) Sikret arbeidsområde
a) Hold arbeidsområdet ryddig og godt belyst.
Uryddige eller mørke arbeidsområder kan føre til
ulykker.
b) Bruk aldri elektroverktøy på steder med fare for
eksplosjon, slik som i nærheten av brennbare væsker,
gass eller støv.
Støv eller gasser kan antennes av gnister fra
elektroverktøyet.
c) La aldri barn eller andre personer stå i nærheten når
du bruker et elektroverktøy.
Du kan bli forstyrret og miste kontroll over verktøyet.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Kontakten på elektroverktøyet må passe med
veggkontakten den skal settes i.
Du må aldri tilpasse støpslet på noen måte.
Bruk aldri en adapter sammen med et jordet
elektroverktøy.
Et originalt støpsel som passer med veggkontakten
vil redusere faren for elektrisk støt.
b) Unngå å komme i kontakt med jordede overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Faren for elektrisk støt vil være større dersom du
er jordet.
c) La aldri elektroverktøyet utsettes for regn eller
fuktighet.
Dersom det kommer vann inn i elektroverktøyet
kan det resultere i elektrisk støt.
d) Ikke skad ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære
eller trekke elektroverktøyet. Trekk ikke støpslet ut
av veggkontakten ved bruk av ledningen.
Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler.
Dersom ledningen er skadd eller vridd kan det
resultere i elektrisk støt.
e) Hvis elektroverktøyet skal brukes utendørs må du
alltid bruke en skjøteledning som er spesielt beregnet
for utendørs bruk.
Bruk av riktig skjøteledning vil redusere faren for
elektrisk støt.
f) Hvis bruk av elektroverktøyet i et fuktig område ikke
kan unngås, bruk et strømuttak med jordfeilbryter.
Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk
sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a) Vær påpasselig, se hva du gjør, og bruk sunn fornuft
når du bruker et elektroverktøy.
Du må aldri bruke et elektroverktøy når du er sliten
eller trett, eller dersom du er påvirket av narkotiske
stoffer, alkohol eller medisiner.
23
Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par
sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige
personskader.
b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller.
Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre
vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere
faren for personskade.
c) Forhindre utilsiktet start av elektroverktøyet. Pass
på at bryteren er slått av før verktøyet kobles til
veggkontakten og/eller batteriet og før verktøyet
løftes eller bæres.
Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet, eller dersom bryteren er slått på
når det er koblet til en strømkilde kan det oppstå
ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skrunøkler før
du slår på elektroverktøyet.
Dersom en justeringsnøkkel eller skrunøkkel er festet
til en roterende del på elektroverktøyet når det
startes, kan det føre til personskade.
e) Ikke strekk eller len deg for langt når du bruker
verktøyet. Pass på at du står stødig og har god
balanse til enhver tid.
Dette vil gi deg bedre kontroll over elektroverktøyet
i uventede situasjoner.
f) Ha på deg riktig tøy. Bruk ikke løse klær eller smykker.
Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler.
Løse klær, smykker eller langt hår kan vikle seg
inn i de bevegelige delene.
g) Hvis verktøyet leveres med en støvsamler eller annet
oppsamlingsutstyr, må du passe på at disse monteres
og brukes på riktig måte.
Bruk av støv oppsamler kan redusere støv relaterte
farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektroverktøy
a) Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk riktig verktøy
til arbeidet du skal utføre.
Riktig verktøy vil gjøre arbeidet lettere og tryggere
uten at verktøyet overbelastes.
b) Ikke bruk elektroverktøyet dersom av/på-knappen
ikke virker.
Det er farlig å bruke elektroverktøy som ikke kan
kontrolleres ved bruk av av/på-knappen. Verktøyet
må da repareres.
c) Trekk ledningen på elektroverktøyet ut fra
veggkontakten og/eller fjern batteriet før du justerer
eller skifter deler på verktøyet, eller før det
oppbevares.
Dette vil redusere faren for at verktøyet starter
uventet.
d) Oppbevar elektroverktøyet utilgjengelig for barn og
la aldri personer som ikke er kjent med verktøyet
eller som ikke har lest igjennom disse instruksjonene
bruke elektroverktøyet.
Elektroverktøy er farlig hvis det brukes av uerfarne
personer.
e) Vedlikehold av elektroverktøy. Kontroller at ingen
bevegelige deler har låst seg, er feiljustert, knekt,
eller har andre skader som kan påvirke bruk av
verktøyet.
Hvis elektroverktøyet er skadd må det repareres før
det brukes.
Mange ulykker oppstår på grunn av dårlig
vedlikehold av verktøy.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y