Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

Elektrisk bärbar armeringsklipp/
armeringsbock
Transportable betonjernsklipper/bukker
Kutte-/bøyemaskin for armeringsjern
Teräksen leikkuri/taivutin
Portable Rebar Cutter/bender
VB 16Y
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi VB 16Y

 • Page 1 Transportable betonjernsklipper/bukker Kutte-/bøyemaskin for armeringsjern Teräksen leikkuri/taivutin Portable Rebar Cutter/bender VB 16Y Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 3 200 mm...
 • Page 4 6 mm 17 mm...
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Skydd Dæksel Deksel Spak Hendel Innerskydd Indvendigt dæksel Indre deksel Verktygsskydd Geardæksel Girdeksel Startknapp Omskiftertrykker Startbryter Låsknapp Låseknap Sperreknapp Bockningsvals Bukkerulle Bøyevalse Reaktionsstoppare A Reaktionsstopper A Reaksjonsstopper A Reaktionsstoppare B Reaktionsstopper B Reaksjonsstopper B Armeringsjärn Betonjern Armeringsjern Inställningsratt Indstillingsdrejeknap Innstillingsskive...
 • Page 6 Suomi English Kansi Cover Vipu Lever Innerskydd Inner cover Sisäkansi Gear cover Vaihdekansi Switch trrigger Lukkopainike Lock button Taivutusrulla Bending roller Takaisinkytkentäpysäytin A Reaction stopper A Takaisinkytkentäpysäytin B Reaction stopper B Tanko Rebar Säätöasteikko Setting dial Pitimen kumi Grip rubber Säätöasento Adjusting position Terä...
 • Page 7 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes symboler, som anvendes for som används för maskinen. for maskinen. Sørg for å maskinen. Vær sikker på, at Se till att du förstår vad de forstå...
 • Page 8 Svenska Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan upp eller bär verktyget.
 • Page 9: Tekniska Data

  Kontakta därefter reservdelar. återförsäljaren av verktyget eller en auktoriserad Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är Hitachi-verkstad för översyn och/eller reparation. säkert och fungerar som det ska. Fortsatt användning utan att verktyget kontrollerats kan resultera i kroppsskada. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD 4.
 • Page 10: Före Användning

  Svenska 2. Sats med mittplatta (D 50) 3. Förlängningskabel Om arbetsplatsen är så långt borta från strömuttaget att du använder en förlängningskabel, bör du se till att förlängningskabeln är tillräckligt tjock och har rätt klassificering. Använd så kort förlängningskabel som möjligt.
 • Page 11 Svenska BILDILLUSTRATION OCH FÖRKLARING Om verktyget slås av och sedan genast på igen kan det hända att motorn inte startar. Vänta i minst en hel Läs bruksanvisningen Använd inte detta sekund efter att motorn stannat, innan ett försök att före användning. elverktyg i vått väder.
 • Page 12 Om gripgummit inte längre förmår hålla fast startknappen skadas. Var aktsam när verktyget ska armeringsjärnet, ska gripgummit bytas ut mot ett nytt. startas. (Vänd dig till butiken där verktyget inköptes eller till Hitachi Koki Power Tool Center för byte av gripgummi och reparation.)
 • Page 13 Svenska Håll startknappen intryckt ända tills motorn börjat röra (3) Samtidigt skall även ut bulten med sexkanthål (som sig i motsatt riktning och avbitaren börjat återgå till ligger packad tillsammans med skäret) bytas ut mot ursprungsläget, efter att en kapning är fullbordad. Om en ny.
 • Page 14 Svenska Indikering på 45° 90° 135° 180° inställningsratten Motsvarande bockning 45° 90° 135° 180° Bild 16 Vid bockning av armeringsjärn på 10 mm, 12 mm och 4. Borttagning av armeringsjärnet efter påbörjad 16 mm diameter, skiljer sig bockningsvinkeln något bockning Vid långsam bockning (efter ögonmått) kan det ibland åt även om inställningsratten står i oförändrat läge.
 • Page 15 Svenska OBSERVERA: Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 16 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 17 Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv. i forretning, hvor De har købt maskinen eller et overensstemmelse med denne vejledning under autoriseret Hitachi-servicecenter, og få maskinen hensynstagen til arbejdsforholdene og det arbejde, efterset og/eller repareret. Anvendelse af maskinen der skal udføres.
 • Page 18: Før Ibrugtagning

  Dansk 2. Centerrullesæt (D 50) 3. Forlængerledning Hvis strømkilden er langt fra arbejdsfeltet, skal der anvendes en forlængerleding af korrekte dimensioner og kapacitet. Brug ikke længere forlængerledning end nødvendigt. FORSIGTIG: Hvis netledningen er beskadiget, skal den skiftes ud eller repareres. 4.
 • Page 19: Piktogram Illustration Og Forklaring

