Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 15

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

OBSERVERA:
Reparationer, modifieringar och inspektioner av
Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi
auktoriserad serviceverkstad.
Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in
tillsammans med verktyget som referens, då verktyget
lämnas in för reparation eller annat underhåll till en
av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
Vid användning och underhåll av elverktyg måste de
säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller i
respektive land iakttas.
MODIFIERINGAR:
Hitachis elverktyg förbättras och modifieras ständigt
för att inkludera de senaste tekniska framstegen.
På grund av detta kan det hända att vissa ting (såsom
t.ex. kodnummer och/eller utförande) ändras utan
föregående meddelande.
ANMÄRKNING
Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch
utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till
ändringar av tekniska data utan föregående meddelande.
Information angående buller och vibrationer
Uppmätta värden har bestämts enligt EN610029.
Normal, A-vägd ljudtrycksnivå: 80 dB (A)
Använd öronskydd.
Normalt, vägt effektivvärde för acceleration överstiger
inte 2,5 m/s
2
.
Svenska
14

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y