Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 13

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Håll startknappen intryckt ända tills motorn börjat röra
sig i motsatt riktning och avbitaren börjat återgå till
ursprungsläget, efter att en kapning är fullbordad. Om
startknappen släpps för tidigt kommer inte avbitaren
att återgå till ursprungsläget, vilket gör att
startknappen måste tryckas in på nytt.
Om verktyget slås av och sedan genast slås på igen
kan det hända att motorn inte startar. Vänta minst en
sekund efter att motorn stannat innan ett försök görs
att starta den på nytt.
En slirkoppling är inbyggd i verktyget för att skydda
mekanismen.
Vid bearbetning av material med en grovlek eller
kvalitet som inte överensstämmer med verktygets
kapacitet, kan slirkopplingen ibland kopplas in. I
sådant fall skall arbetet genast avbrytas och materialet
kontrolleras.
När slirkopplingen sätter igång, hörs ett tydligt slirljud,
men detta är inte någon felfunktion.
2. Borttagning av armeringsjärnet efter påbörjad
kapning (Bild 4)
Om startknappen släpps innan en kapning är avslutad
kan det hända att avbitaren stannar halvvägs och att
armeringsjärnet fastnar i verktyget.
Om detta inträffar är det möjligt att antingen trycka in
startknappen igen för att kapa av armeringsjärnet helt
eller också att gå tillväga enligt följande för att frigöra
armeringsjärnet genom att återföra den övre avbitaren
till dess ursprungsläge (Bild 4).
Borttagning (Bild 5)
Ställ inställningsratten i läget RETURN enligt Bild 5
och tryck därefter in startknappen igen.
LIVSLÄNGD OCH BYTE AV AVBITARE
1. Avbitarens livslängd (Bild 6)
Upprepade kapningar av armeringsjärn resulterar i
"slitage", "deformering", "kanter med hack" m.m.
Fortsatt användning av avbitaren under sådana
omständigheter kommer inte endast att skada
verktyget utan kommer även att skapa fara genom
att småbitar från avbitaren sprätter iväg.
Man kan ha som ungefärlig vägledning att skäret bör
bytas ut mot ett nytt efter cirka 8 000 kapningar.
2. Innan skäret demonteras
VARNING!
För att undvika olyckor ska startknappen alltid ställas i
läget OFF (AV) och nätsladden kopplas loss från uttaget.
(1) Tryck in startknappen försiktigt, så att den övre
avbitaren rör sig sakta. Släpp startknappen för att
stanna motorn, när bulten med sexkantshål som håller
fast den övre avbitaren kommit ut ur kamskyddet.
(2) Koppla loss nätsladden från nätuttaget.
3. Demontering
Skruva bort bulten med sexkantshål med hjälp av den
medföljande nyckeln för att kunna demontera
avbitaren. (Genom att skjuta upp avbitarskyddet i
pilens riktning enligt Bild 7 kan den övre avbitaren
tas bort.)
Demontering av den nedre avbitaren kan göras enkelt
om den nedre avbitaren vrids med en Phillips
skruvdragare så som visas i följande schematiska
diagram. (Bild 8)
4. Montering
(1) Ta bort damm runt avbitarens fästdel och rengör.
(2) Rikta in hålet på det nya skäret mot ett stift och för in
det i fästdelen.
(3) Samtidigt skall även ut bulten med sexkanthål (som
ligger packad tillsammans med skäret) bytas ut mot
en ny. Dra åt den ordentligt genom att använda den
medföljande nyckeln för invändigt sexkanthål (Allen
key), så att skäret säkras.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT (BOCKNING)
VARNING!
Observera att verktyget inte är avsett att hållas i
händerna vid användning. Använd endast verktyget
efter att det placerats på ett stabilt underlag, t.ex. på
golvet eller på marken.
Håll alltid händerna borta från bockningsvalsen vid
användning.
Bocka inga andra material än armeringsjärn, eftersom
andra material kan splittras sönder så att småpartiklar
kastas omkring.
Vid bockning av stänger på 10 mm diameter kan man
ta tre åt gången, stänger på 12 mm diameter två åt
gången och stänger på 16 mm diameter en åt gången.
Observera att avbitaren rör sig även vid bockning. Se
därför noga till att avbitarskyddet alltid är stängt.
Kontrollera alltid före bockning att ingen befinner sig
inom det område som bockningen sträcker sig.
Reservera en extra längd på minst 200 mm utöver
bockningslängden på den stång som ska bockas
(Bild 9).
Om den extra längden inte är tillräckligt lång kan det
hända att armeringsjärnet lossnar under pågående
bockning eller att det går sönder i smådelar som kan
sprättas iväg vådligt.
Placera armeringsjärnet på mittplattan och se till att
det ligger horisontellt i förhållande till svängskivans
yta.
Om sidan som ska bockas placeras så att den lutar
uppåt finns det risk för att armeringsjärnet under
bockningen lossnar från bockningsvalsen och flyger
iväg. (Bild 10)
Vid bockning av flera armeringsjärn på en gång kan
det hända att några avviker från bockningsvalsen,
styrplåten etc. Var därför extra försiktig och se till att
placera armeringsjärnen horisontellt.
Om armeringsjärnet hålls med handen vid bockning
med stor vinkel, finns det risk att handen kommer i
kläm när armeringsjärnet fälls ihop. Placera aldrig
händerna på en position där armeringsjärnet kan fällas
ihop.
1. Val av bockningsvinkel med inställningsratten
Armeringsjärn kan bockas enligt de vinklar som finns
angivna på inställningsratten, såsom visas på Bild 16.
Svenska
12

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y