  Dansk PIKTOGRAM ILLUSTRATION OG FORKLARING Hvis kontakten sættes i dekativeret stilling (OFF) og umiddelbart efter sættes i aktiveret stilling (ON), er Læs anvisningerne for Anvend ikke dette el- det ikke sikkert, at motoren starter. Vent mindst et håndtering inden brugen. værktøj i våde omgivelser.
 • Page 20 (Ret henvendelse til den forretning, hvor ADVARSEL! De har købt maskinen eller til Hitachi Koki Power Tool Bemærk, at maskinen ikke er noget håndholdt værktøj. Center). Sørg altid for kun at anvende værktøjet, efter at det er Under skærearbejde skal betonjernstangen fastgøres...
 • Page 21 Dansk FORSIGTIG 3. Fjernelse Af sikkerhedsmæssige årsager er denne maskine lavet Hvis De fjerner umbrakobolten ved hjælp af således, at der ikke kan tændes uforvarende for umbrakonøglen, kan De afmontere skæret. (Hvis De maskinen med kontakten. Når De vil tænde for trykker skærets afdækning op i pilens retning som vist maskinen, skal De trykke på...
 • Page 22: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  D: Bemærkninger bukkerullen returnerer til udgangsstillingen. (Fortsæt FORSIGTIG: med at trykke på omskifteren, indtil bukkerullen Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- begynder at rorere i baglæns retning.) værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- center.
 • Page 23 Dansk Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service- center til reparation eller anden vedligeholdelse. Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-værktøj skal de sikkerhedsregler og standarder, som gælder i hvert enkelt land, nøje overholdes.
 • Page 24 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av faren for personskade.
 • Page 25 Hvis elektroverktøyet brukes til andre operasjoner enn stanses. Kontakt forretningen hvor maskinen ble kjøpt det det er beregnet for, kan det oppstå farlige eller et autorisert Hitachi servicecerksted og be om situasjoner. inspeksjon og/eller reparasjon. Bruk av maskinen uten at den blir undersøkt først, kan resultere i 5) Service personskader.
 • Page 26 Norsk 2. Strømbryter TILLEGGSUTSTYR Pass på at bryteren er slått av (OFF) ved tilkopling til stikkontakt. Begynner maskinen å arbeide med en 1. Kutterkniv gang kan det føre til alvorlige ulykker. 3. Skjøteledning Bruk en skjøteledning med en tilstrekkelig tylkkelse og merkekapasitet, når arbeidsområdet er fjernt fra strømkilden.
 • Page 27 Norsk PIKTOGRAFISK ILLUSTRASJON OG FORKLARING Når bryteren slås av og så på igjen med det samme, kan det skje at motoren ikke starter. Les bruksanvisningen Dette elektroverktøyet må ikke brukes Vent minst et helt sekund før motoren slås før bruk. i våte eller fuktige omgivelser.
 • Page 28 Etter at kuttingen er ferdig utført, fortsetter du å trykke reparasjonsarbeid, vennligst kontakt butikken hvor på bryteren til motoren begynner å gå i motsatt maskinen ble kjøpt eller Hitachi Koki verksted for retning og kutteren begynner å returnere. Hvis elektroverktøy.) bryteren slippes for tidlig, vil kutteren ikke gå...
 • Page 29 Norsk Hvis bryteren slås av og så straks på igjen, kan det 4. Montering skje at motoren ikke vil starte. Vent minst et helt (1) Fjern oppsamlet støv og gjør rent rundt kutterens sekund før du prøver å slå motoren på igjen etter at monteringssted.
 • Page 30 Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi 3. Bøying på øyemål elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert Ved å trykke bryteren inn litt etter litt, kan jernet bøyes serviceverksted. etter øyemål i tillegg til innstilling av vinkelen på...
 • Page 31 Norsk Informasjon angående luftstøy og vibrasjon. De målte verdier ble fastsatt i samsvar med EN610029. Typisk A-veiet lydtrykksnivå: 80 dB (A) Bruk hørselvern. Typisk veiet rot betyr at kvadratisk akselerasjonsverdi ikke overstiger 2,5 m/s...
 • Page 32 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. henkilövahinkojen vaaraa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, c) Estä...
 • Page 33: Tekniset Tiedot

