Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 28

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
BRUK (KUTTING)
ADVARSEL!
Vær oppmerksom på at verktøyet ikke er et verktøy
som holdes for hånd. Verktøyet må bare brukes etter
at det er plassert på et stabilt sted som et gulv,
jordbunn, etc.
Hold hendene unna kutteren under drift.
Hold hendene unna reaksjonsstopperne A og B under
drift.
Kutt aldri annet materiale enn armeringsjern. I motsatt
fall kan materialet splintres opp og spres omkring.
Bøyevalsen roterer også under kutteoperasjonen.
Hold hendene unna bøyevalsen.
Kutterkniven vil slites ned ved gjentatt kutting av
armeringsjern. Fortsatt bruk av en sløv kutterkniv kan
resultere i skader og at biter av armeringsjern spres
farlig rundt omkring. Skift kutterkniven ut med en ny
etter omtrent 8,000 kutteoperasjoner veiledende.
Verktøyet er laget slik at et armeringsjern kan holdes
på plass ved hjelp av øvre kutter og gripegummien.
Hvis gripegummien blir utslitt, vil det være en risiko
for at den ikke kan holde fast på armeringsjernet og
forårsake at jern spres rundt omkring, etc.
Hvis gripegummien blir så slitt at den ikke klarer å
holde jernet fast lenger, må den skiftes ut. (Angående
utskifting
av
reparasjonsarbeid, vennligst kontakt butikken hvor
maskinen ble kjøpt eller Hitachi Koki verksted for
elektroverktøy.)
27
● Kutterknivene vil bli sløve ved gjentatt kutting av armeringsjern. Fortsatt bruk av
en sløv kutterkniv kan resultere i skader og ved at avskårne biter spres rundt
omkring. Skift kutterkniven ut med en ny etter omtrent 8,000 kutteoperasjoner
(veiledende).
● Verktøyet er laget slik at et armeringsjern kan holdes på plass ved hjelp av øvre
kutter og gripegummien. Hvis gripegummien blir utslitt, vil det være en risiko for
at den ikke kan holde fast på armeringsjernet med fare for at jern spres rundt
omkring, etc.
Hvis gummien blir så slitt at den ikke klarer å holde jernet fast lenger, må den
skiftes ut.
● Under selve kuttearbeidet, må armeringsjernet festes forsvarlig til
reaksjonsstopper B. Pass på at en tilstrekkelig del av armeringsjernet er utenfor
reaksjonsstopper B.
● Unngå å plassere hånden i nærheten av reaksjonnstopper B under en
arbeidsoperasjon; fingrene kan komme i klemme eller det kan oppstå andre skader.
● Plasser armeringsjernet i midten av fordypningen under en kutteoperasjon.
Kuttearbeid som utføres med armeringsjernet på kanten av kutteren kan resultere
i at biter av armeringsjern spres rundt omkring eller skader på kutteren eller selve
maskinen.
gripegummi
og
eventuelt
Under kutteoperasjoner må armeringsjernet festes
forasvarlig til reaksjonsstopper B. Pass på at en
tilstrekkelig del av armeringsjernet er utenfor
reaksjonsstopper B.
Plasser armeringsjernet i midten av fordypningen
under en kutteoperasjon. Kuttearbeid som utføres
med armeringsjernet på kanten av kutteren kan
resultere i at biter av armeringsjern spres rundt
omkring eller skader kutteren eller selve maskinen.
1. Kutting (Fig. 3)
(1) Drei hendelen i pilens retning og åpne dekslet.
(2) Still innstillingsskiven på "Kutte"-posisjon. (Drei
innstillingsskiven hele veien med urviserne.) (Fig. 3)
(3) Still enheten i posisjonen som vist i Fig. 3.
(4) Plasser armeringsjernet som skal kuttes, på nedre
kutter.
(5) Når armeringsjernet er plassert, må det sjekkes at
enten reaksjonsstopper A eller B er festet på jernet.
(6) Trykk inn startbryteren og kutt armeringsjernet.
NB!
Før å sikre trygg og sikker drift, er dette verktøyet laget
slik at bryteren ikke kan trykkes tilfeldig inn. Når
verktøyet skal startes, trykkes først sperreknappen inn
og deretter startbryteren (Fig. 2). Hvis startbryteren
trykkes inn uten at sperreknappen er trykket inn først,
kan startbryteren ødelegges. Utvis forsiktighet når
verktøyet slås på.
Etter at kuttingen er ferdig utført, fortsetter du å trykke
på bryteren til motoren begynner å gå i motsatt
retning og kutteren begynner å returnere. Hvis
bryteren slippes for tidlig, vil kutteren ikke gå tilbake
og startbryteren må aktiveres igjen.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y