  Ota yhteys 5) Huolto liikkeeseen, josta laite on hankittu tai valtuutettuun a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu Hitachi huoltokeskukseen ja tarkastuta/korjauta laite. käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia varaosia. Laitteen käyttö ilman tarkastusta tai korjausta saattaa Tämä pitää sähkötyökalun turvallisena.
 • Page 34 Suomi 2. Keskirullasarja (D50) 3. Jatkojohto Kun työskennellään kaukana voimalähteestä, käytä riittävän paksua ja tehokasta jatkojohtoa. Jatkojohdon tulisi olla niin lyhyt kuin vain käytännössä on mahdollista. HUOMAUTUS Vahingoittunut johto on korjattava tai vaihdettava. 4. Työskentely-ympäristön valmistelutoimet ja tarkastus 50 mm Varmista, että...
 • Page 35 Suomi KUVALLINEN SELOSTUS Jos kytkin katkaistaan ja kytketään sitten heti uudelleen, moottori ei kenties käynnisty. Kun Lue käsittelyohjeet Älä käytä tätä sähkötyökalua moottori on katkaistu, odota ainakin yksi ennen käyttöä. märissä sääolosuhteissa. sekunti ennen kuin käynnistät sen uudelleen. Aloita käyttö vasta sitten, kun olet tarkastanut, että...
 • Page 36 (Kysy tiedot pitimen kumin kytkinlaukaisimesta vetämistä siihen asti, kunnes vaihtamisesta ja korjauksista liikkeestä, josta laite moottori alkaa käydä vastakkaiseen suuntaan ja ostettiin tai Hitachi Koki –sähkötyökalukeskuksesta.) leikkuri alkaa palautua. Jos kytkinlaukaisin Kiinnitä leikkauksen ajaksi tanko vapautetaan liian aikaisin, leikkuri ei palaudu ja takaisinkytkentäpysäyttimeen B.
 • Page 37 Suomi Jos kytkin sammutetaan ja sitten kytketään heti Alaleikkurin irrottaminen käy helposti, kun alaleikkuri uudelleen, moottori ei kenties käynnisty. Odota otetaan kiinni Philips-päisellä ruuviavaimella ainakin yksi kokonainen sekunti ennen kuin yrität seuraavassa kuvassa näytetyllä tavalla (Kuva 8). kytkeä moottorin uudelleen sen jälkeen, kun se on 4.
 • Page 38 HUOMAUTUS: mahdollista taittaa tanko haluttuun asentoon Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja silmämitalla asteikon säätämisen lisäksi. tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- (1) Säädä säätöasteikko haluttua suuremmalle kulmalle. huoltokeskuksessa. (2) Vedä kytkinlaukaisimesta kevyesti ja taivuta tanko Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä...
 • Page 39 Suomi Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määriteltiin EN610029-normin mukaan. Tyypillinen A-painotteinen äänipainearvo: 80 dB (A) Käytä kuulonsuojaimia. Tyypillinen painotettu keskineliökiihtymän juuriarvo ei ylitä 2,5 m/s...
 • Page 40: General Power Tool Safety Warnings

  English Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 41: Specifications

  If you fail to install switch and stop operation. Contact the store where them properly, they may come off and cause an you bought the unit or a Authorised Hitachi Servise injury. Center, and ask for checkup and/or repair. Use of...
 • Page 42: Prior To Operation

  English 4. Case 2. Power switch Ensure that the power switch is in the OFF position. If the plug is connected to a receptacle while the power switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately, which could cause a serious accident.
 • Page 43 English (Selecting the rebar size) (Returning Halfway) Select the rebar size and the 1 Select RETURN with the dial. bending angle. 2 Pull the triger. ø12 ø10 ø16 ● If you bend the rebar with a large angle while placing your hand onto it, there is a fear of getting your hand caught in by the fold-back reaction of the rebar.
 • Page 44 Repeated cutting of the rebar can result in the “wear purchased it or the Hitachi Koki Power Tool Center.) and tear”, “deformation,” nicked edges”, etc. Using During cutting work, securely hook the rebar to the the cutter under such circumstances will not only reaction stopper B.
 • Page 45 English Reserve an extra length of at least 200 mm on the HOW TO USE (BENDING) bending length of the rebar to be bent. (Fig. 9) If the extra length is not long enough, the rebar can WARNING! come off during bending operation, or it can break Note that the unit is not a hand-held tool.
 • Page 46: Maintenance And Inspection

  C: No. Used D: Remarks CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 48 45 46 47...
 • Page 49 600-0VV 6000VVCMPS2L 319-692 319-691 316-185 M4 × 12 319-684 ”68-70” 320-264 ———— 319-690 320-427 ———— M5 × 16 ———— 313-082 608-VVM 608VVC2PS2L 319-696 319-668 319-695 939-540 944-486 1AP-20 3 × 3 × 20 319-678 971-750 319-664 320-420 319-663 319-679 319-666 319-675 ”19, 47, 57, 66”...
 • Page 51 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 52 EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/ EF og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 31. 8. 2010 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Table of Contents